welcome for shared knowledge and experience

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เอกสารอ้างอิงการบริหารคุณภาพการพยาบาล

บรรณานุกรมพวงทิพย์  ชัยพิบาลสฤษดิ์. (2551). คุณภาพการบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิตยา  ศรีญาณลักษณ์ (บรรณาธิการ). (2545) .การบริหารการพยาบาล.นนทบุรี : บริษัทประชุมช่าง จำกัด.

วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ. (2553). ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล Trends & Issue of Nursing

              Profession.  กรุงเทพ ฯ:  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหปราพาณิชย์.

วีณา จีระแพทย์และเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์.(2550) .การบริหารความปลอดภัยของผู้ป่วย การบริหารความปลอดภัย

           ของผู้ป่วย [หนังสือ]. - กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุธาการพิมพ์, 2550.


ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน