welcome for shared knowledge and experience

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การประกันคุณภาพ

การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   (Hospital Accraditation : HA)

ขั้นแรก  สบายๆ ตามบันไดสามขั้นขั้นแรก  ไฟลุกตรงไหน ตามไปดูตรงนั้น กันอย่าให้เกิดซ้ำ นั่นคือแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

ขั้นสอง  มองงานของตนเอง หาเป้า เฝ้าดู ทำให้บรรลุเป้า

ขั้นสาม  มองมาตรฐาน เชื่อมโยง ประเมินผล เรียนรู้ ยกระดับ

ลักษณะของการพัฒนาในบันไดขั้นที่ 2

             เปลี่ยนจากการตั้งรับปัญหา มาสู่การวิเคราะห์และวางระบบที่ดี

             มุ่งเน้นการวางระบบ ป้องกันความเสี่ยง และการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและบริบทของหน่วยงาน

             กำหนดเครื่องชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามการบรรลุเป้าหมาย

             มีการนำมาตรฐาน HA ที่จำเป็นมาสู่การปฏิบัติ

             ทบทวนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมต่อกับระบบงานสำคัญ

เกณฑ์การตัดสิน บันไดขั้นที่ 2

             การทบทวนคุณภาพ

           ทบทวนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมต่อกับระบบงานที่สำคัญ

             การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา และการปรับปรุง

           ทุกหน่วยงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) วิเคราะห์ unit/team profile

           การวิเคราะห์นำไปสู่การกำหนดลำดับความสำคัญในการพัฒนาที่ตรงประเด็น และเครื่องชี้วัดที่เหมาะสม

           มีการปรับปรุงตามโอกาสพัฒนาที่วิเคราะห์ได้ และครอบคลุมประเด็นที่มีสำคัญสูง, มีการทบทวนโอกาสพัฒนา, มีความเข้าใจและการปฏิบัติในหน่วยงานหลักที่สำคัญ

             การพัฒนาตามมาตรฐาน HA

           มีกระบวนการที่ดี, ครอบคลุมประเด็นสำคัญ, มีโอกาสที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของมาตรฐาน, แกนหลักมีความเข้าใจ

             การใช้ core value & concept

           มีการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน, แกนนำสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการนำไปปฏิบัติได้

           ทิศทางนำ: เด่นชัดในผู้นำระดับสูง

           ผู้รับผล: ตอบสนองความต้องการที่สำคัญ

           คนทำงาน: มีการทำงานเป็นทีมภายในหน่วยงาน/วิชาชีพ

           การพัฒนา: ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคได้เหมาะสมกับปัญหา

           พาเรียนรู้: เรียนรู้และพัฒนา

           แนวคิดง่ายๆ

             ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน

             เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด

ลักษณะของการพัฒนาในบันไดขั้นที่ 3

             มีการนำมาตรฐาน HA ที่มาสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน

             มีการเชื่อมโยง การใช้นวตกรรม

             มีการประเมินผล เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

             แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

             มีวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน