welcome for shared knowledge and experience

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การประกันคุณภาพ

องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการพยาบาล

             การกำหนดมาตรฐานการพยาบาล Nursing Standard

             การตรวจสอบคุณภาพการพยาบาล           Nursing Audit

             การปรับปรุงคุณภาพ     Quality Improvement

มาตรฐานการพยาบาล

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นหรือแนวทางที่กำหนดขึ้น หรือ รูปแบบ หรือตัวอย่างที่สร้างขึ้น โดยผู้ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้ โดยคำนึงถึงระเบียบประเพณี หรือสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์ หรือระดับมาตรฐานและระดับคุณภาพที่พิจารณาให้เหมาะสม และเพียงพอสำหรับเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณค่าทั้งปริมาณและคุณภาพ

มาตรฐาน หมายถึง ข้อความที่อธิบายแนวทางการปฏิบัติหรือวิธีดำเนินการที่ครอบคลุมขอบเขตของการพยาบาลถือเป็นข้อกำหนดให้มีการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลหรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งในส่วนบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ตลอดทั้งข้อความนั้นต้องเที่ยงตรง ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้

มาตรฐานจำแนกตามระดับคุณภาพ

             มาตรฐานระดับสากล Normative Standard

           แนวทางกำหนดระดับดีเลิศ ตามความคาดหวังที่เป็นอุดมคติ ซึ่งโดยทั่วไปถูกกำหนดโดยองค์กรวิชาชีพ

             มาตรฐานระดับผู้เชี่ยวชาญ Empirical Standard

           เนื้อหาที่กำหนดเป็นมาตรฐานมาจากระดับผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้  ความสามารถ เช่นนักวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติการ  ส่วนใหญ่มักจะกำหนดโดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดมาตรฐาน

             เซนเตอร์(Center,1978 อ้างใน นิตยา ศรีญาณลักษณ์,2545) ได้เสนอแนวทางการกำหนดมาตรฐานการพยาบาลไว้ดังนี้

1.      กำหนดขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมคุณภาพการพยาบาล

2.      ความสอดคล้องกันทั้งปรัชญา มาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

3.      การกำหนดมาตรฐานการพยาบาลในลักษณะกระบวนการผู้กำหนดต้องมีความรู้ ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย

ประเภทของมาตรฐานการพยาบาล

             คาร์ซและกรีน(Katz&Green,1997 อ้างใน นิตยา ศรีญาณลักษณ์,2545) จำแนกไว้ดังนี้

1.      จำแนกตามแนวคิดเชิงระบบ แบ่งเป็น 3 ชนิดได้แก่

1.1 มาตรฐานเชิงโครงสร้าง            (Structural standard)

1.2 มาตรฐานเชิงกระบวนการ         (Process standard)

1.3 มาตรฐานเชิงผลลัพธ์           (Outcome standard)  

มาตรฐานเชิงโครงสร้าง

             เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้าทั้งหมด ของระบบบริการการพยาบาล

           ปรัชญา  วัตถุประสงค์  นโยบายการปฏิบัติงาน การ

           จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ 4 M

           การอบรม  การมอบหมายงาน การติดต่อสื่อสาร

มาตรฐานเชิงกระบวนการ

             จะบอกถึงกิจกรรมการพยาบาลทั้งหมดที่ให้กับผู้ป่วย โดยการระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพยาบาล การกำหนดมาตรฐานเชิงกระบวนการนี้กระทำเพื่อใช้วัดคุณภาพการพยาบาล โดยวัดจากความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยกระบวนว่า  พยาบาลได้ทำอะไรให้ผู้ป่วย ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมาย และคุณภาพ

มาตรฐานเชิงผลลัพธ์

             เป็นการวัดผลจากการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สุดท้ายในการวัดผลทางการพยาบาล โดยแสดงถึงพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออกตามที่คาดหวังว่าจะเปลี่ยนไปใน   ทางบวก  และความพึงพอใจของผู้ป่วยมากว่ากระบวนการพยาบาล

2.จำแนกตามจุดเน้นของเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่

2.1 มาตรฐานการบริการพยาบาล    (Standard  of Nursing service)

2.2 มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาล    (Standard  of Nursing practice)

มาตรฐานการบริการพยาบาล (Standard  of Nursing service)

             ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคล้ายกับมาตรฐานเชิงโครงสร้าง คือปัจจัยนำเข้าทั้งระบบ รวมถึงกลไกการจัดการเพื่อให้บริการพยาบาลบรรลุเป้าหมาย หรือเป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้เป็นนโยบาย

มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาล (Standard  of Nursing practice)

             เน้นการปฏิบัติการพยาบาลหรือการดูแล บอกถึงบทบาทความรับผิดชอบและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการพยาบาล คือ การประเมินปัญหา การวินิจฉัย  การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลทางการพยาบาล

3.การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดของ เมสัน

 เมสัน (Mason, 1994)       แบ่งมาตรฐานการพยาบาลตามหน่วยการพยาบาล      (Unit of nursing care) ออกเป็น 5 ประเภทคือ

การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดของ    เมสัน (Mason, 1994)

1. มาตรฐานตามวิธีการปฏิบัติการพยาบาล   (Nursing intervention)  โดยกำหนดเป็นขั้นตอน  (Step-by

step-method)  เช่น  มาตรฐานการดูดเสมหะผู้ป่วยทางหลอดลมคอ  มาตรฐานการทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มาตรฐานการเช็ดตัวลดไข้

2. มาตรฐานตามการวินิจฉัยการพยาบาล      (Nursing  diagnosis     รวมทั้งปัญหาสุขภาพ หรือความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น  มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน เป็นต้น

3. ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์  (Medical  diagnosis    โดยการแปลความหมายว่าการวินิจฉัยทางการแพทย์นั้นๆ ต้องการ      การพยาบาลที่ครอบคลุมอะไรบ้าง  ตัวอย่างเช่น  มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยข้ออักเสบ  มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคต่างๆ  เป็นต้น       

4.มาตรฐานตามมโนทัศน์ทางการยาบาล (Concept)      ซึ่งอาจเป็นกลุ่มของประเภทหรือพฤติกรรมของผู้ป่วย  กลุ่มของเหตุการณ์หรือกระบวนการซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะที่ให้ความหมายได้  ตัวอย่างเช่น  มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่หมดสติ  มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยก่อนหรือหลังผ่าตัด      มาตรฐานการพยาบาลผู้คลอดในระยะคลอด  มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า  วิตกกังวล  หรืออื่นๆ เป็นต้น

5. มาตรฐานการพยาบาลตามปัญหาสุขภาพและความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย (Health problems and needs)         เช่น มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะอาเจียนรุนแรง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องการเคลื่อนไหวภายหลังผ่าตัด  เป็นต้น

นอกจากนั้นการกำหนดมาตรฐานการพยาบาลสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบ ตามปรัชญา และนโยบายของหน่วยงาน การศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จากภายนอก เช่นกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ ความคิดเห็นผู้รับบริการ การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการพยาบาล

หลักสำคัญของการกำหนดมาตรฐานการพยาบาล

1.      ข้อความของมาตรฐานต้องมีความชัดเจน ถูกต้องผู้นำไปใช้เกิดความเข้าใจตรงกัน

2.      สามารถปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จได้

3.      สามารถวัดได้ ในรูปหน่วยที่สามารถเปรียบเทียบ ได้

4.      มาตรฐานต้องยืดหยุ่นส่วนประกอบในการเขียนมาตรฐานการพยาบาล

             หัวข้อมาตรฐาน   แจ้งเฉพาะว่าเป็นมาตรฐานประเภทใด เช่น มาตรฐานเชิงโครงสร้าง  มาตรฐานเชิงกระบวนการ  มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ เป็นต้น

             ข้อความมาตรฐาน เป็นจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจุดเน้นแต่ละด้าน

             การจัดองค์กร และการบริหารงานเอื้อให้หน่วยบริการในความรับผิดชอบสามารถจัดบริการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์เป็นทั้งประเด็นที่ใช้ประเมินการดำเนินงานว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่

             มีหัวหน้าพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารรับผิดชอบกลุ่มงานการพยาบาลและร่วมเป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาล

             ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

             เป็นข้อความที่แสดงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน

             น้ำหนักไม่ลดลงไปกว่าเดิม    ไม่มีอาการบวม  โปรตีนในเลือดไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน