welcome for shared knowledge and experience

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การประกันคุณภาพ

ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพการพยาบาล

             การตรวจสอบคุณภาพการพยาบาลเป็นการวัดคุณภาพการพยาบาลที่ผู้ใช้บริการได้รับจากพยาบาลว่ามีอะไรบ้าง

             เป้าหมายการตรวจสอบจึงมุ่งที่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการพยาบาล แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน

             การทำความเข้าใจกับเครื่องมือ หรือ มาตรฐานการพยาบาลที่จะใช้เพื่อการตรวจสอบมาตรฐานการพยาบาลที่กำหนด

             ลงมือตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

             วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการตรวจสอบ

             รายงานผลคุณภาพการพยาบาลต่อหน่วยงาน

             ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ และรายงานให้ทราบ

ลักษณะการตรวจสอบคุณภาพการพยาบาล แบ่งเป็น 3 วิธี

             การตรวจสอบคุณภาพด้านโครงสร้าง เป็นการประเมินคุณภาพในการจัดระบบงาน เพราะเชื่อว่าระบบดี งานย่อมมีประสอทธิภาพ

             ตรวจสอบคุณภาพด้านกระบวนการ คือการวัดคุณภาพการพยาบาลจากกิจกรรมการพยาบาล โดยใช้เกณฑ์เป็นเครื่องมือในการประเมิน

             การตรวจสอบด้านผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ และครอบครัว แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือผลลัพธ์ทางการพยาบาล

การปรับปรุงคุณภาพ  (Quality Improvement)

             เป็นกระบวนการนำกลไกต่าง ๆ ที่จะรักษาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดทรัพยากร การมอบหมายให้บุคคลทำโครงการพัฒนาคุณภาพ การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมาย การมีโครงสร้างที่ถาวรเพื่อดำรงรักษาคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพยาบาลทุกระดับที่จะสำรวจตนเองและระบบงาน  ค้นหาสาเหตุของความบกพร่องต่อคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง กระบวนการหรือผลลัพธ์  

การปรับปรุงคุณภาพ  แบ่งเป็น 2 ระดับ

             การปรับปรุงคุณภาพภายนอกหน่วยงาน มีองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เช่น สภาการพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ให้คำปรึกษา  หรือ ตักเตือน

             การปรับปรุงคุณภาพภายในหน่วยงาน  อาจเป็นระดับหอผู้ป่วยหรือระดับแผนกการพยาบาล แจใช้การตรวจซ้ำ ให้คำปรึกษา ให้การฝึกอบรม  มีการประเมินหรือลงโทษเพื่อให้มีการปรับปรุงงาน  ช่วยให้งานมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน