welcome for shared knowledge and experience

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โรคขาดโปรตีนและพลังงานในเด็ก (2)

โรคขาดโปรตีนและพลังงานในเด็ก (2)
  อาการแสดงของโรคขาดโปรตีนและพลังงาน
1.       ควาชิออร์คอร์ (kwashiorkor) มีการขาดโปรตีนอย่างมาก อาการเกิดจากการได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ มีอาการบวม เห็นได้ชัดที่ขาทั้ง 2 ข้าง เส้นผมเปราะหลุดง่าย ตับโต ผิวหนังบาง ลอกหลุดง่าย ซึมเศร้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม พบในเด็ก อายุมากกว่า 1 ปีและผู้ใหญ่
2.       มาราสมัส (Marasmus) มีอาการขาดทั้งพลังงานและโปรตีน อย่างมาก เด็กมีอาการแขนขาลีบเล็ก เหลือหนังหุ้มกระดูกเพราะกล้ามเนื้อและไขมันถูกเผาผลาญเป็นพลังงาน
3.       อาการผสมผสานทั้งควาชิออร์คอร์และมาราสมัส
แนวทางส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการขาดโปรตีนและพลังงานในเด็ก
1.       การให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ
2.       การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้อย่างสม่ำเสมอ
3.       การส่งเสริมวิชาการด้านโภชนาการ
4.       การส่งเสริมให้เด็กมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ
5.       การเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีบทบาทต่อการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของตนเอง  

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน