welcome for shared knowledge and experience

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สะท้อนผลการเรียนรู้ หัวข้อ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร

ให้นักศึกษา ส่งความคิดเห็น  โดยการสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนใน สะท้อนผลการเรียนรู้ หัวข้อ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  ไม่เกิน 10 บรรทัด
รูปแบบการสะท้อน

ชื่อ-นามสกุล  ........................  ระหัส ........................................
สรุปผลการเรียนรู้  และ สะท้อนความรู้สึก ...........................................
........................................................( ไม่เกิน 10 บรรทัด)

140 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอัฐพร แคนหนอง รหัสนักศึกษา 561410063-3
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันและการทำงาน หากเราสื่อสารผิดพลาดไปแค่คำพูด ตัวหนังสือ หรือแม้แต่การกระทำ ท่าทางที่ผิดเพียงน้อยนิด ก็อาจทำให้ผู้รับสารนั้นรับสิ่งที่ผิดพลาด และนำไปเผยแพร่ในสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากต้นแหล่งข้อมูล ดังเช่นตัวอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างในชั้นเรียนให้ทราบถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพให้ได้ฟัง ทำให้มีความตระหนักถึงในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น เพราะการดำรงชีวิตในการทำงานในอนาคตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรอบคอบในส่วนนี้เป็นอย่างมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุภิณญา ไขขุนทด รหัส 561410056-5 เลขที่ 50
สรุปผลการเรียนรู้ และ สะท้อนความรู้สึก การสื่อสารต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วย input channel ปัจจัยที่ทำให้สารบรรลุผล 1.เรียงลำดับก่อนหลัง 2.การนำเสนอ ท่าทางประกอบ 3.บทนำ ผู้รับสารจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพคือ 1.สบตา 2.ท่าทาง พยักหน้ารับ 3.การรับสารของผู้ฟัง 4.ความตั้งใจฟัง 5.เสียงรบกวน 6.สรุปให้ตนเอง กระบวนการสุดท้าย feedback กลับว่าการส่งสารมีประสิทธิภาพ ปฏิกิริยาตอบกลับสื่อสารกลับอย่างตรงประเด็น ถูกต้องในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การชมเชย ให้กำลังผู้ส่งสาร และอาจารย์ให้เพิ่มชั่วโมงการสอนในแต่ละครั้งให้เป็น 3 ชั่วโมง การเรียนอย่างนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการสื่อสาร ทำให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งการสื่อสารกับเพื่อน อาจารย์ หรือบุคคลท่านอื่นๆค่ะ

สุภัสสรา คัมภ์กิจรุ่งเรือง กล่าวว่า...

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภัสสรา คัมภ์กิจรุ่งเรือง รหัส 561410053-2
สรุป วันนี้ที่ได้เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้ได้รู้ว่าการสื่อสารนั้นสำคัญกับชีวิตในประจำวันมาก เพราะในแต่ละวันเราต้องได้สื่อสารกับคนหลายคน ต่างวัย ต่างนิสัย ซึ่งแต่ละวัยนั้นการสื่อสารก็ต่างกันออกไปตามวัยของแต่ละบุคคล ตัวเราเองเรียนวิชาชีพการพยาบาลซึ่งต้องได้พูดกับคนหลายคนต้องใช้การสื่อสารที่ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับฟังข่าวสารจากตัวเรานั้นเข้าใจถึงสารที่เราส่งไป และตอบสนองกลับมาที่เรา
ความรู้สึก ในการเรียนในวันนี้นะค่ะ สนุกมากเลยค่ะแรกๆนึกว่าจะเป็นเรื่องยากและน่าจะเป็นเรื่องเครียดๆ แต่กลับไม่ใช่เลย อาจารย์พูดคุยทั่วถึงทำให้นักศึกษากล้าพูดมากขึ้น มีประสบการณ์สนุกๆมาเล่าให้ฟังสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนมากๆ มีความสุขมากๆที่ได้เรียนกับอาจารย์ค่ะ

ธิดารัตน์ กล่าวว่า...

เชิญแสดงความคิดเห็นค่ะ

Arisara Rittititit กล่าวว่า...

อริศรา ฤทธิทิศ 561410061-1

สอนให้รู้ถึงการสื่อสารกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งให้มีประสิทธิภาพ วิชานี้ทำให้ได้ความรู้เรื่องการติดต่อสื่อ การส่งสาร อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผูส่งสาร และผูรับสารเข้าใจซึ่งกันและกัน ว่าสารที่ผู้ส่งสารให้ผู้รับสารจะตรงตามเป้าหมายที่ ผู้ส่งสารต้องการไหม จะตรงตามเป้าหมายที่ผู้ส่งสารคาดไว้หรือเปล่า วิชานี้จึงสอนให้รู้ว่าการส่งสาร ถ้าจะส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้องเข้าใจ และสนใจกับสารที่ผู้ส่งสารให้มา แล้วนำมาอธิบาย ออกช่องทางๆต่างๆได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว วรัมพร แซ่อึ้ง รหัสนักศึกษา 561410096-1
สรุปว่า การสื่อสารมีหลายช่องทางที่จะถ่ายทอดสารโดยมีผู้ส่งสารไปให้ผู้รับสารเข้าใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ติดขัดและไม่ทำให้เกิดความผิดพลาด เพราะการสื่อสารมีการเชื่อมโยงการทำงานหลายๆด้านและข้อความที่ใช้ในการสื่อสารก็มีส่วนที่ทำให้เกิดการผิดพลาดนำไปสู่ปัญหาได้จึงต้องมีความรอบคอบและคิดก่อนทุกครั้ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวรัติกาล เมืองชมภู รหัส 561410086-4 เลขที่ 79 ค่ะ
ได้ทราบถึงความหมายและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ในการเรียนได้มีการจัดกิจกรรมในการตอบคำถาม โดยได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และได้เรียนรู้ถึงมารยาทในการตอบคำถาม ทำให้มีความเพลิดเพลินสนุกสนาน และทำให้ได้รู้จักในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า(ในการตอบคำถามค่ะ)
ขอบคุณค่ะ
^__________^

Hyun Seung กล่าวว่า...

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอินทุอร ครุธวงษ์ ระหัส 561410067-7
สรุปผลการเรียนรู้ และ สะท้อนความรู้สึก .

-สรุป ทฤษฎีการสื่อสารก็คือการอธิบายการสื่อสารในด้านความหมาย การถ่ายทอดจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งโดยผ่านช่องทางการสื่อสารมีทั้ง (Two-way Communication) , ทำให้เราเข้าใจในการสื่อสารที่ชัดเจน และช่องทางการติดต่อที่สามารถให้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตังอย่างเช่น
ถ้าเราอยากจะติดต่องานกับเพื่อนๆๆ ก็จะมีช่องทางในการติดต่อ1. ประกาศหน้าชั้นเรียน (มีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร) 2.ทางfacebook 3.ทางโทรศัพท์ ซึ่งจะเห็นว่า การสื่อสารแบบที่หนึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร

Hyun Seung กล่าวว่า...

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอินทุอร ครุธวงษ์ ระหัส 561410067-7
สรุปผลการเรียนรู้ และ สะท้อนความรู้สึก .

-สรุป ทฤษฎีการสื่อสารก็คือการอธิบายการสื่อสารในด้านความหมาย การถ่ายทอดจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งโดยผ่านช่องทางการสื่อสารมีทั้ง (Two-way Communication) , ทำให้เราเข้าใจในการสื่อสารที่ชัดเจน และช่องทางการติดต่อที่สามารถให้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตังอย่างเช่น
ถ้าเราอยากจะติดต่องานกับเพื่อนๆๆ ก็จะมีช่องทางในการติดต่อ1. ประกาศหน้าชั้นเรียน (มีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร) 2.ทางfacebook 3.ทางโทรศัพท์ ซึ่งจะเห็นว่า การสื่อสารแบบที่หนึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร

พลอยไพริน หงษ์สาพันธ์ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวพลอยไพริน หงษ์สาพันธ์ รหัสนักศึกษา 561410085-3
#สรุปผลการเรียนรู้ และสะท้อนความรู้สึก
วิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้รู้ว่าการสื่อสารที่สำคัญต้องอาศัยผู้ฟังเป็นสำคัญ โดยเน้นการสารสัมพันธภาพที่ดีตลอดกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารมีให้เลือกใช้หลายวิธี ควรเลือกให้เหมาะสมกับบคุคคลและสถานการณ์
ความรู้สึก เรียนสนุกค่ะ ถึงจะกดดันเล็กน้อย แต่อาจารย์ก็ทำให้สบายใจได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

Arisara Rittititit กล่าวว่า...

นางสาว อริศรา ฤทธิทิศ รหัส 561410061-1
เรียนวิชานี้ ทำให้รู้ถึงการสื่อสารกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง รู้ถึงวิธีการส่งสารที่มีประสิทธิภาพ รู้สารที่ส่งไปจะมีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่ กับผู้ส่งสาร กับผู้รับสาร
สารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ส่งสาร กับ ผู้รับสารจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน และผู้รับสารก็สามารถนำมาปฎิบัติใช้ หรือนำสารไปกระจายตามช่องทางต่างๆที่ผู้ส่งสารต้องการ สารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ส่งสาร จะทำตรงตามเป้หมายที่ผู้ส่งสารต้องการ วิชานี้ทำให้เรารู้ถึงวิธีการสื่อสารกับคน หรือกับบุคลหนึ่งไปบุคคลหนึ่งให้เข้าใจ จะทำให้สารนั้นมีประสิทธิภาพ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส.ภัทรานิษฐ์ แสนบุตร รหัส561410036-9
สรุป การสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยมีสาระสำคัญที่ว่าผู้สื่อสารมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร นอกจากจะทำหนาที่เข้ารหัสและถอดรหัสยังเป็นผู้ก่อให้เกิดข่าวสารและพฤติกรรม การสื่อสารที่จะมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยแนวคิดและ
ทฤษฎีเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการสื่อสาร ความรู้สึก เรียนวิชานี้สนุกมากไม่เครียด อ.สอนและทำความเข้าใจไปพร้อมกันและให้ นศ.มีส่วนร่วมเป็นอะไรที่ดีมากค่ะ

Arisara Rittititit กล่าวว่า...

นางสาว อริศรา ฤทธิทิศ รหัส 561410061-1
เรียนวิชานี้ ทำให้รู้ถึงการสื่อสารกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง รู้ถึงวิธีการส่งสารที่มีประสิทธิภาพ รู้สารที่ส่งไปจะมีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่ กับผู้ส่งสาร กับผู้รับสาร
สารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ส่งสาร กับ ผู้รับสารจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน และผู้รับสารก็สามารถนำมาปฎิบัติใช้ หรือนำสารไปกระจายตามช่องทางต่างๆที่ผู้ส่งสารต้องการ สารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ส่งสาร จะทำตรงตามเป้หมายที่ผู้ส่งสารต้องการ วิชานี้ทำให้เรารู้ถึงวิธีการสื่อสารกับคน หรือกับบุคลหนึ่งไปบุคคลหนึ่งให้เข้าใจ จะทำให้สารนั้นมีประสิทธิภาพ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วิชานี้ สอนให้รู้ถึงการสื่อสารบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
อย่างมีประสิทิธิภาพ สารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ส่งสาร ส่งสารไปถึงผู้รับสารแล้ว ผู้รับสาร นำมาประมวลผล นำมากระจาย ตรงตามเป้าหมายที่ผู้ส่งสารกำหนดไว้
การส่งสารจะมีประสิทธิ์ชภาพผู้รับสารจะต้องตั้งใจฟัง หรือตั้งใจทำงาน และนำสารมากระจายได้ตรงตามเป้าหมายสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจำเป็นมากถ้าเราสื่อสารผิดๆข้อมูลที่ออกมาก็จะผิดไปด้วย ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพได้ หรือการทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วิชานี้ สอนให้รู้ถึงการสื่อสารบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
อย่างมีประสิทิธิภาพ สารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ส่งสาร ส่งสารไปถึงผู้รับสารแล้ว ผู้รับสาร นำมาประมวลผล นำมากระจาย ตรงตามเป้าหมายที่ผู้ส่งสารกำหนดไว้
การส่งสารจะมีประสิทธิ์ชภาพผู้รับสารจะต้องตั้งใจฟัง หรือตั้งใจทำงาน และนำสารมากระจายได้ตรงตามเป้าหมายสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจำเป็นมากถ้าเราสื่อสารผิดๆข้อมูลที่ออกมาก็จะผิดไปด้วย ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพได้ หรือการทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวขวัญชนก วงศ์สุวรรณ์
รหัสนักศึกษา 561410008-2

ได้ความรู้ใหม่ๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆในชั้นเรียนว่ามีการสื่อสารกันอย่างไร เหมาะสมหรือไม่และต้องแก้ไขอย่างไรในการสื่อสาร การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน หากเราสื่อสารผิดพลาด ก็อาจทำให้ผู้รับสารนั้นรับสิ่งที่ผิดพลาด และนำไปเผยแพร่ทำให้ข้อมูลนั้นคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนไปนอกเหนือจากประเด็นนั้นๆ ได้รู้การเกี่ยวกับการสื่อสารแบบไหนที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถปรับใช้ในการสื่อสารที่ถูกต้องของเราได้ ซึ่งการสื่อสารนั้นจำเป็นกับมนุษย์อย่างมากในการดำรงชีวิต พบปะสังสรรค์ และการเข้าสังคม ซึ่งถือว่าการสื่อสารนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวจิญาภา สุวัทฒนะ รหัสนักศึกษา 561410010-5 เลขที่ 9
- สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารคือการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร โดยการที่จะสื่อสารนั้นผู้ส่งสารต้องมีวิธีเทคนิคเรียงลำดับของเนื้อหาให้ผู้รับสารได้เข้าใจ และผู้รับสารต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปสารให้ถูกต้องตามที่ผู้ส่งสารได้ส่งสารให้ทราบ
- ความรู้สึก สามารถนำการสื่อสารมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องมีกระบวนการและมีประสิทธิภาพสามารถส่งสารให้ผู้รับสารเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว สุภาภรณ์ ปัทนาถา รหัสนักศึกษา 561410054-3 การสื่อสารคือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ความรู้สึกที่เรียน ทำให้รู้ว่าการส่งสารโดยไม่นึกถึงคนรับสาร สารนั้นก็จะไม่มีความหมายทำให้รู้ถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนการทำงาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว สุภาภรณ์ ปัทนาถา รหัสนักศึกษา 561410054-3 การสื่อสารคือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ความรู้สึกที่เรียน ทำให้รู้ว่าการส่งสารโดยไม่นึกถึงคนรับสาร สารนั้นก็จะไม่มีความหมายทำให้รู้ถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนการทำงาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อริศรา ฤทธิทิศ รหัส 561410061-1
วิชานี้ สอนให้รู้ถึงการสื่อสารบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
อย่างมีประสิทิธิภาพ สารจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ส่งสาร ส่งสารไปถึงผู้รับสารแล้ว ผู้รับสาร นำมาประมวลผล นำมากระจาย ตรงตามเป้าหมายที่ผู้ส่งสารกำหนดไว้
การส่งสารจะมีประสิทธิ์ชภาพผู้รับสารจะต้องตั้งใจฟัง หรือตั้งใจทำงาน และนำสารมากระจายได้ตรงตามเป้าหมายสารนั้นก็จะมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจำเป็นมากถ้าเราสื่อสารผิดๆข้อมูลที่ออกมาก็จะผิดไปด้วย ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพได้ หรือการทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอลิษา นารี รหัสนักศึกษา 561410062-2
วิชานี้ทำให้เข้าใจถึงการสื่อสารที่ถูกต้อง รทำให้รู้ว่าตนเองนั้นเข้าใจในการสื่อสารมากแค่ไหนและเราสามารถต่อยอดการสื่อสารที่เรารู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการสื่อสารยังจำเป็นและสำคัญมากในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพราะมนุษย์ทุกคนต้องมีสังคมต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดีจึงจะทำให้เข้าใจกับบุคคลอื่นได้ และอีกอย่างวิชาชีพพยาบาลต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ชัดเจน จึงจะทำให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ เพราะฉนั้นวิชานี้จึงมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลเปงอย่างมาก ความรู้สึกต่อวิชานี้ชอบรูปแบบการสอนของอาจารย์มากคะ เพราะทำให้เราได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น มีความกล้าที่จะตอบอาจารย์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ฟังความคิดเห็นของเพื่อน ทำให้สนุกและมีความสุขมากให้การเรียนวิชานี้คะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวขวัญฤทัย ไชยรถ รหัสนักศึกษา 561410009-3
การสื่อสารในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ทำงานประเพศใด วัยไหน สถานการณ์ใด เพราะว่าการสื่อสารจะทำให้บุคคลหนึ่งหนึ่งติดต่อสื่อสารกับอีกบุคคลหนึ่งหรือแม้แต่หลายๆคนได้ ทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพและ การถ่ายทองเรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิด และความรู้สึกตลอดรวมไปถึง ระบบเพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าหากเราสื่อสารหรือติดต่อกันผิดพลาดก็อาจทำให้สารที่ส่งไปคลาดเคลื่อนได้ และหลังจาดที่เรียนกับอาจารย์ในคาบเรียนก็ทำให้รู้ว่า การสื่อสารจำเป็นและมีประโยชน์ต่อเรามากและการเรียนกับอาจารย์ทำให้พวกเราสนุกมากเพราะอาจารย์สอนสนุกมากค่ะ

ดวงใจ สุพรรณท้าว กล่าวว่า...

นางสาวดวงใจ สุพรรณท้าว รหัสนักศึกษา 561410016-1
จากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเป็นการที่เราสื่อสารกับบุคคลในชีวิตประจำเพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคล การสื่อสารนั้นต้องประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางในการส่งสาร ถ้าหากองค์ประกอบนี้ข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไปก็อาจจะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ สำหรับความรู้สึกของดิฉันในการเรียนนี้ได้หัวเราะได้ยิม ได้เรียนอย่างมีความสุข ได้ฟังประสบการณ์ต่างๆของอาจารย์ที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วมีความสุข ทำให้มองเห็นถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอลิษา นารี รหัสนักศึกษา 561410062-2
วิชานี้ทำให้เข้าใจถึงการสื่อสารที่ถูกต้อง รทำให้รู้ว่าตนเองนั้นเข้าใจในการสื่อสารมากแค่ไหนและเราสามารถต่อยอดการสื่อสารที่เรารู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการสื่อสารยังจำเป็นและสำคัญมากในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพราะมนุษย์ทุกคนต้องมีสังคมต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดีจึงจะทำให้เข้าใจกับบุคคลอื่นได้ และอีกอย่างวิชาชีพพยาบาลต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ชัดเจน จึงจะทำให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ เพราะฉนั้นวิชานี้จึงมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลเปงอย่างมาก ความรู้สึกต่อวิชานี้ชอบรูปแบบการสอนของอาจารย์มากคะ เพราะทำให้เราได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น มีความกล้าที่จะตอบอาจารย์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ฟังความคิดเห็นของเพื่อน ทำให้สนุกและมีความสุขมากให้การเรียนวิชานี้คะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวบุณยาพร ภูพานใหญ่ รหัสนักศึกษา 561410024-2
การสื่อสารในชีวิตประวันของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นตัวกลางในการสื่อในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากคะ ซึ่งวันที่ได้เรียนเรื่องการสื่อสารกับอาจารย์วันนั้นทำให้ทราบว่าความหมายของการสื่อสารคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วอาจารย์สอนสนุกมากเลยคะซึ่งการสื่อสารก็ประกอบไปด้วยผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสารในการสื่อสารนั้นเราก้อต้องดูด้วยว่าการสื่อสารของเราเหมาะสมกับผู้รับสารหรือไม่เช่นการสื่อสารกับผู้สูงอายุก็ควรใช้คำศัพท์ที่ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเพราะจะสื่อสารกันยากคะ การสื่อสารจะต้องเหมาะกับวัยและต้องมีประสิทธิภาพด้วยคะ ความรู้สึกในการเรียนวันนี้นะคะ อาจารย์สอนสนุกมากเลยคะ หัวเราะตั้งแต่เริ่มเรียนจนหมดชั่วโมงคะ อาจารย์ทำให้หนูประทับใจมากเลยคะ ทำให้อยากเรียนวิชาของอาจารย์เป็นพิเษได้ทั้งความรู้ ความเฮฮาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเคารพในการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆๆคะซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและในการเรียนวิชาการสื่อสารก็นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบสองทาง การสื่อสารโดยผ่านช่องทางต่างๆหรือสื่อต่างๆๆคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวพีรดา หมู่เที่ยง รหัสนักศึกษา 561410077-0
ได้รู้ถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ส่งสารต้องเข้าใจในสารที่ถูกต้อง มีทักษะ สามารถเรียงลำดับสารที่ต้องการส่งออกไปอย่างถูกต้องและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจเกิดจากช่องทางการสื่อสารหรือเกิดจากผู้ส่งสารและผู้รับสารเองก็ได้จึงทำให้ไม่สามารถส่งหรือรับสารได้อย่างครบถ้วนจึงทำให้เกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร ได้รู้ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับดารสื่อสาร ความรู้สึกกับชั่วโมงนี้ เข้าใจเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวดวงใจ สุพรรณท้าว รหัสนักศึกษา561410016-1
จากที่เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลแล้ว ทำให้ทราบว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประวัน การสื่อสารเป็นการสงสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อตอบสนองงความต้องการของแต่ละบุคล การสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางในการส่งสาร หากข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุมาแล้วนี้เกิดความผิดพลาดก็จะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ความรู้สึกจากการเรียนวิชานี้ รู้สึกสนุก ได้ยิ้มและหัวเราะ และได้ฟังประสบการณ์ใหม่ๆจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังรวมถึงวิธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน และการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะให้ผู้รับสารแปลสารจากผู้รับสารไม่ถูกค่ะ

ดวงใจ สุพรรณท้าว กล่าวว่า...

นางสาวดวงใจ สุพรรณท้าว รหัสนักศึกษา561410016-1
จากที่เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลแล้ว ทำให้ทราบว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประวัน การสื่อสารเป็นการสงสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อตอบสนองงความต้องการของแต่ละบุคล การสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางในการส่งสาร หากข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุมาแล้วนี้เกิดความผิดพลาดก็จะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ความรู้สึกจากการเรียนวิชานี้ รู้สึกสนุก ได้ยิ้มและหัวเราะ และได้ฟังประสบการณ์ใหม่ๆจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังรวมถึงวิธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน และการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะให้ผู้รับสารแปลสารจากผู้รับสารไม่ถูกค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวดวงใจ สุพรรณท้าว รหัสนักศึกษา561410016-1
จากที่เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลแล้ว ทำให้ทราบว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประวัน การสื่อสารเป็นการสงสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อตอบสนองงความต้องการของแต่ละบุคล การสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางในการส่งสาร หากข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุมาแล้วนี้เกิดความผิดพลาดก็จะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ความรู้สึกจากการเรียนวิชานี้ รู้สึกสนุก ได้ยิ้มและหัวเราะ และได้ฟังประสบการณ์ใหม่ๆจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังรวมถึงวิธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน และการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะให้ผู้รับสารแปลสารจากผู้รับสารไม่ถูกค่ะ

นิตยา จันทมาตร กล่าวว่า...

ชื่อ-สกุลนางสาวนิตยา จันทมาตร รหัส561410020-8
ได้รับความรู้ คือ
การสื่อสารคือการสื่อข้อมูลจากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งผ่านช่องทางโดยมีกระบวนการ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 1.มีการเรียงลำดับสารก่อนหลัง2.น้ำเสียงของผู้ส่งสาร:ชัดเจน,เร้าใจ,ใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม3.ผู้รับสาร:ตั้งใจฟัง,สรุปสารที่ได้รับ,มีปฏิกิริยาย้อนกลับ
ความรู้สึก:รู้สึกมีความสุขผ่อนคลายสนุกไม่เคลียดแต่ก็เข้าใจไม่ง่วงด้วยค่ะต้องกระตือรือร้นตลอดเพราะอาจารย์สร้างความตื่นเต้นทำให้อยากเรียนและตั้งใจฟัง มีความกล้าแสดงออกมีความมั่นใจได้มากขึ้นด้วยค่ะ เกิดการคิดที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวดวงใจ สุพรรณท้าว รหัสนักศึกษา561410016-1
จากที่เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลแล้ว ทำให้ทราบว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประวัน การสื่อสารเป็นการสงสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อตอบสนองงความต้องการของแต่ละบุคล การสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางในการส่งสาร หากข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุมาแล้วนี้เกิดความผิดพลาดก็จะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ความรู้สึกจากการเรียนวิชานี้ รู้สึกสนุก ได้ยิ้มและหัวเราะ และได้ฟังประสบการณ์ใหม่ๆจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังรวมถึงวิธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน และการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะให้ผู้รับสารแปลสารจากผู้รับสารไม่ถูกค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว อรอรนงค์ เพชรมงคลกุล รหัสนักศึกษา 561410060-0
สรุป การสื่อสาร มีความสำคัญอย่ายิ่ง ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้กระบวนการ และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารให้เข้าใจ เพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคในการส่งสารหรือรับสาร การสื่อสารก็แบ่งได้หลายรูปแบบ เช่นทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berio)
ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชำนาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การเข้ารหัส” (encode)
ข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาช่องทางในการส่ง (channel) การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสาร
ผู้รับ (receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความชำนาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัส” (decode)
จะเห็นได้ว่า การสื่อสารจะถ่ายทอด มาเป็นกระบวนการดังนั้นเราจึงต้องระวังไม่ให้เกิดการผิดพลาดเพราะถ้าหากผิดพลาดการตอบสนองกลับจะไม่ต้องตามที่เราตั้งไว้ หรือไม่มีประโยช์
ความรู้สึก ที่เรียนวันนั้น สนุกมากค่ะ ทำให้ กระตือรือล้น ไม่รู้สึกเบื่อ ทำให้นักศึกษามีความกล้าคิดกล้าแสดงออก ชอบการเรียนแบบนี้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวดวงใจ สุพรรณท้าว รหัสนักศึกษา561410016-1
จากที่เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลแล้ว ทำให้ทราบว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประวัน การสื่อสารเป็นการสงสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อตอบสนองงความต้องการของแต่ละบุคล การสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางในการส่งสาร หากข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุมาแล้วนี้เกิดความผิดพลาดก็จะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ความรู้สึกจากการเรียนวิชานี้ รู้สึกสนุก ได้ยิ้มและหัวเราะ และได้ฟังประสบการณ์ใหม่ๆจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังรวมถึงวิธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน และการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะให้ผู้รับสารแปลสารจากผู้รับสารไม่ถูกค่ะ

นิตยา จันทมาตร กล่าวว่า...


ชื่อสกุลนางสาวปุณยนุช นาเมืองจันทร์ รหัส561410030-3
การสื่อสารคือการสื่อสารข้อมูลจากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งโดยผ่านช่องทางมีกระบวนการคือผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร
ปัจจัยที่ทำให้สารมีประสิทธิภาพ 1.เรียงลำดับสารก่อนหลัง : จุดประสงค์ชัดเจนวางแผนงาน
2.น้ำเสียงของผู้ส่งสาร : ชัดเจน เร้าใจ ระดับเสียงสูงต่ำ เนื้อหาเหมาะสม กระตุ้นความสนใจโดยการถามตอบบ้าง
3.ผู้รับสาร : ตั้งใจฟัง สรุปความเข้าใจกับสาร ปฏิกิริยาย้อนกลับ
ความรู้สึกในการเรียนครั้งนี้…รู้สึกมีความสุขในการเรียนเป็นการเรียนแบบผ่อนคลายสนุกสนานไม่เคลียดเนื้อหาไม่หยุดแค่ในหนังสือแต่ก็เข้าใจไม่ง่วงด้วยค่ะเพราะต้องกระตือรือร้นและอาจารย์สร้างความตื่นเต้นตลอดคาบซึ่งทำให้อยากเรียนและตั้งใจฟังสิ่งอาจารย์พูด ทำให้มีความกล้าที่จะแสดงออกมีความมั่นใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นด้วยค่ะ

bootsakorn palasook กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวบุษกร พละสุข รหัส 561410025-3
สรุปผลการเรียนรู้
การสื่อสารหมายถึง การถ่ายทอดสารหรือข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านช่องทางการสื่อสารซึ่งการสื่อสารในแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีความหมายของสาร เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วย 1.ข้อมูล จากผู้ส่งสารต้องชัดเจน ถูกต้อง 2.ช่องทาง เลือกช่องทางที่เหมาะสมกับข้อมูล 3.เทคนิคในการส่ง คือ ต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังเพื่อให้ผู้รบสารเข้าใจง่ายขึ้น และที่สำคัญผู้รับสารก็จะต้องตั้งใจฟังสารที่ผู้ส่งสารส่งมาให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
สะท้อนความรู้สึก
จากที่ได้เรียนวิชานี้แล้ว ทำให้รู้สึกว่าการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นต้องเกิดจาการร่วมมือกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน รับฟังซึ่งกันและกัน และเป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกเข้าใจง่ายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว ชลิตา จันทะวงษ์ รหัส 561410015-0
การสื่อสารมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานและมีผลต่อในอนาคตของเราเพราะในปัจจุบันนี้มีหลายช่องทาง เช่น ทางโลกออนไลน์
เราต้องเลือกการสื่อสารที่ถูกวิธีที่เข้ากับวิชาชีพของเราเพื่อการสื่อสารจะได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ เมื่อเราสื่อสารมีประสิทธิภาพผู้รับสารจะไดข้อมูลอย่างชัดเจน
ความรู้สึกที่ได้จากเรียนการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล มีความสุขมากกับการเรียนชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะเพราะเต็มไปด้วยความคิดหลากหลายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีทั้งเสียงหัวเราะ ขอบคุณอาจารย์มากๆนะค่ะที่สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเรา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว ชลิตา จันทะวงษ์ รหัส 561410015-0
การสื่อสารมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานและมีผลต่อในอนาคตของเราเพราะในปัจจุบันนี้มีหลายช่องทาง เช่น ทางโลกออนไลน์
เราต้องเลือกการสื่อสารที่ถูกวิธีที่เข้ากับวิชาชีพของเราเพื่อการสื่อสารจะได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ เมื่อเราสื่อสารมีประสิทธิภาพผู้รับสารจะไดข้อมูลอย่างชัดเจน
ความรู้สึกที่ได้จากเรียนการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล มีความสุขมากกับการเรียนชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะเพราะเต็มไปด้วยความคิดหลากหลายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีทั้งเสียงหัวเราะ ขอบคุณอาจารย์มากๆนะค่ะที่สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเรา

นิตยา จันทมาตร กล่าวว่า...


นางสาวปุณยนุช นาเมืองจันทร์ รหัส561410030-3
การสื่อสารคือ การสื่อสารข้อมูลจากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งโดยผ่านช่องทางจะมีความหมาย การสื่อสารมีกระบวนการคือผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร
การสื่อสารมี2ช่องทางคือ1.การสื่อสารที่ผู้รับสารไม่สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้โดยตรงและอาจมีความผิดพลาดของข้อมูลได้ 2.การสื่อสารโต้ตอบกันเองของผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยตรง
ปัจจัยที่ทำให้สารมีประสิทธิภาพ 1.เรียงลำดับสารก่อนหลัง : จุดประสงค์ชัดเจนวางแผนงาน
2.น้ำเสียงของผู้ส่งสาร : ชัดเจน เร้าใจ ระดับเสียงสูงต่ำ เนื้อหาเหมาะสม กระตุ้นความสนใจโดยการถามตอบบ้าง
3.ผู้รับสาร : ตั้งใจฟัง สรุปความเข้าใจกับสาร ปฏิกิริยาย้อนกลับเช่นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถาม,ตอบ
ความรู้สึกในการเรียนครั้งนี้…รู้สึกมีความสุขในการเรียนเป็นการเรียนแบบผ่อนคลายสนุกสนานไม่เคลียดเนื้อหาไม่หยุดแค่ในหนังสือแต่ก็เข้าใจไม่ง่วงด้วยค่ะเพราะต้องกระตือรือร้นและอาจารย์สร้างความตื่นเต้นตลอดคาบซึ่งทำให้อยากเรียนและตั้งใจฟังสิ่งอาจารย์พูด ทำให้มีความกล้าที่จะแสดงออกมีความมั่นใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นด้วยค่ะ

นิตยา จันทมาตร กล่าวว่า...

นางสาวนิตยา จันทมาตร รหัส561410020-8
การสื่อสารคือ การสื่อสารข้อมูลจากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งโดยผ่านช่องทางแบบมีกระบวนการ
ปัจจัยที่ทำให้สารมีประสิทธิภาพ 1.เรียงลำดับสารก่อนหลัง 2.น้ำเสียงของผู้ส่งสาร : ชัดเจน เร้าใจ ระดับภาษาที่เหมาะสม 3.ผู้รับสาร:ตั้งใจฟัง,มีการสรุปมีปฏิกิริยาย้อนกลับ
ความรู้สึกในการเรียนครั้งนี้…รู้สึกมีความสุขในการเรียนเป็นการเรียนแบบผ่อนคลายสนุกสนานไม่เคลียดแต่ก็เข้าใจไม่ง่วงด้วยค่ะเพราะต้องกระตือรือร้นและอาจารย์สร้างความตื่นเต้นทำให้อยากเรียนและตั้งใจฟัง ทำให้มีความกล้าที่จะแสดงออกมีความมั่นใจได้มากขึ้นด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส.ภัทรานิษฐ์ แสนบุตร รหัสนักศึกษา 561410036-9 การสื่อสารเป็นกระการที่ถือได้ว่ามีความสำคัญในชีวิตประจำวันและการทำงานของเรา ดดยมีสาระสำคัญที่ว่าผู้สื่อสารมีทั้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร นอกจากจะทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสแล้วยังก่อให้เกิดข่าวสาร และพฤติกรรม ซึ่งจากการศึกษาการสื่อสารพบว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยกระบวนการแนวคิด ทฤษฎีต่างๆเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางเพื่อการสื่อสารที่มีคุณภาพในการสื่อสารที่ตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ความรู้สึก ในการเรียนวิชานี้รู้สึกสนุก ตื่นเต้น ไม่เครียด และมีการทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และสอนถึงการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสมค่ะ
(เอาอันนี้นะคะ)

Ratchaneekorn Chaisong กล่าวว่า...

นางสาวรัชนีกรณ์ ไชยสงค์ รหัสนักศึกษา 561410039-2
สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับในวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ได้รู้ความหมาย องค์ประกอบของการสื้อสาร วิธีการพูดอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการ การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราสื่อสารผิดพลาดบุคคลที่ได้รับข้อมูลก็จะได้รับจ้อมูลแบบผิดๆทำให้การสื่อสารของเราไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้มากขึ้นและสื่อสารอย่างถูกต้องตามหลักการ
ความรู้สึกในการเรียนวันนี้เป็นการเรียนที่สนุกมาก นักศึกษาทุกคนมีความสุข หัวเราะสนุกสนาน เข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นทำให้นักศึกษากล้าแสดงออกที่จะพูด เป็นการฝึกการสื่อสารไปในตัวค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...


นางสาวสุวินันท์ ผิวผ่อง รหัสนักศึกษา 561410099-4
สรุป ทำให้ได้รู้วิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าวิธีการสื่อสารนั้นเราควรจะสื่อสารอย่างไรให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ สื่อสารอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้รับสาร ทั้งการสื่อสารแบบต่อหน้าและสื่อสารโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆและการสื่อสารนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องมีความเข้าใจซึ้งกันและกัน มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ร่วมถึงกริยามารยาทในการสื่อสารด้วย โดยขณะที่เราสื่อสารแบบต่อหน้าเราก็ควรที่จะมีกริยามารยาทที่เรียบร้อย สุภาพ พูดด้วยถ้อยคำที่เหมาะสมและเวลาที่จะส่งสารแบบใช้ช่องทางแบบอื่นๆก็ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับสารด้วย ความรู้สึก รู้สึกสนุกสนานมีความกระตื้อรื้อร้นที่จะเรียน เพราอาจารย์มีเทคนิคในการสอนที่ดี ทำให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อน.ส.อรนภา กัมปนาวราวรรณ รหัส 561410059-8
ผลการเรียนรู้ และ สะท้อนความรู้สึก สรุปได้ว่าวันนี้ที่เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ถือได้ว่าเป็นที่สำคัญและจำเป็นมากในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพราะถ้าแม้ผู้ที่ส่งสารสื่อสารผิดพลาดแม้กระทั่งคำพูดหรือตัวหนังสือ ก็อาจทำให้ผู้รับสารนั้นรับสารที่ผิดพลาดไปข้อมูลที่ได้นั้นอาจจะไม่ชัดเจนสมบูรณ์ ในการเรียนวิชานี้รู้สึกมีความสุขสนุกสนาน เรียนแร้วไม่น่าเบื่อมีความสุขในการเรียน ทำให้เอาใจใส่ต่อวิชานี้ เรียนกับอาจารย์แล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนันทนา ทองก้านเหลือง รหัสนักศึกษา 561410019-4
การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเราต้องใส่ใจและต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะสื่อสารออกไปให้ผู้อื่นรับรู้การที่เราจะสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเราต้องคำนึกถึงกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ 1ผู้ส่งสาร 2ผู้รับสาร 3ช่องทาง 4สาร เพราะการสื่อสารของเราอาจจะไปกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานของเราและคนรอบข้างได้
ความรู้สึก อาจารย์ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่สนุกและเข้าใจง่าย มีวิธีการพูดที่สนุกได้อารมณ์จึงทำให้เรามีความสนใจในเรื่องที่อาจารย์พูด มีการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและอาจารย์ก็เพิ่มเติมทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางสาวอรนภา กัมปนาวราวรรณ กล่าวว่า...

ชื่อน.ส.อรนภา กัมปนาวราวรรณ รหัส 561410059-8
ผลการเรียนรู้ และ สะท้อนความรู้สึก สรุปได้ว่าวันนี้ที่เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ถือได้ว่าเป็นที่สำคัญและจำเป็นมากในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพราะถ้าแม้ผู้ที่ส่งสารสื่อสารผิดพลาดแม้กระทั่งคำพูดหรือตัวหนังสือ ก็อาจทำให้ผู้รับสารนั้นรับสารที่ผิดพลาดไปข้อมูลที่ได้นั้นอาจจะไม่ชัดเจนสมบูรณ์ ในการเรียนวิชานี้รู้สึกมีความสุขสนุกสนาน เรียนแร้วไม่น่าเบื่อมีความสุขในการเรียน ทำให้เอาใจใส่ต่อวิชานี้ เรียนกับอาจารย์แล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนันทนา ทองก้านเหลือง รหัสนักศึกษา 561410019-4
การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเราต้องใส่ใจและต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะสื่อสารออกไปให้ผู้อื่นรับรู้การที่เราจะสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเราต้องคำนึกถึงกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ 1ผู้ส่งสาร 2ผู้รับสาร 3ช่องทาง 4สาร เพราะการสื่อสารของเราอาจจะไปกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานของเราและคนรอบข้างได้
ความรู้สึก อาจารย์ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่สนุกและเข้าใจง่าย มีวิธีการพูดที่สนุกได้อารมณ์จึงทำให้เรามีความสนใจในเรื่องที่อาจารย์พูด มีการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและอาจารย์ก็เพิ่มเติมทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวบุญสิตา น้อยคูณ รหัสนักศึกษา 561410023-1
การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำมากสำหรับชีวิตประจำและการทำงานของเรา เพราะในแต่ละวันเราจะต้องพูดคุยสื่อสารกับผู้อื่นมากมายหลายคน หลายเพศ หลายวัย ฉะนั้นหากเราสื่อสารที่ผิดๆ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ผู้รับสารนั้นรับสิ่งที่ผิดพลาดไปได้ แต่พอได้มาเรียนวิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทำให้กล้าที่จะสื่อสารพูดคุยอย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะ

สุภัสสรา คัมภ์กิจรุ่งเรือง กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวชยากานต์ กลางฮวด รหัสนักศึกษา 561410014-9 ค่ะ สรุปจากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันเรา เพราะว่าการสื่อสารเราจำเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นประจำอยู่แล้ว สื่อสารทั้งกริยาท่าทาง ทั้งการพูด ซึ้งผู้รับสารมีความแตกต่างกัน ต่างวัยต่างความคิดการรับสารก็แตกต่างกัน ฉะนั้นการสื่อสารต้องสำคัญมาก และต้องมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้ผู้รับสารได้รับสารอย่างแท้จริง ไม่ผิดเพี้ยน
การสื่อสารถเราต้องคำนึงถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย เหมือนกับที่ตอนเราเรียนในห้องเรียน ที่อาจารย์ ให้เพื่อนตอบคำถามอาจารย์ เพื่อนคนไหนที่ฟังผิดไปก็ทำให้ตอบคำถามที่ผิด
ความรู้สึก ในการเรียนวันนี้สนุกมาก และเข้าใจในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิม เรียนสนุก อาจารย์เป็นกันเองมาค่ะ ไม่เคลียดด้วยเวลาเรียน

Jiraporn Kaewsud กล่าวว่า...

นางสาวจิราภรณ์ แก้วสุด รหัสนักศึกษา 561410012-7
สรุปผลการเรียนรู้ ในการสื่อสารนั้นจะต้องมีกระบวนการที่สำคัญในการสื่อสารอันไดแก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร หากขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจะทำให้การสื่อสารนั้นไม่สมบูรณ์และอาจไม่สำเร็จผลได้หรือมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผู้ส่งสารจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา ในการที่จะส่งสารให้ชัดเจน และการส่งสารสามารถส่งสารได้หลายช่องทาง แต่การส่งสารในช่องทางบางช่องทางอาจมีข้อจำกัดในการส่งสาร เช่น การส่งสารในช่องทางโดยผ่านสื่อออน์ไลน์โดยผ่านเฟสบุค จะมีข้อจำกัดได้ข้อจำกัดนั้นคือ ผู้รับสารอาจรับสารช้าและการโต้ตอบของผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจไม่ชัดเจนโดยไม่เหมือนTow way
ส่วนผู้รับสาร มีความเข้าใจกับสารที่ได้รับหรือไมและสารที่ได้รับนั้น มีความเหมาะสมกับผู้ รับสารหรือไม่ และหากไม่เข้าใจสารที่ได้รับจะมีการโต้ตอบกับไปยังผู้ส่งสารเพื่อที่จะทราบถึงปัญหาในการส่งสารของผู้รับสารและส่งสาร

สุภัสสรา คัมภ์กิจรุ่งเรือง กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวชยากานต์ กลางฮวด รหัสนักศึกษา 561410014-9 ค่ะ สรุปจากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันเรา เพราะว่าการสื่อสารเราจำเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นประจำอยู่แล้ว สื่อสารทั้งกริยาท่าทาง ทั้งการพูด ซึ้งผู้รับสารมีความแตกต่างกัน ต่างวัยต่างความคิดการรับสารก็แตกต่างกัน ฉะนั้นการสื่อสารต้องสำคัญมาก และต้องมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้ผู้รับสารได้รับสารอย่างแท้จริง ไม่ผิดเพี้ยน
การสื่อสารถเราต้องคำนึงถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย เหมือนกับที่ตอนเราเรียนในห้องเรียน ที่อาจารย์ ให้เพื่อนตอบคำถามอาจารย์ เพื่อนคนไหนที่ฟังผิดไปก็ทำให้ตอบคำถามที่ผิด
ความรู้สึก ในการเรียนวันนี้สนุกมาก และเข้าใจในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิม เรียนสนุก อาจารย์เป็นกันเองมาค่ะ ไม่เคลียดด้วยเวลาเรียน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวชยากานต์ กลางฮวด รหัสนักศึกษา 561410014-9 ค่ะ สรุปจากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันเรา เพราะว่าการสื่อสารเราจำเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นประจำอยู่แล้ว สื่อสารทั้งกริยาท่าทาง ทั้งการพูด ซึ้งผู้รับสารมีความแตกต่างกัน ต่างวัยต่างความคิดการรับสารก็แตกต่างกัน ฉะนั้นการสื่อสารต้องสำคัญมาก และต้องมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้ผู้รับสารได้รับสารอย่างแท้จริง ไม่ผิดเพี้ยน
การสื่อสารถเราต้องคำนึงถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย เหมือนกับที่ตอนเราเรียนในห้องเรียน ที่อาจารย์ ให้เพื่อนตอบคำถามอาจารย์ เพื่อนคนไหนที่ฟังผิดไปก็ทำให้ตอบคำถามที่ผิด
ความรู้สึก ในการเรียนวันนี้สนุกมาก และเข้าใจในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิม เรียนสนุก อาจารย์เป็นกันเองมาค่ะ ไม่เคลียดด้วยเวลาเรียน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวชยากานต์ กลางฮวด รหัสนักศึกษา 561410014-9 ค่ะ สรุปจากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันเรา เพราะว่าการสื่อสารเราจำเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นประจำอยู่แล้ว สื่อสารทั้งกริยาท่าทาง ทั้งการพูด ซึ้งผู้รับสารมีความแตกต่างกัน ต่างวัยต่างความคิดการรับสารก็แตกต่างกัน ฉะนั้นการสื่อสารต้องสำคัญมาก และต้องมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้ผู้รับสารได้รับสารอย่างแท้จริง ไม่ผิดเพี้ยน
การสื่อสารถเราต้องคำนึงถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย เหมือนกับที่ตอนเราเรียนในห้องเรียน ที่อาจารย์ ให้เพื่อนตอบคำถามอาจารย์ เพื่อนคนไหนที่ฟังผิดไปก็ทำให้ตอบคำถามที่ผิด
ความรู้สึก ในการเรียนวันนี้สนุกมาก และเข้าใจในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิม เรียนสนุก อาจารย์เป็นกันเองมาค่ะ ไม่เคลียดด้วยเวลาเรียน

Jiraporn Kaewsud กล่าวว่า...

นางสาวจิราภรณ์ แก้วสุด รหัสนักศึกษา 561410012-7
สรุปผลการเรียนรู้ ในการสื่อสารนั้นจะต้องมีกระบวนการที่สำคัญในการสื่อสารอันไดแก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร หากขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจะทำให้การสื่อสารนั้นไม่สมบูรณ์และอาจไม่สำเร็จผลได้หรือมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผู้ส่งสารจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา ในการที่จะส่งสารให้ชัดเจน และการส่งสารสามารถส่งสารได้หลายช่องทาง แต่การส่งสารในช่องทางบางช่องทางอาจมีข้อจำกัดในการส่งสาร เช่น การส่งสารในช่องทางโดยผ่านสื่อออน์ไลน์โดยผ่านเฟสบุค จะมีข้อจำกัดได้ข้อจำกัดนั้นคือ ผู้รับสารอาจรับสารช้าและการโต้ตอบของผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจไม่ชัดเจนโดยไม่เหมือนTow way
ส่วนผู้รับสาร มีความเข้าใจกับสารที่ได้รับหรือไมและสารที่ได้รับนั้น มีความเหมาะสมกับผู้ รับสารหรือไม่ และหากไม่เข้าใจสารที่ได้รับจะมีการโต้ตอบกับไปยังผู้ส่งสารเพื่อที่จะทราบถึงปัญหาในการส่งสารของผู้รับสารและส่งสาร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนิภาพร จำปาแก้ว รหัส 561410021-9
สรุป:การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าหากผู้ส่งสารส่งสารผิดพลาดหรือส่งสารในรูปแบบที่เข้าใจยากก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารและผู้รับสารจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งสารให้ เพราะถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งสารให้ก็จะทำให้เกิดการผิดพลาดในการส่งสารและจะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องสื่อสารข้อมูลให้ชัดเจนเพราะจะทำให้เข้าใจทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความรู้สึก:จากการที่ได้เรียนการสื่อสารทำให้รู้ว่าต้องตระหนักในการสื่อสารให้มากกว่าเดิมเพราะถ้าสื่อสารผิดพลาดก็จะทำให้ข้อมูลที่ได้รับผิดพลาดการเรียนวิชานี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะอาจารย์สอนเข้าใจง่ายค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนันทนา ทองก้านเหลือง รหัสนักศึกษา 561410019-4
การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเราต้องใส่ใจและต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะสื่อสารออกไปให้ผู้อื่นรับรู้การที่เราจะสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเราต้องคำนึกถึงกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ 1ผู้ส่งสาร 2ผู้รับสาร 3ช่องทาง 4สาร เพราะการสื่อสารของเราอาจจะไปกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานของเราและคนรอบข้างได้
ความรู้สึก อาจารย์ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่สนุกและเข้าใจง่าย มีวิธีการพูดที่สนุกได้อารมณ์จึงทำให้เรามีความสนใจในเรื่องที่อาจารย์พูด มีการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและอาจารย์ก็เพิ่มเติมทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กล่าวว่า...
นางสาว ศศิวิมล โนนหนองคู รหัส 561410078-1 เลขที่ 72
สรุปผลการเรียนรู้ และสะท้อนความรู้สึก การสื่อสารคือ การถ่ายถอดสารจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความหมาย โดยผ่านกระบวนการ ซึ่งช่องทางจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารมี 4 อย่างได้แก่ 1. ผู้ส่งสาร 2. สาร 3. ช่องทางการสื่อสาร 4. ผู้รับสาร ซึ่งถ้าหากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะทำให้การสื่อสารไม่สมบูรณ์
วิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลทำให้รู้ว่า การสื่อสารนั้นมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมาก เพราะในแต่ละวันคนเราทุกคนจะต้องพบปะกับผู้คนไม่น้อย ต่างวัย ต่างเพศ และนิสัยใจคอก็ล้วนแตกต่างกันออกไป ก็ควรจะมีการสื่อสารอย่างเหมาะสม การที่เราจะสื่อสารกับใครนั้นเราก็ควรจะดูโอกาสและกาลเทศะในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือบางทีเราอาจจะดูจากปฎิกิริยาของผู้รับฟังด้วยว่าเขาอยากจะรับรู้ข่าวสารสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารหรือไม่ อีกอย่างวิชานี้สอนให้นักศึกษาฝึกการใช้ความกล้า กล้าที่จะพูดคุยและสื่อสารกับคนอื่นๆ โดยมีพื้นฐานในการสื่อสารที่ถูกต้องทำให้กล้าที่จะใช้ความรู้นั้น นำไปสื่อสารกับคนอื่นๆในชีวิตและการทำงานในอนาคต

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาวเกษตเภา พรมวุฒิ รหัสนักศึกษา 561410006-0 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
เรียนวิชานี้แล้วได้อะไรในชั่วโมงนี้
ในการเรียนวิชาการสือสารและสารสนเทศทางการพยาบาลในชั่งโมงนี้ สำหรับหนูได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของการสือสารมากยิ่งขึ้น และได้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆของการสือสาร และทฤษฎีของแต่หละบุคคลที่ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ที่ทำให้ทราบถึงว่าการสือสารที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบหลายๆสิ่งอย่างเข้าด้วยกัน และยังทำให้ได้ทราบถึงวิธีการต่างๆของการสือสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำให้หนูได้ทราบถึงเทคนิคต่างๆของการสือสารมากยิ่งขึ้น
รู้สึกอย่างไรกับชั่วโมงที่เรียน
สำหรับในชั่วโมงที่เรียนหนูมีความรู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์ เพราะอาจารย์มีเทคนิคในการสอนที่น่าสนใจและเนื้อหาในการเรียนล้วนแต่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียนเป็นอย่างมากทำให้หนููมีความสนใจในวิชานี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายของอาจารย์ ทำให้หนูเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อที่เรียนเป็นอย่างดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนิภาพร จำปาแก้ว รหัส 561410021-9
สรุป:การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าหากผู้ส่งสารส่งสารผิดพลาดหรือส่งสารในรูปแบบที่เข้าใจยากก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารและผู้รับสารจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งสารให้ เพราะถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งสารให้ก็จะทำให้เกิดการผิดพลาดในการส่งสารและจะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องสื่อสารข้อมูลให้ชัดเจนเพราะจะทำให้เข้าใจทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความรู้สึก:จากการที่ได้เรียนการสื่อสารทำให้รู้ว่าต้องตระหนักในการสื่อสารให้มากกว่าเดิมเพราะถ้าสื่อสารผิดพลาดก็จะทำให้ข้อมูลที่ได้รับผิดพลาดการเรียนวิชานี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะอาจารย์สอนเข้าใจง่ายค่ะ

พัณณิตา ต้นกันยา กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว พัณณิตา ต้นกันยา รหัส 561410035-8
สรุป:การสื่อสารเป็นกระบวนการรับและถ่ายทอดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคำพูด กิริยาท่าทาง หรือสีหน้าที่แสดงออกมา เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจใจสารนั้น จึงถือว่าการสื่อสารนั้นมีความจำเป็นมาก เพราะหากเราสื่อสารไม่มีประสิทะธิภาพ ก้อาจจะทำให้ข้อมูลของสารนั้นผิดเพี้นไปได้
ความรู้สึกในการเรียน: ได้ความสนุกสนาน เป็นการเรียนที่ไม่กดดัน แต่ตื่นเต้นมากตอนที่อาจารย์สุ่มเลขที่ แต่ก้ทำให้เกิดความตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ

สิเรียม นิรันสวย กล่าวว่า...

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สิเรียม นิรันสวย
รหัส : 561410050-9
สรุปผลการเรียนรู้ : จากที่ได้เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้ได้รู้ว่า การที่เราจะสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งนั้น ผู้ส่งสารจะต้องเตรียมเรื่องที่จะพูดไว้ก่อนหรือเรียบเรียงเนื้อหาที่จะพูดให้เรียบร้อย และจะต้องสื่อสารให้คน คนนั้นหรือผู้รับสาร นั้นเข้าใจว่าเราพูดเรื่องอะไร มีจุดประส่งอย่างไรกับเรื่องที่เราพูด ผู้ส่งสารจะต้อง พูดชัดเจน เสียงดังฟังชัด พูดแล้วสบตาผู้ฟังให้ทั่วถึง แล้วถ้าผู้ส่งสารพูดจบ ผู้ส่งสารจะต้องเปิดโอกาสให้ ผู้รับสารได้มีโอกาสได้ถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ และผู้รับสารจะต้องตั้งใจฟัง ไม่คุยกันขณะที่ผู้ส่งสารกำลังพูดอยู่ ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจหรืออยากจะถาม ก็ต้องจดเอาไว้เพื่อจะได้ถามผู้ส่งสาร ตอนที่เค้าเปิดโอกาสให้ถาม การสื่อสารในครั้งนี้จึงจะมีประสิทธิภาพ
สะท้อนความรู้สึก : เรียนกับอาจารย์แล้วเข้าใจเนื้อหาง่ายค่ะ อาจารย์น่ารักมากค่ะ อาจารย์ใจดี เรียนแล้วไม่เครียด สนุกมากค่ะ ได้หัวเราะ ได้ยิ้ม ชอบวิชานี้มากเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนันทนา ทองก้านเหลือง รหัสนักศึกษา 561410019-4
การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเราต้องใส่ใจและต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะสื่อสารออกไปให้ผู้อื่นรับรู้การที่เราจะสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเราต้องคำนึกถึงกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ 1ผู้ส่งสาร 2ผู้รับสาร 3ช่องทาง 4สาร เพราะการสื่อสารของเราอาจจะไปกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานของเราและคนรอบข้างได้
ความรู้สึก อาจารย์ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่สนุกและเข้าใจง่าย มีวิธีการพูดที่สนุกได้อารมณ์จึงทำให้เรามีความสนใจในเรื่องที่อาจารย์พูด มีการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและอาจารย์ก็เพิ่มเติมทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวมัลลิกา นันทะวงศ์ รหัสนักศึกษา 561410092-7

การสื่อสารมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันและการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าเราสื่อสารไม่รู้เรื่องอาจจะทำให้เข้าใจ หรือทำะไรที่ผิดพลาดได้ ยิ่งถ้าเป็นวิชาชีพพยาบาลด้วยต้องสื่อสารได้ชัดเจน เพราะเป็นอาชีตที่ช่วยเหลือผู้อื่นทำกับชีวิตผู้อื่นถ้าผู้ส่งสารก็ควรจะสื่อสารที่ชัดเจนและผู้รับสารควรตั้งใจและใส่ใจในการที่ผู้ส่งสารจะสื่อโดยอาจารย์ได้ยกตัวอย่างการื่อสารแบบมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพให้ฟัง การเรียนสนุกมากค่ะ เพราะอาจารย์เล่าถึงประสบการณจริงที่เราพบเจอได้ทั่วไปถ้าสื่อสารไม่ดีอาจผิดพลาดได้ซึ่งเราฟังแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว พรพิรุณ จันบัวลา รหัสนักศึกษา 561410032-5
การสื่อสาร เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน เพราะการสื่อสารทำให้เราสามารถเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น กระบวนการในการสื่อสารมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1.ผู้ส่งสาร 2.สาร 3.ช่องทางการสื่อสาร 4.ผู้รับสาร องค์ประกอบของการสื่อสารมีความสำคัญมาก เพราะหากการส่งสารไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ผู้รับสารอาจได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดได้ หรือถ้าผู้รับสาร ฟังแบบไม่มีประสิทธิภาพจากผู้ส่งสาร สารหรือข้อมูลก็จะเกิดข้อผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การที่อาจารย์กำลังสอนอยู่แต่ผู้เรียนไม่ตั้งใจฟัง พออาจารย์ถามคำถามก็ไม่สามารถตอบได้หรืออาจตอบผิดไปจากคำถาม จึงเกิดเป็นการฟังที่ไม่มีประสิทธิภาพ การเรียนวิชาการสื่อสารนั้นสะท้อนให้เห็นว่า การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราควรที่จะทำให้การสื่อสารมันมีประสิทธิภาพ

Suwalee Panpee กล่าวว่า...

น.ส.วีลดา ซุ้ยไกร รหัส 561410080-8 สรุปผลการเรียนรู้ ได้ทราบถึง การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลว่ามีความจำเป็นมากในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ได้ทราบถึงทฤษฎีต่างๆ และ ทฤษฎีแต่ละบุคคลคิดค้นไว้ว่าอย่างไร ความรู้สึก ในการเรียนวันนี้สนุกและมีความตื่นเต้นตลอดเวลา อาจารย์สร้างเสียงหัวเราะ สอนเข้าใจง่าย และอาจารย์มีเทคนิกการสอนที่ดีทำให้นักศึกษาไม่ง่วงนอน ตื่นตัวตลอดเวลา ทำให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะ และแสดงความคิดเห็นตามไปด้วย ทำให้นักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการเรียนรู้ร่วมกัน จึงทำให้วิชานี้ไม่น่าเบื่อแล้วทำให้นักศึกษาชอบในวิชานี้ และเรียนรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประใยชน์และมีความสุข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวเกษศิรินทร์ มาตรวิเศษ รหัสนักศึกษา 561410007-1
สำหรับการสื่่อสารถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตประจันวัน การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพได้นั้น ควรคำนึงถึงผู้รับสารว่าข้อความที่กล่าวไปมีความน่าสนใจ ควรสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่น่าสนใจ ควรวางแผนก่อนว่าควรจะสื่อสารอย่างไรให้ผู้รับสารเข้าใจที่สุด ถ้าผู้รับสารรับฟังสารที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดได้ง่าย วิชานี้ทำให้หนูได้รู้ว่าการสื่อสารสำคัญกับเรามากเพราะในอนาคตเราจะได้ใช้ในการทำงาน ได้สื่อสารกับเพื่อนรวมงานหรือบุคคลท่านอื่นๆค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุวินันท์ ผิวผ่อง รหัสนักศึกษา 561410099-4
สรุป ทำให้ได้รู้วิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าวิธีการสื่อสารนั้นเราควรจะสื่อสารอย่างไรให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ สื่อสารอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้รับสาร ทั้งการสื่อสารแบบต่อหน้าและสื่อสารโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆและการสื่อสารนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องมีความเข้าใจซึ้งกันและกัน มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ร่วมถึงกริยามารยาทในการสื่อสารด้วย โดยขณะที่เราสื่อสารแบบต่อหน้าเราก็ควรที่จะมีกริยามารยาทที่เรียบร้อย สุภาพ พูดด้วยถ้อยคำที่เหมาะสมและเวลาที่จะส่งสารแบบใช้ช่องทางแบบอื่นๆก็ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับสารด้วย ความรู้สึก รู้สึกสนุกสนานมีความกระตื้อรื้อร้นที่จะเรียน เพราอาจารย์มีเทคนิคในการสอนที่ดี ทำให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวเกษศิรินทร์ มาตรวิเศษ รหัสนักศึกษา 561410007-1
สำหรับการสื่่อสารถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตประจันวัน การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพได้นั้น ควรคำนึงถึงผู้รับสารว่าข้อความที่กล่าวไปมีความน่าสนใจ ควรสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่น่าสนใจ ควรวางแผนก่อนว่าควรจะสื่อสารอย่างไรให้ผู้รับสารเข้าใจที่สุด ถ้าผู้รับสารรับฟังสารที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดได้ง่าย วิชานี้ทำให้หนูได้รู้ว่าการสื่อสารสำคัญกับเรามากเพราะในอนาคตเราจะได้ใช้ในการทำงาน ได้สื่อสารกับเพื่อนรวมงานหรือบุคคลท่านอื่นๆค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวปิยปราชญ์ ลุนศร รหัสนักศึกษา561410029-7 ในการศึกษาวิชาการสื่อสารทำให้ข้าพเจ้าไม่เพียงได้รับความรู้จากการศึกษาแต่ยังได้รับความสนุกสนานพร้อมความตื่นเต้นไม่เพียงเพราะเนื้อหาแต่ด้วยเทคนิคในการสอนของอาจารย์ และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับคือได้ทราบถึงความหมายและองค์ประกอบในการสื่อสาร การถ่ายทอดสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารที่มีผลต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคตค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวบุญสิตา น้อยคูณ รหัสนักศึกษา 561410023-1
สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตประจำวันและการทำงานของเรา เพราะในแต่ละวันเราจะต้องพูดคุย สืาอสารกับผู้อื่นมากมาย หลายคน หลายเพศ หลายวัย ฉะนั้นหากเราสื่อสารที่ผิดๆ ไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้รับสารนั้นรับสิ่งที่ผิดพลาดไปได้ แต่พอได้มาเรียนวิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ช่วยให้กล้าที่จะสื่อสารพูดคุยอย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอรวรรยา สันชิด รหัสนักศึกษา 561410108-3
การสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต เมื่อมีการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้รับสารตีความการสื่อสารในทางที่ผิด เข้าใจความหมายในการสื่อสารแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นองค์ประกอบ สิ่งที่ได้จากการเรียนในชั่วโมงคือ ได้เข้าใจถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องได้ มีความเข้าใจง่ายและการสื่อสารที่ถูกต้องไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ

สิเรียม นิรันสวย กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว สิเรียม นิรันสวย รหัส 561410050-9
สรุปผลการเรียนรู้ จากที่ได้เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้ได้รู้ว่า การที่เราจะสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งนั้น ผู้ส่งสารจะต้องเตรียมเรื่องที่จะพูดไว้ก่อนหรือเรียบเรียงเนื้อหาที่จะพูดให้เรียบร้อย และจะต้องสื่อสารให้คน คนนั้นหรือผู้รับสาร นั้นเข้าใจว่าเราพูดเรื่องอะไร มีจุดประส่งอย่างไรกับเรื่องที่เราพูด ผู้ส่งสารจะต้อง พูดชัดเจน เสียงดังฟังชัด พูดแล้วสบตาผู้ฟังให้ทั่วถึง แล้วถ้าผู้ส่งสารพูดจบ ผู้ส่งสารจะต้องเปิดโอกาสให้ ผู้รับสารได้มีโอกาสได้ถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ และผู้รับสารจะต้องตั้งใจฟัง ไม่คุยกันขณะที่ผู้ส่งสารกำลังพูดอยู่ ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจหรืออยากจะถาม ก็ต้องจดเอาไว้เพื่อจะได้ถามผู้ส่งสาร ตอนที่เค้าเปิดโอกาสให้ถาม การสื่อสารในครั้งนี้จึงจะมีประสิทธิภาพ
สะท้อนความรู้สึก เรียนกับอาจารย์แล้วเข้าใจเนื้อหาง่ายค่ะ อาจารย์น่ารักมากค่ะ อาจารย์ใจดี เรียนแล้วไม่เครียด สนุกมากค่ะ ได้หัวเราะ ได้ยิ้ม ชอบวิชานี้มากเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวปลายฝน ลุนศร รหัสนักศึกษา 561410027-5 จากการศึกษา ทำให้ทราบถึงขั้นตอนในการส่งสารที่ถูกต้อง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ และทฤษฎีในการสื่อสาร ในการเรียนวิชาการสื่อสารเเละสารสนเทศข้าพเจ้ารู้สึกสนุกมากๆ หัวเราะตั่งเเต่ต้นชั่วโมงจนกระทั้งเลิกclass เพราะอาจารย์มีเทคนิคในการสอนที่สนุก ทำให้บรรยายกาศในการเรียนน่าเรียนเเละทำให้ผู้เรียนอยากเรียนในรายวิชามากยิ่งขึ้นค่ะ

Far Lada กล่าวว่า...

น.ส.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว สิเรียม นิรันสวย รหัส 561410050-9
สรุปผลการเรียนรู้ จากที่ได้เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้ได้รู้ว่า การที่เราจะสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งนั้น ผู้ส่งสารจะต้องเตรียมเรื่องที่จะพูดไว้ก่อนหรือเรียบเรียงเนื้อหาที่จะพูดให้เรียบร้อย และจะต้องสื่อสารให้คน คนนั้นหรือผู้รับสาร นั้นเข้าใจว่าเราพูดเรื่องอะไร มีจุดประส่งอย่างไรกับเรื่องที่เราพูด ผู้ส่งสารจะต้อง พูดชัดเจน เสียงดังฟังชัด พูดแล้วสบตาผู้ฟังให้ทั่วถึง แล้วถ้าผู้ส่งสารพูดจบ ผู้ส่งสารจะต้องเปิดโอกาสให้ ผู้รับสารได้มีโอกาสได้ถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ และผู้รับสารจะต้องตั้งใจฟัง ไม่คุยกันขณะที่ผู้ส่งสารกำลังพูดอยู่ ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจหรืออยากจะถาม ก็ต้องจดเอาไว้เพื่อจะได้ถามผู้ส่งสาร ตอนที่เค้าเปิดโอกาสให้ถาม การสื่อสารในครั้งนี้จึงจะมีประสิทธิภาพ
สะท้อนความรู้สึก เรียนกับอาจารย์แล้วเข้าใจเนื้อหาง่ายค่ะ อาจารย์น่ารักมากค่ะ อาจารย์ใจดี เรียนแล้วไม่เครียด สนุกมากค่ะ ได้หัวเราะ ได้ยิ้ม ชอบวิชานี้มากเลยค่ะ

สิเรียม นิรันสวย กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว สิเรียม นิรันสวย รหัส 561410050-9
สรุปผลการเรียนรู้ จากที่ได้เรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้ได้รู้ว่า การที่เราจะสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งนั้น ผู้ส่งสารจะต้องเตรียมเรื่องที่จะพูดไว้ก่อนหรือเรียบเรียงเนื้อหาที่จะพูดให้เรียบร้อย และจะต้องสื่อสารให้คน คนนั้นหรือผู้รับสาร นั้นเข้าใจว่าเราพูดเรื่องอะไร มีจุดประส่งอย่างไรกับเรื่องที่เราพูด ผู้ส่งสารจะต้อง พูดชัดเจน เสียงดังฟังชัด พูดแล้วสบตาผู้ฟังให้ทั่วถึง แล้วถ้าผู้ส่งสารพูดจบ ผู้ส่งสารจะต้องเปิดโอกาสให้ ผู้รับสารได้มีโอกาสได้ถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ และผู้รับสารจะต้องตั้งใจฟัง ไม่คุยกันขณะที่ผู้ส่งสารกำลังพูดอยู่ ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจหรืออยากจะถาม ก็ต้องจดเอาไว้เพื่อจะได้ถามผู้ส่งสาร ตอนที่เค้าเปิดโอกาสให้ถาม การสื่อสารในครั้งนี้จึงจะมีประสิทธิภาพ
สะท้อนความรู้สึก เรียนกับอาจารย์แล้วเข้าใจเนื้อหาง่ายค่ะ อาจารย์น่ารักมากค่ะ อาจารย์ใจดี เรียนแล้วไม่เครียด สนุกมากค่ะ ได้หัวเราะ ได้ยิ้ม ชอบวิชานี้มากเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวบุญสิตา น้อยคูณ รหัสนักศึกษา 561410023-1
สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตประจำและการทำงานของเรา เพราะในแต่ละวันเราจะต้องพูดคุยสื่อสารกับผู้อื่นมากมายหลายคน หลายเพศ หลายวัย ฉะนั้นหากเราสื่อสารที่ผิดๆ ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ผู้รับสารนั้นรับสิ่งที่ผิดพลาดไปได้ แต่พอได้มาเรียนวิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ทำให้กล้าที่จะสื่อสารพูดคุยอย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว จันทร์ธิดา นาชัยนาค รหัสนักศึกษา 561410103-8
สรุป วิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้เรารู้จักความหมายของการสื่อสารว่า คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และได้รู้ว่าการสื่อสารจำเป็นมากในชีวิตประจำวันของเรา เพราะเราได้สื่อสารกับบุคคลมากมายในแต่ล่ะวัน บุคคลที่เราสื่อสารนั้นต่างคนต่างนิสัยกัน และต่างวัยกัน เราควรเลือกการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามบุคคลที่เราสื่อสารด้วย
ความรู้สึก เรียนแล้วรู้สึกมีความสุขในการเรียน แม้จะกดดันเล็กเล็กน้อย แต่อาจารย์ก็สอนสนุกสนานดีค่ะ

sujira saraphol กล่าวว่า...

นางสาวสุจิรา สาระผล รหัสนักศึกษา 561410098-3
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น การเรียบเรียงเนื้อหา น้ำเสียง ท่าทาง ซึ่งสามารถทำให้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสื่อสารจะเน้น ที่ตัวผู้ส่งสารและผู้รับสาร ที่ต้องมีความเข้าใจตรงกัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ การเรียนเรื่องการสื่อสารนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และก็ยังเป็นพื้นฐานในการทำงานในอนาคตด้วย ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุภาวดี ภูไทยสง รหัสนักศึกษา 561410055-4 ลำดับที่ 49
ใบงานที่ 3 สะท้อนสรุปความรู้ ความคิด : ได้รู้ทฤษฎีการสื่อสารต่างๆและรู้ว่าในชีวิตประจำวันเรามีการสื่อสารส่งสารจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยมีวิธีการต่างๆมีหลายช่องทางในการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีกระบวนการปัจจัยต่างๆมีวิธี มีการเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังมีการสรุปใจความสำคัญและการสื่อสารส่งสารต้องมีประสิทธิภาพโดยมีผู้รับสารที่ต้องเข้า สนใจ พึงพอใจกับสารที่ได้รับ
แล้วสามารถนำมาอธิบายได้
ความรู้สึก : การเรียนมีความสนุก ตื่นเต้น แฝงด้วยความรู้ การฝึกความกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ มีสมาธิ สติ และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารมากค่ะไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุภาวดี ภูไทยสง รหัสนักศึกษา 561410055-4 ลำดับที่ 49
ใบงานที่ 3 สะท้อนสรุปความรู้ ความคิด : ได้รู้ทฤษฎีการสื่อสารต่างๆและรู้ว่าในชีวิตประจำวันเรามีการสื่อสารส่งสารจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยมีวิธีการต่างๆมีหลายช่องทางในการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีกระบวนการปัจจัยต่างๆมีวิธี มีการเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังมีการสรุปใจความสำคัญและการสื่อสารส่งสารต้องมีประสิทธิภาพโดยมีผู้รับสารที่ต้องเข้า สนใจ พึงพอใจกับสารที่ได้รับ
แล้วสามารถนำมาอธิบายได้
ความรู้สึก : การเรียนมีความสนุก ตื่นเต้น แฝงด้วยความรู้ การฝึกความกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ มีสมาธิ สติ และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารมากค่ะ

sujira saraphol กล่าวว่า...

นางสาวสุจิรา สาระผล รหัสนักศึกษา 561410098-3
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น การเรียบเรียงเนื้อหา น้ำเสียง ท่าทาง ซึ่งสามารถทำให้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสื่อสารจะเน้น ที่ตัวผู้ส่งสารและผู้รับสาร ที่ต้องมีความเข้าใจตรงกัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ การเรียนเรื่องการสื่อสารนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และก็ยังเป็นพื้นฐานในการทำงานในอนาคตด้วย ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว รังสินี ถีสูงเนิน รหัสนักศึกษา 561410038-1
ได้รู้เกี่ยวกับกาการสื่อสารต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดในชั้นเรียน ได้เรียนรู้ทฤษฎีแบบจำลองว่าแต่ละทฤษฎีแตกต่างกันอย่างไร การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ในการเรียนได้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามทำให้สนุกสนานและได้ความรู้ โดยได้ฝึกทักษะต่างๆ และได้เรียนรู้ถึงมารยาทในการตอบคำถามสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการสื่อสารต่างๆได้อีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายณัฐพงศ์ ทานาลาด รหัสนักศึกษา 561410068-8
#สรุปผลการเรียน และ สะ้อนความรู้สึก
จากการเรียนรู้เรื่อง การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลแล้ว ทำให้ทราบถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสื่อสารมากขึ้น เพราะในปัจจุบันการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก เพราะการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดข้อมูลจากบุคลหนึ่งไปยังอีกบุคลหนึ่ง โดยอาศัยองค์ประกอบที่มี ผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร สาร และช่องทาง องค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสื่อสาร และถ้าต้องการจะให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ส่งสารต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลก่อน-หลัง และลำดับความสำคัญ และมีบุคลิกท่าทางที่เชื่อมั่นในตนเอง ส่วนผู้รับสาร ต้องมองผู้พูด ตั้งใจฟัง มีความเข้าใจในสาร คิดวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาข้อมูลของสาร ให้ตนเองเข้าใจ และสามารถสอบถามผู้ส่งสารได้ว่าที่ตนเองเข้าใจนั้น ตรงกับข้อมูลที่ผู้ส่งสาร ให้มาหรือไม่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวชนากานต์ กลางฮวด รหัสนักศึกษา 561410014-9
สรุปจากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันเรา เพราะว่าการสื่อสารเราจำเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นประจำอยู่แล้ว สื่อสารทั้งกริยาท่าทาง ทั้งการพูด ซึ้งผู้รับสารมีความแตกต่างกัน ต่างวัยต่างความคิดการรับสารก็แตกต่างกัน ฉะนั้นการสื่อสารต้องสำคัญมาก และต้องมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้ผู้รับสารได้รับสารอย่างแท้จริง ไม่ผิดเพี้ยน การสื่อสารถ้าเราสื่อสารอย่างผิดเพี้ยน ก็จะทำให้ผู้รับสาร ได้รับสารที่ผิดไปจากเดิมมาก เราต้องคำนึงถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย เหมือนกับที่ตอนเราเรียนในห้องเรียน ที่อาจารย์ ให้เพื่อนตอบคำถามอาจารย์ เพื่อนคนไหนที่ฟังผิดไปก็ทำให้ตอบคำถามที่ผิด ความรู้สึก ในการเรียนวันนี้สนุกมาก และเข้าใจในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิม เรียนสนุก อาจารย์เป็นกันเองมาค่ะ ไม่เคลียดด้วยเวลาเรียน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวหทัยชนก พูลสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 561410107-2
สรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้ในวิชา การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน การสื่อสารดังกล่าวนั้นจึงต้องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดี ในการส่งสารมีหลายช่องทางแตกต่างกันออกไป ซึ่งช่องทางดังกล่าวทำให้เราทราบถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ส่งสารสื่อสารผิดพลาดไป อาจทำให้ผู้รับสารตีความผิดและอาจเกิดการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ความรู้สึกในการเรียน อาจารย์สอนสนุก รู้สึกตื่นเต้นเวลาตอบคำถาม แล้วทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ

Wassana Thoathavong กล่าวว่า...

นางสาววาสนา เถาถาวงษ์ รหสนักศึกษา 561410043-3
การสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคสมัยในปัจจุบันนี้เพราะเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปไกลเหตุนี้การสื่อสารจึงจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง เพราะหากถ้าเราสื่อสารผิดพลาดหมายถึงความหมายของการสื่อสารต้องเปลี่ยนไปด้วย ดั้งนั้นจึงจำเป็นที่ต้องสื่อสารอย่างรอบคอบ ถูกวิธี และเหมาะสม ถูกต้องตามกาละเทศะ และจากที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมทำให้ได้รับความรู้ ทักษะ การสื่อสารที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามยุคตามสมัยได้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวหทัยชนก พูลสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 561410107-2
สรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้ในวิชา การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน การสื่อสารดังกล่าวนั้นจึงต้องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดี ในการส่งสารมีหลายช่องทางแตกต่างกันออกไป ซึ่งช่องทางดังกล่าวทำให้เราทราบถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ส่งสารสื่อสารผิดพลาดไป อาจทำให้ผู้รับสารตีความผิดและอาจเกิดการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ความรู้สึกในการเรียน อาจารย์สอนสนุก รู้สึกตื่นเต้นเวลาตอบคำถาม แล้วทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวพนิดา ไชยเบ้า รหัสนักศึกษา 561410082-0
จากการได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสาร ทำให้ได้รู้จักกับคำว่าสื่อสารมากขึ้น ว่าการสื่อสารไม่ใช่เพียงแต่การส่งข้อมูลจากอีกฝ่ายถึงอีกฝ่ายเท่านั้น แต่การสื่อสารที่ดีต้องรู้จักวัตถุประสงค์ของสารที่จะส่ง เข้าใจถึงเนื้อหาและควรเรียงลำดับความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนที่จะส่งไปยังผู้รับสาร เพื่อให้ผู้รับสารมีความเข้าใจชัดเจนกับสารที่ได้รับ ซึ่งการได้ศึกษาเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับการใช้ในชีวิตประจำวันเพราะแต่ละวันต้องได้พบเจอผู้คนมากมายหลากหลาย แต่เมื่อได้เรียนรู้ถึงเรื่องการสื่อสารแล้วสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ^___^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว เจนจิรา จันทร์ทอง รหัสนักศึกษา 561410106-1 เลขที่ 97 สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารคือการถ่ายทอดสารจากผู้หนึ่งไปยังผู้หนึ่งโดยผ่านตัวกลางหรือช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารที่สื่อออกไปจะต้องมีความหมายเสมอ โดยจะมีองค์ประกอบจะมีดังนี้ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิ์ภาพ คือ การถ่ายสารทอดไปยังผู้รับอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่อุปสรรค การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิ์ภาพ คือการถ่ายทอดสารไปยังผู้รับได้ไม่สมบูรณ์ทำให้เนื้อความสารผิดเพี้ยนไปจากเดิม สะท้อนความรู้สึก การเรียนการสอนในวิชา ทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการสื่อสาร โดยการใช้น้ำเสียง ภาษา อารมณ์ ให้เหมาะสมกับการพูด อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม ทำให้ไม่เบื่อและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว เจนจิรา จันทร์ทอง รหัสนักศึกษา 561410106-1 เลขที่ 97 สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารคือการถ่ายทอดสารจากผู้หนึ่งไปยังผู้หนึ่งโดยผ่านตัวกลางหรือช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารที่สื่อออกไปจะต้องมีความหมายเสมอ โดยจะมีองค์ประกอบจะมีดังนี้ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิ์ภาพ คือ การถ่ายสารทอดไปยังผู้รับอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่อุปสรรค การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิ์ภาพ คือการถ่ายทอดสารไปยังผู้รับได้ไม่สมบูรณ์ทำให้เนื้อความสารผิดเพี้ยนไปจากเดิม สะท้อนความรู้สึก การเรียนการสอนในวิชา ทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการสื่อสาร โดยการใช้น้ำเสียง ภาษา อารมณ์ ให้เหมาะสมกับการพูด อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม ทำให้ไม่เบื่อและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวสุวรรณภา ทองปอ รหัสนักศึกษา 561410057-6
สรุปผลการเรียนรู้ : ได้รู้ว่าความหมายของการสื่อสารคือการถ่ายทอดข้ออมูลข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยผ่านช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร และผลสะท้อนกลับ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผู้ส่งสารต้องมีความรู้ สารต้องมีการเรียงลำดับความสำคัญ และผู้รับสารต้องตั้งใจฟังและสอบถามเมื่อไม่เข้าใจ
สะท้อนความรู้สึก : เรียนวิชานี้กับอาจารย์แล้วรู้สึกมีความสุขในการเรียนค่ะ เพราะอาจารย์มีเรื่องต่างๆมายกตัวอย่างด้วย ฟังแล้วก็ไม่เครียดและยังทำให้เข้าใจในเรื่องที่เรียนมากยิ่งกว่าเดิมค่ะ สรุปแล้วหนูชอบสไตน์การสอนของอาจารย์มากค่ะ ^^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาววนาลี ภูวงษ์ไกร รหัส 561410091-6
สรุป การสื่อสารเป็นการส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยผ่านช่องทางต่างๆในการสื่อสาร และเรียนวิชานี้ทำให้รู้จักทฤษฏีต่างๆและมารยาทในการสื่อสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง วันนี้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างพร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ให้ฟังซึ่งสนุกและน่าสนใจมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวกัญญาพัชร แซงวงษ์ 561410004-8
ในชีวิตประจำวันและการทำงานล้วนต้องมีการสื่อสารมาเกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากการสื่อทำให้เราสามารถเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ถ้าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ มีทัศนคติที่ไม่ดี ตัวผู้ส่งสารเองก็อาจไม่มีการนำเสนอที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ หรืออาจจะเป็นที่ตัวสาร มีการจัดลำดับของสารไม่ดี สลับซับซ้อน และเกิดจากการเลือกสื่อหรือช่องทางที่ไม่เหมาะสม ก็ทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารได้ และจากที่ได้เรียนวิชานี้แล้วก็ทำให้รู้ว่าการสื่อสารนั้นสำคัญมากและต้องใส่ใจในรายละเอียดสารเพื่อทำให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวหทัยชนก พูลสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 561410107-2
สรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้ในวิชา การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน การสื่อสารดังกล่าวนั้นจึงต้องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดี ในการส่งสารมีหลายช่องทางแตกต่างกันออกไป ซึ่งช่องทางดังกล่าวทำให้เราทราบถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ส่งสารสื่อสารผิดพลาดไป อาจทำให้ผู้รับสารตีความผิดและอาจเกิดการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ความรู้สึกในการเรียน อาจารย์สอนสนุก รู้สึกตื่นเต้นเวลาตอบคำถาม แล้วทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอภิญญา ภูสีเขียว รหัสนักศึกษา 561410083-1
สิ่งที่ได้จากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศนี้ คือ การใช้คำความหมาย การใช้ความคิดในการสื่อสารที่ถูกต้องและการนอบน้อมถ่อมตนการใช้วิจารณญานในการรับสารว่าสื่อถึงอะไรต้องการวัตถุประสงค์อย่างไรเข้าใจความหมายทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารหรือไม่ และวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องทำอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิชานี้ไม่ยากเลยถ้าตั้งใจและฝึกปฏิบัติทำเพราะอาจารย์สอนให้เราเห็นภาพความเป็นจริงของการทำงาน สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลเกิดขึ้นการสื่อสารจำเป็นจะต้องเรียนในสาขาวิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างมากเพราะการสื่อสารคือการบริการกับประชาชนในอนาคตให้สามารถเข้าใจกันได้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว เจนจิรา จันทร์ทอง รหัสนักศึกษา 561410106-1 เลขที่ 97 สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารคือการถ่ายทอดสารจากผู้หนึ่งไปยังผู้หนึ่งโดยผ่านตัวกลางหรือช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารที่สื่อออกไปจะต้องมีความหมายเสมอ โดยจะมีองค์ประกอบจะมีดังนี้ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิ์ภาพ คือ การถ่ายสารทอดไปยังผู้รับอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่อุปสรรค การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิ์ภาพ คือการถ่ายทอดสารไปยังผู้รับได้ไม่สมบูรณ์ทำให้เนื้อความสารผิดเพี้ยนไปจากเดิม สะท้อนความรู้สึก การเรียนการสอนในวิชา ทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการสื่อสาร โดยการใช้น้ำเสียง ภาษา อารมณ์ ให้เหมาะสมกับการพูด อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม ทำให้ไม่เบื่อและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาววิไล สิทธิจันทร์ รหัสนักศึกษา 561410093-8
ความหมายของการสื่อสาร คือการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง มีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการสื่อสารสองทางคือ ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที ผู้รับและผู้ส่งอาจอยู่ต่อหน้ากัน หรือคนละสถานที่ก็ได้การที่เราจะสื่อสารแจ้งเรื่องงานต่างๆที่อาจารย์มอบหมายให้ทำสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนทราบได้ทางการประชาสัมพันธ์หน้าชั้นเรียนคือการสื่อสารที่สามารถทำให้เพื่อนทราบข่าวได้ทุกคน เมื่อเพื่อนไม่เข้าใจสามารถที่จะสอบถามและได้ข้อมูลถูกตัองชัดเจนดีที่สุด

Natthaporn nooaoy กล่าวว่า...

นางสาวณัฐพร สุโพธิ์ รหัส 561410094-9
การสื่อสารถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะบุคคลมีความจำเป็นต้องสื่อสารกันมีปฎิสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงาน และการใช้ชีวิตในที่ต่างๆ และในการสื่อสารนั้นเป็นการบอกให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความต้องการ ทำให้มีการตอบกับได้อย่างถูกต้อง หรือที่เรียกว่า ปฎิกิริยาตอบกลับ (Feedback) เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นการสื่อสารที่สบูรณ์นั้น ผู้ส่งสารควรคำนึงถึงตัวผู้รับสาร สถานที่เวลาที่เหมาะสม การออกเสียง การใช้คำที่ชัดเจน ถ้าต้องใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆเข้ามาช่วย ควรต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร จะทำให้การสื่อสารเกิดข้อผิดพลาดได้น้อย
ความรู้สึกในการเรียน อาจารย์จัดการสอนได้ดีมากค่ะ นำเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชา เป็นการเรียนที่สนุก ไม่เคลียด และเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาค่ะ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวเมธาวดี โสภี รหัสนักศึกษา 561410101-6
สรุปผลการเรียนรู้ ที่ได้จากการเรียน สรุปได้ว่าการสื่อสารมีความสำคัญมากทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะในแต่ล่ะวันทุกๆคนล้วนต้องมีการพูดคุยสื่อสาร ดังนั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารควรมีความรอบคอบในการส่งและรับสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และความถูกต้องของข้อมูลสูงสุดสิ้นสุดการสนทนา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวเมธาวดี โสภี รหัสนักศึกษา 561410101-6
สรุปผลการเรียนรู้ ที่ได้จากการเรียน สรุปได้ว่าการสื่อสารมีความสำคัญมากทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะในแต่ล่ะวันทุกๆคนล้วนต้องมีการพูดคุยสื่อสาร ดังนั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารควรมีความรอบคอบในการส่งและรับสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และความถูกต้องของข้อมูลสูงสุดสิ้นสุดการสนทนา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว เจนจิรา จันทร์ทอง รหัสนักศึกษา 561410106-1 เลขที่ 97 สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารคือการถ่ายทอดสารจากผู้หนึ่งไปยังผู้หนึ่งโดยผ่านตัวกลางหรือช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารที่สื่อออกไปจะต้องมีความหมายเสมอ โดยจะมีองค์ประกอบจะมีดังนี้ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิ์ภาพ คือ การถ่ายสารทอดไปยังผู้รับอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่อุปสรรค การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิ์ภาพ คือการถ่ายทอดสารไปยังผู้รับได้ไม่สมบูรณ์ทำให้เนื้อความสารผิดเพี้ยนไปจากเดิม สะท้อนความรู้สึก การเรียนการสอนในวิชา ทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการสื่อสาร โดยการใช้น้ำเสียง ภาษา อารมณ์ ให้เหมาะสมกับการพูด อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม ทำให้ไม่เบื่อและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอภิญญา รัญระนา รหัสนักศึกษา 561410058-7 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1
สรุปที่เรียนมา การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งคือผู้ส่งสารไปยังอีกบุคคลหนึ่งคือผู้รับสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งต้องมีความหมาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณา และวิเคราะห์จากกระบวนการของการสื่อสาร ดูช่องทางในการสื่อสาร และเทคนิคในการสื่อสารโดยเรียงลำดับก่อนหลัง และดูปฏิกิริยาย้อนกลับ ตัวอย่างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ หัวหน้าห้องออกไปอธิบายถึงโครงการที่จะจัดขึ้นในห้องให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนฟัง พอหัวหน้าพูดจบลูกน้องในห้องเรียนสามารถเข้าใจ และรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของหัวหน้า แสดงว่าหัวหน้าชั้นมีการสื่อสารที่มีคุณภาพ
ความรู้สึกที่มีต่อชั่วโมงนี้คือ วิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลเมื่อได้เรียนแล้วก็ทำให้รู้สึกมีความสุขในการเรียนเพราะอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยทำให้นักศึกษาได้ทั้งความสนุกและความรู้ปนไปด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวหทัยชนก พูลสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 561410107-2
สรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้ในวิชา การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน การสื่อสารดังกล่าวนั้นจึงต้องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดี ในการส่งสารมีหลายช่องทางแตกต่างกันออกไป ซึ่งช่องทางดังกล่าวทำให้เราทราบถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ส่งสารสื่อสารผิดพลาดไป อาจทำให้ผู้รับสารตีความผิดและอาจเกิดการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ความรู้สึกในการเรียน อาจารย์สอนสนุก รู้สึกตื่นเต้นเวลาตอบคำถาม แล้วทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวหทัยชนก พูลสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 561410107-2
สรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้ในวิชา การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน การสื่อสารดังกล่าวนั้นจึงต้องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดี ในการส่งสารมีหลายช่องทางแตกต่างกันออกไป ซึ่งช่องทางดังกล่าวทำให้เราทราบถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ส่งสารสื่อสารผิดพลาดไป อาจทำให้ผู้รับสารตีความผิดและอาจเกิดการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ความรู้สึกในการเรียน อาจารย์สอนสนุก รู้สึกตื่นเต้นเวลาตอบคำถาม แล้วทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวเกษศิรินทร์ มาตรวิเศษ รหัสนักศึกษา 561410007-1
สำหรับการสื่่อสารถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตประจันวัน การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพได้นั้น ควรคำนึงถึงผู้รับสารว่าข้อความที่กล่าวไปมีความน่าสนใจ ควรสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่น่าสนใจ ควรวางแผนก่อนว่าควรจะสื่อสารอย่างไรให้ผู้รับสารเข้าใจที่สุด ถ้าผู้รับสารรับฟังสารที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดได้ง่าย วิชานี้ทำให้หนูได้รู้ว่าการสื่อสารสำคัญกับเรามากเพราะในอนาคตเราจะได้ใช้ในการทำงาน ได้สื่อสารกับเพื่อนรวมงานหรือบุคคลท่านอื่นๆค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุภาพร มนต์ก้อม รหัสนักศึกษา 561410087-5 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1
สรุปที่เรียนมา การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งคือผู้ส่งสารไปยังอีกบุคคลหนึ่งคือผู้รับสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร โดยการสื่อสารในแต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องมีความหมายด้วย
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ ความสำเร็จในการสื่อข้อความที่ต้องการสื่อ ทั้งด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นไปยังบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่มีประสิทธิผล จะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้รับสารตีความหรือแปลข่าวสาร และความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้ส่งต้องการ ความรู้สึกที่มีต่อชั่วโมงนี้คือ วิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาลเมื่อได้เรียนแล้วก็ทำให้รู้สึกมีความสุขในการเรียน และยังได้มีส่วนร่วมในการเรียน ซึงทำให้ไม่ง่วงและสามรถเข้าใจได้ง่ายค่ะอีกอย่างวิชานี้ยังทำให้เราใช้อินเตอร์เน็ตหรือ facebook ให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวดลยา รัตนปัญญา รหัส 561410065-5
สรุป การสื่อสารคือการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ส่งสารไปยังยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับสารโดยผ่านช่องทางในการสื่อสารที่สำคัญคือ ผู้ส่งสาร(Sender)
สาร(Message)ช่องทาง(Channel)และตัวผู้รับสาร(Receiver)ซึ่งถ้าผู้ส่งสารสื่อสารผิด ก็จะทำให้ผู้รับสารได้รับสารนั้นอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ส่งสารควรตระหนักให้ความสำคัญต่อการส่งสารนั้น เพื่อทำให้สารที่ส่งไปนั้นเป็นสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนความรู้สึก ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารนั้นมีความจำเป็นมากกับการใช้ในชีวิตประจำวันในแต่ละวันและนำไปใช้อย่างถูกวิธีกับคนในแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวเปรมฤดี ทักโม้ รหัส 561410031-4
สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารในชีวิตประจำวันถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะถ้าเราสื่อสารไม่ถูกก็จะทำให้การสื่อสารผิดพลาดและเข้าใจกันผิด โดยการสื่อสารจะมีทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสำเร็จในการสื่อข้อความที่ต้องการสื่อทั้งด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นๆ ไปยังบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการกระจายข่าว หรือการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วน การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ หมายถึง สิ่งที่ทำให้การสื่อสารไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และผู้รับสารอาจจะมีอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากผู้ส่งสาร ช่องทาง หรือผู้รับสาร
ความรู้สึก เรียนกับอาจารย์มีความสุขและก็สนุกมากๆค่ะ ได้ยิ้มได้หัวเราะไม่เครียดกับการเรียน และได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

Yuradar Noisri กล่าวว่า...

นางสาวยุรดา น้อยศรี รหัสนักศึกษา 561410075-8
สรุปการเรียนรู้และการสื่อสาร ในคลาสเรียนวันนั้น สิ่งที่หนูได้คือ การสือสาร คือการส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังผู้รับสารอีกบุคคลหนึ่ง โดยผ่านช่องทางต่างๆ และได้เข้าใจถึงวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพว่าควรทำอย่างไร เช่น ถ้าเราสื่อสารไปยังผู้รับสาร และผู้รับสารตอบสนองตรงตามที่เราต้องการแสดงว่า มีประสิทธิภาพ การสื่อสารนั้นยังบอกถึงความสำคัญที่สุดอย่างในชีวิตประจวันของเราด้วยค่ะ
ความรู้สึก=ในวันนั้นนะค่ะสนุกมาก เจอกับมุมมองใหม่ๆของการเรียนที่อาจรย์นำมาสอน ทำให้ไม่น่าเบื่อ มีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆในชั้นเรียน ไม่เครียดเลย ชอบมากค่ะ

Yuradar Noisri กล่าวว่า...

นางสาวยุรดา น้อยศรี รหัสนักศึกษา 561410075-8
สรุปการเรียนรู้และการสื่อสาร ในคลาสเรียนวันนั้น สิ่งที่หนูได้คือ การสือสาร คือการส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังผู้รับสารอีกบุคคลหนึ่ง โดยผ่านช่องทางต่างๆ และได้เข้าใจถึงวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพว่าควรทำอย่างไร เช่น ถ้าเราสื่อสารไปยังผู้รับสาร และผู้รับสารตอบสนองตรงตามที่เราต้องการแสดงว่า มีประสิทธิภาพ การสื่อสารนั้นยังบอกถึงความสำคัญที่สุดอย่างในชีวิตประจวันของเราด้วยค่ะ
ความรู้สึก=ในวันนั้นนะค่ะสนุกมาก เจอกับมุมมองใหม่ๆของการเรียนที่อาจรย์นำมาสอน ทำให้ไม่น่าเบื่อ มีแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆในชั้นเรียน ไม่เครียดเลย ชอบมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวเปรมฤดี ทักโม้ รหัส 561410031-4
สรุปผลการเรียนรู้ การสื่อสารในชีวิตประจำวันถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะถ้าเราสื่อสารไม่ถูกก็จะทำให้การสื่อสารผิดพลาดและเข้าใจกันผิด โดยการสื่อสารจะมีทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสำเร็จในการสื่อข้อความที่ต้องการสื่อทั้งด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นๆ ไปยังบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการกระจายข่าว หรือการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วน การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ หมายถึง สิ่งที่ทำให้การสื่อสารไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และผู้รับสารอาจจะมีอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากผู้ส่งสาร ช่องทาง หรือผู้รับสาร
ความรู้สึก เรียนกับอาจารย์มีความสุขและก็สนุกมากๆค่ะ ได้ยิ้มได้หัวเราะไม่เครียดกับการเรียน และได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว นฤมล เย็นหน้า รหัสนักศึกษา 561410018-3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิภาพ การใช้สื่อที่ทันสมัย สะท้อนความรู้สึก การสื่อสารต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วย input channel ปัจจัยที่ทำให้สารบรรลุผล 1.เรียงลำดับก่อนหลัง 2.การนำเสนอ ท่าทางประกอบ 3.บทนำ ผู้รับสารจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพคือ 1.สบตา 2.ท่าทาง พยักหน้ารับ 3.การรับสารของผู้ฟัง 4.ความตั้งใจฟัง 5.เสียงรบกวน 6.สรุปให้ตนเอง กระบวนการสุดท้าย feedback กลับว่าการส่งสารมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับความสนุกสนาน ความบันเทิงในขณะที่เรียน ทำให้ไม่ง่วงและไม่น่าเบื่อด้วยค่ะ


ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวปวีณา ทองแดง รหัสนักศึกษา 561410028-6
สรุปการเรียนรู้ การสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาก เพราะไม่ว่าเราจะไปที่ใดบนโลกจะต้องมีการสื่อสารเกิดขึันเพื่อให้คนเรามีการรับรู้และความเข้าใจในความต้องการของแต่ละบุคคล การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีปัจจัยที่ทำให้บรรลุได้ ดังนี้ 1. สบตา 2. ท่าทาง กิริยา 3. การรับสารของผู้ฟัง 4. เสียงรบกวน 5. เสียงรบกวน 6. สรุปให้ตนเอง จากการที่ได้เรียนในวันนั้น อาจารย์เป็นคนที่สอนสนุกคนหนึ่งในชีวิตของหนู สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด ได้ความรู้ต่างๆนอกบทเรียน และ ประสบการณ์ในชีวิตหลายอย่าง

สุกัญญา แสงน้อย กล่าวว่า...

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุกัญญา แสงน้อย รหัส 561410051-0

การสื่อสาร คือการถ่ายทอดสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยผ่านช่องทางต่างๆ การสื่อสารที่จะทำให้มีประสิทธิภาพ ผู้ส่งสารจะต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของสารที่จะถ่ายทอด และมีความชัดเจนในสาร การสื่อสารถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันและการทำงาน เพราะเราต้องมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ไม่ว่ากรณีใดๆ ความถูกต้อง ชัดเจนของสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจเป็นอย่างดี การเรียนในวันนี้มีความสนุกสนานแทรกอยู่ในสาระของการยกตัวอย่างการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดี ค่ะ อาจารย์ นอ้งชื่อ นางสาว สุจิดตา โพธิลาด 561410109-4
การที่เรียนวันนี้นะค่ะ น้องได้รับรู้ถืงการจะทำ การสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพ มากขื้น รู้ความหมาย และการสื่อสารกลับคนอื่นให้เกีดประโยชน์ และ ยังรู้อีกว่า สำผัดทั้ง 5 ก็เป็นช่องทางได้ เชี่งใช้ในกานสื่อสาร two way หรือ การสื่อสารแบบเห็นหน้า
รู้กระบวนการ สื่อสาร
ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ผลตอบกลับจากผู้รับสาร
รู้สึก สนุกกับการเรียน เรียนแล้วสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เพื่อนหรือคนที่เราสื่อสารด้วยรับรู้ความหมายที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจนค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส กัณญารัตน์ ชินวงษ์ รหัส 561410005-9
สรุปผลการเรียนรู้ และ สะท้อนความรู้สึก การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึง โดยผ่านช่องทางทางการสื่อสารซึ่งการสื่อสารเป็นกระบวนการต่างๆที่ผู้ส่งสารต้องเรียงลำดับเป็นขั้นตอนจึงจะมีประสิทธิภาพสำหรับความรู้สึกในการเรียนคือ เป็นการเรียนที่สนุกไม่น่าเบื่อ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส.กรรณิการ์ ชินวงษ์รหัสนักศึกษา561410002-6
สรุปผลการเรียนรู้:ได้รู้จักความหมายขอคำว่าการสื่อสารเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารกระบวนการสื่อสารต่างๆเเละเข้าใจทฤษฎีการสื่อสารมากขึ้นทำให้เราสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละถูกต้องตามหลักการประสิทธิภาพคือ
สะท้อนความรู้สึก:เรียนอย่างมีความสุขคะเป็นวิชาที่ไม่ยากเเละอาจารย์สอนเเล้วเข้าใจได้ง่ายไม่เครียดอาจารย์สอนสนุกมากเลยมีความสุขกับการเรียนวันนี้คะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส.กรรณิการ์ ชินวงษ์รหัสนักศึกษา561410002-6
สรุปผลการเรียนรู้:ได้รู้จักความหมายขอคำว่าการสื่อสารเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารกระบวนการสื่อสารต่างๆเเละเข้าใจทฤษฎีการสื่อสารมากขึ้นทำให้เราสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละถูกต้องตามหลักการประสิทธิภาพคือ
สะท้อนความรู้สึก:เรียนอย่างมีความสุขคะเป็นวิชาที่ไม่ยากเเละอาจารย์สอนเเล้วเข้าใจได้ง่ายไม่เครียดอาจารย์สอนสนุกมากเลยมีความสุขกับการเรียนวันนี้คะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวพัชรินทร์ แซ่เอียว รหัสนักศึกษา 561410033-6
สรุปผลการเรียนรู้และสะท้อนความรู้สึก
การสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก หากเราสื่อสารผิดพลาดก็ทำให้จุดประสงค์ที่เราต้องการสื่อผิดเพี้ยนไปจากเดิมทำให้ผู้รับสารไม่เข้าใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรคำนึงถึงเป็นอย่างมากผู้รับและผู้ส่งสารควรมีความรู้ในสารที่ส่ง และสารที่ได้รับ จึงจะทำให้สารที่ต้องการสื่อบรรลุตามที่คาดหวัง ความรู้สึกที่ได้รับในการเรียนคือ มีความสุข ไม่เครียด ไม่กดดัน เราสามารถตอบคำถามตามความคิดของเราได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือถูก และอาจาร์ยก็สอนเข้าใจง่ายมีการแสดงท่าทางประกอบการสอนได้อย่างน่าสนใจและสนุกสนาน ทำให้ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่น่าจดจำค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวธิพาภรณ์ กรงทอง รหัส 561410017-2
นักศึกษาได้รับความรู้หลายอย่างในวิชาการสื่อสารและสารสนเทศในการพยาบาลไม่ว่าจะเป็น ความหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ แบบจำลองที่น่าสนใจและทฤษฏีต่างๆที่สำคัญ ซึ่งส่วนตัวดิฉันชื่นชอบแบบจำลองการสื่อสารของลาสเวลล์ เพราะเป็นการอธิบายกระบวนการสื่อสารเชิงพฤติกรรม เป็นการศึกษาปฎิกริยาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ใคร คือผู้ส่ง พูด อะไร คือ สาร
ด้วยทางใด คือ ตัวกลาง กับใคร คือ ผู้รับสาร
ผลอะไร คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการสื่อสาร
และดิฉันคิดว่าแบบจำลองนี้ศึกษาและเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังได้สอดแทรกเนื้อหาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งทำให้บรรยากาศในห้องเรียนครึกครื้ืนและสนุกมากคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวธิพาภรณ์ กรงทอง รหัส 561410017-2
นักศึกษาได้รับความรู้หลายอย่างในวิชาการสื่อสารและสารสนเทศในการพยาบาลไม่ว่าจะเป็น ความหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ แบบจำลองที่น่าสนใจและทฤษฏีต่างๆที่สำคัญ ซึ่งส่วนตัวดิฉันชื่นชอบแบบจำลองการสื่อสารของลาสเวลล์ เพราะเป็นการอธิบายกระบวนการสื่อสารเชิงพฤติกรรม เป็นการศึกษาปฎิกริยาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ใคร คือผู้ส่ง พูด อะไร คือ สาร
ด้วยทางใด คือ ตัวกลาง กับใคร คือ ผู้รับสาร
ผลอะไร คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการสื่อสาร
และดิฉันคิดว่าแบบจำลองนี้ศึกษาและเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังได้สอดแทรกเนื้อหาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งทำให้บรรยากาศในห้องเรียนครึกครื้ืนและสนุกมากคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุวิชาดา ชื่นชม รหัส 561410089-7
สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล
ความรู้ที่ได้คือ ได้รู้จักประเภทของการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารต่างๆ และได้รู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพและอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารมากขึ้นและได้มีการตอบคำถามในชั้นเรียนทำให้การเรียนสนุกและไม่น่าเบื่อทำให้อยากเรียนในวิชานี้มากขึ้น

Ratchaneekorn Chaisong กล่าวว่า...

นางสาวกมลวรรณ พูนผล รหัสนักศึกษา 561410095-0
สิ่งที่ได้รับในการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล มีความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้นเราควรรู้วิธีการใช้ภาษาในการสื่อสารให้ถูกต้องตามหลักการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การเรียนวันนี้เป็นวิชาที่สนุกมาก เข้าใจง่าย อาจารย์เปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทำให้นักศึกษากล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ

วรรณวิภา จรรยา กล่าวว่า...

นางสาววรรณวิภา จรรยา รหัสนักศึกษา 561410040-0
สรุปผลการเรียน:ในชิวิตของมนุษย์ทุกคนนั้น ย่อมมีการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา เพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม ดังนั้นการสือสารจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก การสื่อสารประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ส่งสาร ส่งสารนั้นๆออกไปแล้วสามารถทำให้ผู้รับสารเข้าใจตรงกันหรือ เมื่อผู้รับสารสามารถเข้าใจของจุดประสงค์ของผู้ส่งได้ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ถ้าการสื่อสารนั้นไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดจากตัวผู้ส่งสารที่สื่อสารไม่ชัดเจน เกิดจากสารที่มีความกำกวม หรือจากผู้รับที่ไม่มีความตั้งใจในการรับสาร ก็จะทำให้สารเกิดความคาดเคลื่อน และอาจเกิดปัญหาได้
ความรู้สึก:ในการเรียนครั้งนี้ทำให้รู้ถึงความสำคัญในการสือสาร ทั้งประโยชน์และผลเสีย การเรียนไม่น่าเบื่อ นักศึกษาไม่ง่วง เพราะอาจารย์สอนสนุก ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิเห็น และตอบคำถาม เป็นการเรียนที่สนุกและได้ความรู้ไปด้วยกันค่ะ

Dogbin กล่าวว่า...

นางสาวกฤตพร ปิดตาละเพ รหัสนักศึกษา 561410003-7
สรุปการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเป็นการที่เราสื่อสารกับบุคคลในชีวิตประจำเพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคล การสื่อสารก็ประกอบไปด้วยผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสารในการสื่อสารนั้นเราก้อต้องดูด้วยว่าการสื่อสารของเราเหมาะสมกับผู้รับสารหรือไม่ การสื่อสารจะต้องเหมาะกับวัยและต้องมีประสิทธิภาพด้วย
ความรู้สึก: ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาจารย์มากมาย หนูชอบที่อาจารย์เว่าเรื่องอดีตของอาจารย์ให้พวกหนูฟัง และมีความกระตือรือร้น ไม่ง่วงเหมือนวิชาอื่น ได้ยิม หัวเราะ ตลอดทั้งคาบ อาจารย์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวกฤตพร ปิดตาละเพ รหัสนักศึกษา 561410003-7
สรุปการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเป็นการที่เราสื่อสารกับบุคคลในชีวิตประจำเพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคล การสื่อสารก็ประกอบไปด้วยผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสารในการสื่อสารนั้นเราก้อต้องดูด้วยว่าการสื่อสารของเราเหมาะสมกับผู้รับสารหรือไม่ การสื่อสารจะต้องเหมาะกับวัยและต้องมีประสิทธิภาพด้วย
ความรู้สึก ที่เรียนวันนั้น ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาจารย์มากมาย หนูชอบที่อาจารย์เว่าเรื่องอดีตของอาจารย์ให้พวกหนูฟัง และมีความกระตือรือร้น ไม่ง่วงเหมือนวิชาอื่น ได้ยิม หัวเราะ ตลอดทั้งคาบ อาจารย์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดี ค่ะ อาจารย์ นอ้งชื่อ นางสาว สุจิดตา โพธิลาด 561410109-4
การที่เรียนวันนี้นะค่ะ น้องได้รับรู้ถืงการจะทำ การสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพ มากขื้น รู้ความหมาย และการสื่อสารกลับคนอื่นให้เกีดประโยชน์ และ ยังรู้อีกว่า สำผัดทั้ง 5 ก็เป็นช่องทางได้ เชี่งใช้ในกานสื่อสาร two way หรือ การสื่อสารแบบเห็นหน้า
รู้กระบวนการ สื่อสาร
ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ผลตอบกลับจากผู้รับสาร
รู้สึก สนุกกับการเรียน เรียนแล้วสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เพื่อนหรือคนที่เราสื่อสารด้วยรับรู้ความหมายที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจนค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับอาจารย์ ผมนายอรรถพล แก้วอาษา 561410104-9 เลขที่ 95
เรียนวันนี้ผมได้รู้จักการสื่อสารมากขึ้น และรู้ได้ถึงว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารโดยไม่มีประสิทธิภาพว่าจะเกิดผลกระทบตอบลับมาอย่างไร จึงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยการพูดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและยังรู้ไปว่าการสื่อสารมีหลายแบบและการสื่อสารแบบใดดีที่สุด วันนี้รู้สึกว่าการเรียนมีความสุขมากและรู้ถึงการสื่อสารที่ทำให้เกิดผลดีที่สุด คือการสื่อสารแบบเห็นหน้าของผู้ส่งสารกับผู้รับสาร จึงทำให้การเรียนวันนี้มีความสุขและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายพีรพร สุขขา รหัสนักศึกษา 561410071-4 ในการเรียนในรายวิชาการสื่อสารและสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 5 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา ทำให้ผมได้ทราบถึงวิธีการ ในการสื่อสารที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และมีการกล่าวถึงการพูดกับคนในระดับต่างๆให้ถูกต้องตามกาลเทศะ นอกจากนี้ ยังได้ทราบถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ว่าผู้ส่งสารควรปฏิบัติอย่างไรและผู้รับสารควรปฏิบัติอย่างไร เช่น ผู้ส่งสารต้องพูดอย่างชัดเจน ระดับเสียงต้องพอเหมาะ ไม่ดังจนเกินไป และไม่เบาจนเกินไป ส่วนผู้รับสารควรตั้งใจฟัง ไม่ควรคุยกันขณะผู้พูดกำลังพูด นอกเหนือจากนี้ยังได้ทราบถึงการสงสารที่ไม่มีประสิทธิภาพว่าทำไมการสื่อสารแบบนั้นจึงไม่มีประสิทธิภาพ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนุสบา แสนตะระนะ รหัสนักศึกษา561410022-0
สรุป การเรียนรู้วิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้ได้รู้ว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำคัญมากและส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันเพราะในแต่ละวันเราต้องพบเจอผู้คนหลายๆคนเราต้องสื่อสารถ้าเราสื่อสารผิดไปก็จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดในเรื่องที่เราจะสื่อสารและเราควรรู้ว่าการสื่อสารในแต่ละวัยมีเนื้อหาและสารที่แตกต่างกันดังนั้นการสื่อสารสำคัญกับชีวิตประจำวันเรามาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวกฤตพร ปิดตาละเพ รหัสนักศึกษา 561410003-7
สรุปการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเป็นการที่เราสื่อสารกับบุคคลในชีวิตประจำเพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคล การสื่อสารก็ประกอบไปด้วยผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสารในการสื่อสารนั้นเราก้อต้องดูด้วยว่าการสื่อสารของเราเหมาะสมกับผู้รับสารหรือไม่ การสื่อสารจะต้องเหมาะกับวัยและต้องมีประสิทธิภาพด้วย
ความรู้สึก ที่เรียนวันนั้น ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาจารย์มากมาย หนูชอบที่อาจารย์เว่าเรื่องอดีตของอาจารย์ให้พวกหนูฟัง และมีความกระตือรือร้น ไม่ง่วงเหมือนวิชาอื่น ได้ยิม หัวเราะ ตลอดทั้งคาบ อาจารย์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวจิรภัทร เนตรนี รหัสนักศึกษา 56141007-7
การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นมากในการดำรงชีวิต เพราะเป็นการถ่ายทอดความต้องการในเรื่องต่างๆ จึงต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้สารที่ส่งไปมีประสิทธิภาพ และผู้รับสารเข้าใจตรงกัน ทฤษฏีการสื่อสารจึงจำเป็นมากในการเรียนเกือบทุกวิชา เพราะแต่ละอาชีพต้องสื่อสารกับคนหมู่มาก หลากหลายช่องทาง การพยาบาลก็เช่นกันเมื่อได้เรียนวิชานี้คงทำให้ดิฉันได้รับความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างถูกวิธิมากขึ้น ดิฉันคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญและน่าสนใจมากในหลายๆวิชาที่จัดการเรียนการสอนเลยทีเดียวค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวรัตนาวดี วินทะชัย รหัสนักศึกษา 561410090-5
สรุปสิ่งที่ได้จากวิชาการสื่อสารสารสนเทศทางการพยาาบล1.รู้ถึงความหมายประเภทของการสื่อสารได้อย่างชัดเจน2.รู้ถึงการพูดที่เหมาะสมและการสนทนาระหว่างบุคคลต่อบุคคล3.รู้ถึงกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ4.การสื่อสารต้องให้มีสัมผัสที่ 5 เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
การสื่อสารนั้นต้องมีหลักหรือกระบวนการในการสื่อสารจะได้ผลดีเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย ผู้ส่งสารนั้นต้องมีประสิทธิภาพในการส่งสารให้ผู้รับสารนั้นมีประสิทธิภาพและชัดเจนผู้รับสารควรสรุปหรือใจความสำคัญให้ผู้ส่งสารฟังด้วยเพื่อความแน่จัยโดยจะไม่ประชาสัมพันธ์ออกไปโดยไม่ผิดพลาดประการใดและการสื่อสารสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอาชีพ การศึกษา เป็นต้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวรัตนาวดี วินทะชัย รหัสนักศึกษา 561410090-5
สรุปสิ่งที่ได้จากวิชาการสื่อสารสารสนเทศทางการพยาาบล1.รู้ถึงความหมายประเภทของการสื่อสารได้อย่างชัดเจน2.รู้ถึงการพูดที่เหมาะสมและการสนทนาระหว่างบุคคลต่อบุคคล3.รู้ถึงกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ4.การสื่อสารต้องให้มีสัมผัสที่ 5 เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
การสื่อสารนั้นต้องมีหลักหรือกระบวนการในการสื่อสารจะได้ผลดีเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย ผู้ส่งสารนั้นต้องมีประสิทธิภาพในการส่งสารให้ผู้รับสารนั้นมีประสิทธิภาพและชัดเจนผู้รับสารควรสรุปหรือใจความสำคัญให้ผู้ส่งสารฟังด้วยเพื่อความแน่จัยโดยจะไม่ประชาสัมพันธ์ออกไปโดยไม่ผิดพลาดประการใดและการสื่อสารสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอาชีพ การศึกษา เป็นต้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาววารุณี เสาสำราญ 561410042-2
ท่าทาง ภาษา สัญลักษณ์และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ เป็หลักสำคัญในการสื่อสารที่จะทำให้เรารูความหมายของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร การสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ต้องการความเข้าใจต่างๆในหลายสิ่งหลายอย่าง เช่นการนำสารจากผู้ส่งสารถึงผู้รับสาร และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนต่อยอดในด้านอื่นๆได้ สารเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปยังอิกคนหนึ่ง หรือไปสู่ผู้อื่นเรื่อยๆ สารที่ถูกส่งออกมานั้นจะมีประโยชน์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้รับสาร เพราะหากผู้รับสารรับสารผิดพลาดหรือประสิทธิภาพในการรับสารไม่สมบูรณ์ สารที่ส่งมานั้นก็จะผิดเพี้ยนไปจากเดิม ภาษาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งหนึ่งที่ล้วนแสดงถึงการ "สื่อ" ให้ผู้ฟัง "สาน" สารในที่นี้คือการนำความรู้ไปปฏชฏิบัติ ดังเช่น อาจารย์สอนเป็นตัวอย่างการสื่อสารที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ จะทำให้ นศ. ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง แต่ถ้า นศ.เข้าใจในการสื่อสารของอาจารย์ นศ. จะตอบสนองโดยการหัวเราะ พยักหน้า ปรบมือ ซื่งตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานี้ทำให้ นศ.เข้าใจการสื่อสารได้ง่ายและจึงเป็นการสื่อสารที่มประสิทธิภาพ

pachawut pomnapa กล่าวว่า...

สรุปผลการเรียนรู้ และ สะท้อนความรู้สึก
นาย พัชวุฒิ ป้อมนภา รหัส 561410070-3
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเอง เพื่อทำความเข้าใจก่อนทำงาน และมีการแบ่งหน้าที่ในสมาชิกในกลุ่มช่วยกันศึกษาค้านคว้า รวบรวมข้อมูล ในห้องเรียน และ อาจารย์ผู้สอนได้ทดสอบความรู้ด้วยการ ถาม-ตอบ ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาคำตอบ และสามารถจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น มีอาการกดดัน และตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อมีการสุ่มถาม แต่เราได้แสดงความรู้ความเข้าใจที่อ่านเอาได้ไปศึกษามาด้วยแต่เนื้อหาที่ได้ไปศึกษามาข้อมูลมีน้อย ไม่สามารถเข้าใจได้มากเท่าทีควร ช่วงเวลาในการศึกษา อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ และสรุปงานนำเสนอด้วยเพื่อนทุกคนเมื่อได้ ความรู้มาก็จะต้องทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใจในหัวข้องานและเนื้อหาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สรุปผลการเรียนรู้และสะท้อนความรู้สึก
จากการชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส.วิภาวี วิชัยศึก รหัส 561410045-5
สรุปจากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้เราได้ทราบถึงการสื่อสารอย่างถูกต้อง โดยได้รู้จักวิธีในการเป็นผู้ส่งสารและรับสารที่ดี และได้ทราบถึงการสื่อสารที่มีความจำเป็นและความสำคัญมากต่อการเป็นอยู่ การดำรงชีวิต เพื่อความสะดวกสบายในการที่จะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน รู้สึกมีความสุข สนุกสนาน ไม่ง่วงนอนเลย สอนแบบได้รับความรู้ ความสุข เฮฮาและเสียงหัวเราะไปพร้อมๆกันอย่างเต็มที่และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส.วิชิดา วิชัยศึก รหัส 561410044-4
สรุปจากการเรียนวิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ทำให้เราได้ทราบถึงการสื่อสารที่มีในชีวิตประจำวันว่ามีหลากหลายรูปแบบและรู้ถึงความจำเป็นและความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต การที่จะสื่อสารกันระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับสารนั้นและส่งต่อไปยังอีกคนได้โดยมีความหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความรู้สึกที่มีต่อการเรียน รู้สึกมีความสนุกสนานปนกับสาระที่มีประโยชน์อย่างมากมาย มีความสุขกับการเรียน เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว เกษตเภา พรมวุฒิ รหัสนักศึกษา 561410006-0
หลังจากที่หนูได้ไปเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี หนูคิดว่าเป็นการสื่อสารแบบ วัจนภาษา
เพราะเป็นการพูดประชาสัมพันธ์กับผู้รับสารตามสายทางที่เดินรณรงค์โดยตรงและยังมีการเขียนป้ายข้อความรณรงค์อีกมากมายซึ้งก็จะเป็นการทำให้ผู้รับสารเข้าใจและรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายภัทกร กาญบรรจง รหัสนักศึกษา 561410072-5
สิ่งที่ได้การจารเรียน เรื่องการสื่อสาร ได้รู้กระบวนการ หลักการ ประโยชน์ของการสื่อสารว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสารจะประสบณ์ความสำเร็จได้เราต้องคำนึงถึงหลักการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร หลักในการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสาร เป็นต้น สุดท้าย อาจารย์ก็ได้เพิ่มเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและยกตัวอย่างเหตุการณ์นั้นๆให้เราได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางอีกด้วยการเรียนอย่างนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการสื่อสาร ทำให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

รายการบล็อกของฉัน