welcome for shared knowledge and experience

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ใบงานที่. 3 วิชากการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

ให้นักศึกษาสะท้อนผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในวันที่21พ.ย.2556
ตามโจทย์ที่ให้ไว้ในFacebook

99 ความคิดเห็น:

พัณณิตา ต้นกันยา กล่าวว่า...

นางสาวศิริกัญญา จินดา รหัสนักศึกษา 561410048-8
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจ คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะเป็นการสื่อสารทั้งระดับปากที่พูดติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น การรณรงความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ในวัยรุนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้คำแนะนำและบอกวิธีป้องกันโดยผ่านการสื่อสารแบบวัจนภาษาซึ่งจะทำให้เข้าใจและได้ผลมากที่สุด

นรากร ไวยานน กล่าวว่า...

นางสาวศิริกัญญา จินดา รหัสนักศึกษา 561410048-8
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจ คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะเป็นการสื่อสารทั้งระดับปากที่พูดติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น การรณรงความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ในวัยรุนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้คำแนะนำและบอกวิธีป้องกันโดยผ่านการสื่อสารแบบวัจนภาษาซึ่งจะทำให้เข้าใจและได้ผลมากที่สุด

นรากร ไวยานน กล่าวว่า...

นางสาวศิริกัญญา จินดา รหัสนักศึกษา 561410048-8
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจ คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะเป็นการสื่อสารทั้งระดับปากที่พูดติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น การรณรงความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ในวัยรุนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้คำแนะนำและบอกวิธีป้องกันโดยผ่านการสื่อสารแบบวัจนภาษาซึ่งจะทำให้เข้าใจและได้ผลมากที่สุด

นรากร ไวยานน กล่าวว่า...

นางสาวศิริกัญญา จินดา รหัสนักศึกษา 561410048-8
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจ คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะเป็นการสื่อสารทั้งระดับปากที่พูดติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น การรณรงความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ในวัยรุนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้คำแนะนำและบอกวิธีป้องกันโดยผ่านการสื่อสารแบบวัจนภาษาซึ่งจะทำให้เข้าใจและได้ผลมากที่สุด

พัณณิตา ต้นกันยา กล่าวว่า...

นางสาวพัณณิตา ต้นกันยา รหัสนักศึกษา 561410035-8
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจ คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะการเดินรณรงค์จะได้ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นต้องอาศัยการพูดสื่อการให้เกิดความเข้าใจ การสื่อสารแบบวัจนภาษาสามารถนำไปพูดได้หลายระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ระดับปาก คือสามารถเล่าให้ครอบครัวหรือเพื่อนสนิทฟังได้ว่า การท้องในวัยรุ่นนั้นไม่ดีและก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมาย
ระดับสนทนา คือ สามารถทำเป็นหนังสั้นเพื่อให้ผู้รับชมได้ รู้ถึงโทษของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้
ระดับกึ่งทางการ คือ สามารถนำไปเผยแพร่ในรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์เพื่อให้ผู้รับฟังรับชมเกิดความรู้ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การรณรงค์ได้ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น เพราะช่องทางเหล่านี้จะมีผู้ให้ความสนใจอยู่เป็นอย่างมาก การได้รับชมและรับฟังถึงข้อเสียก้จะช่วนลดัญหาดังกล่าวลงได้

นิตยา จันทมาตร กล่าวว่า...

นางสาว นิตยา จันทมาตร 561410020-8
ในการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สิ่งที่ได้เรียนรู้และประทับใจคือ การสื่อสารด้วยข้อความและเกม เพราะที่เราเดินรณรงค์พร้อมป้ายข้อความจะทำให้ผู้ที่อ่านเข้าใจและตะหนักถึงความสำคัญได้มากกว่า และเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนลดความรุนแรงในครอบครัวและที่ประทับใจที่สุด มีเกมให้เล่นพร้อมแทรกความรู้ของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพราะทำให้เข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันผ่านทางการใช้เกมทำให้สนุกและได้รับควาามรู้ ไม่น่าเบื่อด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว สุจจจิดตา โพธิลาด 561410109-4
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจ คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา
เป็นภาษาที่ใช้ใน การสื่อเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถนำเอา ไปปฎิบัติใช้ได้ เป็นการใช้ภาษาพูดในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ มากขึ้น และสามารถนำไปส่งสารต่อๆได้อีกด้วย จากการที่ไปเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ก็จะมีคนมาบรรยายการตั้งครรภ์แบบไม่พึ่งประสงค์ วิธีป้องการตั้งครรภ์ ก็จะมีคนมาอธิบาย เราก็ได้นำสารเรานี้ มาบอกกับคนอื่นต่อๆกันไป เพื่อให้สังคมไทย ไม่ตั้งครรภ์แบบไม่พึ่งประสงค์ และ วิธีการต่างฯ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกีดมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควน มีการจัด กิจกรรม ที่ช่วยเสีมสร้างความรู้ ให้แก่คนที่มาในงาน โดยให้ร้ถูกต้อง และ ถูกวิธี

Dogbin กล่าวว่า...

นางสาว กฤตพร ปิดตาละเพ รหัสนักศึกษา 561410003-7
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจคือการอสารแบบวัจนภาษา วัจนภาษา ได้ใช้ภาษาพูดติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องส่วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรัก ความเข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ได้มากมาย จากการที่ไปเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ก็จะมีพิธีกรที่ดำเนินรายการให้ความรู้เรื่องนี้ วิธีการป้องกันและต่างๆอีกมากมาย ให้บุคคลทั่วไปขึ้นไปร่วมสนุกตอบคำถามในแต่ละหัวข้อ เพื่องดการตั้งครรภ์แบบไม่พึ่งประสงค์ต่อไป

Dogbin กล่าวว่า...

นางสาว กฤตพร ปิดตาละเพ รหัสนักศึกษา 561410003-7
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจคือการอสารแบบวัจนภาษา วัจนภาษา ได้ใช้ภาษาพูดติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องส่วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรัก ความเข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ได้มากมาย จากการที่ไปเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ก็จะมีพิธีกรที่ดำเนินรายการให้ความรู้เรื่องนี้ วิธีการป้องกันและต่างๆอีกมากมาย ให้บุคคลทั่วไปขึ้นไปร่วมสนุกตอบคำถามในแต่ละหัวข้อ เพื่องดการตั้งครรภ์แบบไม่พึ่งประสงค์ต่อไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอลิษา นารี รหัสนักศึกษา 561410062-2 ลำดับที่ 56
จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ถือว่าเป็นงานที่ดีมากงานหนึ่ง ทำให้ได้รับความรู้มากมายในเรื่องที่ใกล้ตัวและยังเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้ตระหนักถึง เรื่อง เด็กและสตรีมากขึ้น ทุกฝ่ายงานได้ร่วมกันเพื่อรณรงค์ ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเด็ก ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่น ปัญหาที่พบมากคือ ท้องไม่พร้อม สาเหตุที่เกิดปัญหาคือ วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง แต่ไม่มีความรู้ในการป้องกัน จึงเกิดปัญหาตามมา ดิฉันคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรที่จะมีผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลและให้คำปรึกษา และที่ใกล้ชิดวัยรุ่นมากที่สุดคือสถาบัน ครอบครัวที่ควรจะมาช่วยดูแลในเรื่องนี้มากที่สุด เพราะลูกทุกคนก็อยากที่จะปรึกษาพ่อแม่ตนเองมากกว่าผู้อื่น และครอบครัวสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กได้ และครอบครัวยังเป็นที่ที่เดียวที่วัยรุ่นอุ่นใจมากที่สุด อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคน “คิดก่อนทำ”

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุภาวดี ภูไทยสง รหัส 561410055-4 ลำดับที่ 49

การเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเด็กและสตรีเป็นการสือสารเพื่อแสดงขอความร่วมมือ ยุติความรุนแรง มีการพูดสือสารอย่างสนุกผสมกับความรู้เพื่อดึงดูดผู้ที่พบเห็นได้สนใจและใส่ใจมากขึ้น และเป็นการสื่อสารแบบบอกต่อๆไปได้ ในงานมีการบรรยาย บอกสาระสำคัณต่างๆของผลที่จะตามมาที่ไม่พึ่งประสงค์ด้วย เช่น ตั้งครรภ์แบบไม่พึ่งประสงค์ ติดเชื่อเอดส์
การรณรงค์จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อผู้ส่งและผู้รับสารมีความเข้าใจ มีความรู้ตรงกัน และสามารถให้ความรุ้กับผู้คนอื่นๆได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว อรวรรยา สันชิด รหัส561410108-3
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจ คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา เป็นการสื่อสารโดยการพูด เป็นการสื่อที่ทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่ายและแปลความหมายได้ง่าย เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถนำเอาคำพูดไปปฎิบัติได้ เและสามารถนำไปส่งสารต่อไปได้อีกด้วย จากการที่ไปเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ก็จะมีคนมาบรรยายการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ของแม่วัยรุ่น วิธีป้องการตั้งครรภ์ทั้งการใช้ยาคุมและถุงยางอนามัย มีคนมาอธิบาย เราสามารถนำสารที่เราได้รับมาส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้อีก เพื่อให้วัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวัยอันควร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอลิษา นารี รหัสนักศึกษา 561410062-2 ลำดับที่ 56
ประเภทของการสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบกลุ่ม (Group Communication)
จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ถือว่าเป็นงานที่ดีมากงานหนึ่ง ทำให้ได้รับความรู้มากมายในเรื่องที่ใกล้ตัวและยังเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้ตระหนักถึง เรื่อง เด็กและสตรีมากขึ้น ทุกฝ่ายงานได้ร่วมกันเพื่อรณรงค์ ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเด็ก ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่น ปัญหาที่พบมากคือ ท้องไม่พร้อม สาเหตุที่เกิดปัญหาคือ วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง แต่ไม่มีความรู้ในการป้องกัน จึงเกิดปัญหาตามมา ดิฉันคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรที่จะมีผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลและให้คำปรึกษา และที่ใกล้ชิดวัยรุ่นมากที่สุดคือสถาบัน ครอบครัวที่ควรจะมาช่วยดูแลในเรื่องนี้มากที่สุด เพราะลูกทุกคนก็อยากที่จะปรึกษาพ่อแม่ตนเองมากกว่าผู้อื่น และครอบครัวสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กได้ และครอบครัวยังเป็นที่ที่เดียวที่วัยรุ่นอุ่นใจมากที่สุด อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคน “คิดก่อนทำ”

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอลิษา นารี รหัสนักศึกษา 561410062-2 ลำดับที่ 56
ประเภทของการสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบกลุ่ม (Group Communication)
จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ถือว่าเป็นงานที่ดีมากงานหนึ่ง ทำให้ได้รับความรู้มากมายในเรื่องที่ใกล้ตัวและยังเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้ตระหนักถึง เรื่อง เด็กและสตรีมากขึ้น ทุกฝ่ายงานได้ร่วมกันเพื่อรณรงค์ ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเด็ก ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่น ปัญหาที่พบมากคือ ท้องไม่พร้อม สาเหตุที่เกิดปัญหาคือ วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง แต่ไม่มีความรู้ในการป้องกัน จึงเกิดปัญหาตามมา ดิฉันคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรที่จะมีผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลและให้คำปรึกษา และที่ใกล้ชิดวัยรุ่นมากที่สุดคือสถาบัน ครอบครัวที่ควรจะมาช่วยดูแลในเรื่องนี้มากที่สุด เพราะลูกทุกคนก็อยากที่จะปรึกษาพ่อแม่ตนเองมากกว่าผู้อื่น และครอบครัวสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กได้ และครอบครัวยังเป็นที่ที่เดียวที่วัยรุ่นอุ่นใจมากที่สุด อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคน “คิดก่อนทำ”

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว จันทร์ธิดา นาชัยนาค รหัส 561410103-8
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1 ค่ะ

วัจนภาษา คือ เป็นการสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด การใช้วัจนภาษาในการสื่อสารจะทำให้เราสามารถนำเอา คำพูดของเราไปปฏิบัติใช้ได้ เป็นการใช้ภาษาพูดในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำสารส่งต่อไปเรื่อยๆได้อีกด้วย จากการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ก็จะมีคนมาบรรยายการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ แล้วเราก็สามารถนำสารที่ผู้บรรยายนั้น มาบอกให้กับคนอื่นๆต่อไปได้ เพื่อให้สังคมไทยของเรา ลดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ลงได้ค่ะ

bootsakorn palasook กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวบุษกร พละสุข รหัสนักศึกษา 561410025-3 เลขที่ 23
ประทับใจ การสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะได้พูดคุย ถามทำความเข้าใจกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงการอย่างเปิดใจ โดยตรง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือจะเน้นการลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลจะทำให้การเข้าใจอย่างละเอียด คล้ายๆกับการจับเข่าคุยกันคือสามารถ ถามได้โดยตรง ถามตอบได้อย่างละเอียด และถ้าเด็ก วัยรุ่นสตรีมีปัญหาส่วนตัวที่อยากจะแก้แต่ไม่อยากให้กลุ่มคนส่วนใหญ่รู้ถึงปัญหาของตัวเองอาจจะอายไม่กล้าคุยกับใคร แต่ต้องการแค่บุคคลเดียวที่อยากจะปรึกษา การสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถช่วยเหลือแนะนำทางออกให้กับเด็ก วัยรุ่นสตรีกลุ่มนั้นได้ดี ถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลามากในการสื่อสารแต่เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นก็เหมาะสมสำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอภิญญา ภูสีเขียว รหัสนักศึกษา 561410083-1 เลขที่ 77
ผลที่ได้รับจากการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นการสื่อสารประเภทกลุ่ม ทำให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมและการเห็นคุณค่าของความเป็นสตรี ภายในงานก็จะมีซุ้มต่างๆที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมให้ความรู้และการเล่นเกมส์เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาไม่ว่าจะเป็นการซุ้มที่มีเอกสารแจกฟรีให้เราได้ศึกษาและคำแนะนำจากพี่ๆที่ประจำซุ้มต่างๆในงาน และมีการเล่นเกมส์ตอบปัญหาแลกกับรางวัลทำให้เราได้ทั้งความสนุก ความรู้ อีกทั้งทำให้เราได้ใช้ความคิดสติปัญญาและไหวพริบของเราอีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนันทนา ทองก้านเหลือง รหัสนักศึกษา 561410019-4
เดินรณรงค์ต่อต้านการทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจและจะทำให้โครงการเดินรณรงค์นี้ประสบผลสำเร็จ คือ ข้อความต่างๆที่ผู้เดินณรรงค์ได้ถือเพราะเป็นข้อความสั้นๆเข้าใจง่ายแต่งแฝงไปด้วยความหมาย เช่นคำว่า STOP TEEP MOM มีความหมายว่าช่วยกันหยุดคุณแม่วัยรุ่นและอาจจะมีการสื่อสารประเภทวัจนภาษาร่วมด้วยคือมีการร้องเพลงร้องคำกลอนที่เกี่ยวกับต่อต้านการทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรียิ่งทำให้ผู้คนสนใจมากยิ่งขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวนันทนา ทองก้านเหลือง รหัสนักศึกษา 561410019-4
เดินรณรงค์ต่อต้านการทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจและจะทำให้โครงการเดินรณรงค์นี้ประสบผลสำเร็จ คือ ข้อความต่างๆที่ผู้เดินณรรงค์ได้ถือเพราะเป็นข้อความสั้นๆเข้าใจง่ายแต่งแฝงไปด้วยความหมาย เช่นคำว่า STOP TEEP MOM มีความหมายว่าช่วยกันหยุดคุณแม่วัยรุ่นและอาจจะมีการสื่อสารประเภทวัจนภาษาร่วมด้วยคือมีการร้องเพลงร้องคำกลอนที่เกี่ยวกับต่อต้านการทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรียิ่งทำให้ผู้คนสนใจมากยิ่งขึ้น

Far Lada กล่าวว่า...

ชื่อน.ส.วีลดา ซุ้ยไกร รหัส561410080-8 เป็นการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ เพราะประกอบด้วยคนจำนวนมากผู้พูดกับผู้ฟังอยู่ห่างไกลจากกัน ดังนั้นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันโดยตรงจะมีน้อย สิ่งที่ได้เรียนรู้คือหยุดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีคือให้ทุกคนตระหนักถึงความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างความหนักแน่นและเพื่อสร้างให้เกิดกระแสการยุติความรุนแรง ความประทับใจคือผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นช้างเท้าหน้าแต่เราสามารถเดินไปพร้อมกันได้ การรณรงค์จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันต่อต้านความรุนแรง ข้อความที่ชอบคือ..อย่ายอมเสียตัว..เพราะกลัวเสียแฟน..

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวรัติกาล เมืองชมภู รหัสนักศึกษา 561410086-4 เลขที่ 79 ค่ะ
จากกิจกรรมการรณรงค์หยุดความรุนแรงในเด็กและสตรีส่วนตัวหนูเองคิดว่า เป็นการสื่อสารประเภทวัจนภาษาค่ะ ซึ่งเป็นภาษาระดับกึ่งทางการใช้เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย รวมถึงีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรในการตอบคำถาม การเล่นเกมส์ เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี โดยเฉพาะ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเด็ก ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ในครั้งนี้ง่ายขึ้นและมีสาระสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การสื่อสารเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ระดับหนึ่ง เพราะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สามารถทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหยุดความรุนแรงในเด็กและสตรี และหยุดการตั้งครรภ์ในวัยเด็กมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวหทัยชนก พูลสวัสดิ์
รหัสนักศึกษา 561410107-2 เลขที่ 98
ในการรณรงค์ในเรื่องการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้ ทำให้ประทับใจในเรื่องของการใช้การสื่อสารได้เป็นอย่างดี และ มีประสิทธิภาพ เช่นการโฆษนา การเข้าร่วมเดินรณรงค์ และ การจัดงานก็ยังมีการโต้วาที การแจกใบโบรชัวร์แจกให้นักเรียนและนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมงานได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรได้มากขึ้น และรู้จักวิธีการแก้ไขได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กและผู้มาร่วมงานได้เข้าร่วมทำกิจกรรมสนุกๆอีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวหทัยชนก พูลสวัสดิ์
รหัสนักศึกษา 561410107-2 เลขที่ 98
ในการรณรงค์ในเรื่องการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้ ทำให้ประทับใจในเรื่องของการใช้การสื่อสารได้เป็นอย่างดี และ มีประสิทธิภาพ เช่นการโฆษนา การเข้าร่วมเดินรณรงค์ และ การจัดงานก็ยังมีการโต้วาที การแจกใบโบรชัวร์แจกให้นักเรียนและนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมงานได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรได้มากขึ้น และรู้จักวิธีการแก้ไขได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กและผู้มาร่วมงานได้เข้าร่วมทำกิจกรรมสนุกๆอีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว สุภาภรณ์ ปัทนาถา รหัสนักศึกษา 561410054-3 เลขที่ 48
การสื่อสารโดยใช้น้ำเสียงและแรงขับเคลื่อนจากเสียงเพลงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างหนึ่ง เพราะการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ยังเป็นการรณรงค์ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอีกด้วย (STOP TEEN MOM) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ก่อนมีเซกส์และหลังจากมีแล้ว การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะคู่รักหรือเวลาฉุกเฉิน สิ่งนี้และที่ดิฉันคิดว่าน่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะได้รับประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวดลยา รัตนปัญญา รหัส 561410065-5
ดิฉันประทับใจเรื่อง การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่าเจตคติทางสังคม ให้ความสำคัญกับเพศชายในฐานะผู้นำ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิงจึงทำให้เด็กและผู้หญิงมีคุณค่าน้อยกว่าผู้ชาย ความเชื่อที่ว่าภรรยาและบุตรเป็นสมบัติของสามี จึงทำให้ต้องถูกทำร้ายทุบตี และต้องอดทนอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดบาดเจ็บพิการ หรือถึงแก่ชีวิต เกิดปัญหาสุขภาพจิต และครอบครัวไม่สงบสุข ความสัมพันธ์ครอบครัวถูกทำลาย จึงทำให้ดิฉันคิดและให้ความสำคัญต่อปัญหานี้เป็นอย่างมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว ชลิตา จันทะวงษ์ รหัส 561410015-0
การที่ได้เข้ารวมกิจกรรมการรณรงค์สร้างความตระหนักและให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็ก และ สตรี ซึ่งเป็นแนวทางการสื่อสารให้คนในสังคมได้รับรู้เพื่อเป็นการป้องกันและบอกถึงการกะทำใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยการเดินรณรงค์เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าสตรีมีสิทธิเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองไม่ให้ถูกเอาลัดเอาเปรียบและการเดินรณรงค์ครั้งนี้เป็นการจัดนิทรรศการในรูปแบบต่างๆเช่น จัดป้ายเดินรณรงค์ จัดป้ายนิทรรศการ เป็นต้น ทำให้สามารถรู้จักวิธีป้องกันหรือสาเหตุที่ก่อให้ความรุนแรงได้จึงเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพบุคคลได้รับรู้ทั่วถึงค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

24นางสาว ชลิตา จันทะวงษ์ รหัส 561410015-0
การที่ได้เข้ารวมกิจกรรมการรณรงค์สร้างความตระหนักและให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็ก และ สตรี ซึ่งเป็นแนวทางการสื่อสารให้คนในสังคมได้รับรู้เพื่อเป็นการป้องกันและบอกถึงการกะทำใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยการเดินรณรงค์เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าสตรีมีสิทธิเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองไม่ให้ถูกเอาลัดเอาเปรียบและการเดินรณรงค์ครั้งนี้เป็นการจัดนิทรรศการในรูปแบบต่างๆเช่น จัดป้ายเดินรณรงค์ จัดป้ายนิทรรศการ เป็นต้น ทำให้สามารถรู้จักวิธีป้องกันหรือสาเหตุที่ก่อให้ความรุนแรงได้จึงเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพบุคคลได้รับรู้ทั่วถึงค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสางเมธาวดี โสภี รหัสนักศึกษา 561410101-6
เลขที่ 93 จากที่ได้ไปเดินรณรงค์ ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้ทำให้มีความประทับใจมากทั้งด้านการจัดงานการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะตั้งแต่ก่อนเริ่มงานได้มีการจัดให้มีการเดินรณรงค์ถือป้ายประกาศให้ชาวบ้านคนในพื้นที่รับรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี นอกจากนี้ภายในขบวนยัง มีทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ให้ความร่วมมือมาร่วมด้วย ภายในงานยังมีการแจกเอกสารให้ความรู้ เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การคุมกำเนดการตั้งครรภ์ไม่พร้องในวัยรุ่น มีการจัดแสดงการโต้วาทีมีกิจกรรมมากมายให้ผู้มาร่วมงานทำกิจกรรมร่วมอีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสางเมธาวดี โสภี รหัสนักศึกษา 561410101-6
เลขที่ 93 จากที่ได้ไปเดินรณรงค์ ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้ทำให้มีความประทับใจมากทั้งด้านการจัดงานการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะตั้งแต่ก่อนเริ่มงานได้มีการจัดให้มีการเดินรณรงค์ถือป้ายประกาศให้ชาวบ้านคนในพื้นที่รับรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี นอกจากนี้ภายในขบวนยัง มีทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ให้ความร่วมมือมาร่วมด้วย ภายในงานยังมีการแจกเอกสารให้ความรู้ เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การคุมกำเนดการตั้งครรภ์ไม่พร้องในวัยรุ่น มีการจัดแสดงการโต้วาทีมีกิจกรรมมากมายให้ผู้มาร่วมงานทำกิจกรรมร่วมอีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสางเมธาวดี โสภี รหัสนักศึกษา 561410101-6
เลขที่ 93 จากที่ได้ไปเดินรณรงค์ ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้ทำให้มีความประทับใจมากทั้งด้านการจัดงานการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะตั้งแต่ก่อนเริ่มงานได้มีการจัดให้มีการเดินรณรงค์ถือป้ายประกาศให้ชาวบ้านคนในพื้นที่รับรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี นอกจากนี้ภายในขบวนยัง มีทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ให้ความร่วมมือมาร่วมด้วย ภายในงานยังมีการแจกเอกสารให้ความรู้ เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การคุมกำเนดการตั้งครรภ์ไม่พร้องในวัยรุ่น มีการจัดแสดงการโต้วาทีมีกิจกรรมมากมายให้ผู้มาร่วมงานทำกิจกรรมร่วมอีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

"ใบงานที่. 3 วิชากการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล"
นางสาว กนวรรณ พงศ์นา 561410079-2
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
การรณรงค์ เป็นการสื่อสารประเภท การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อการ ติดต่อไปยังผู้รับสารจำนวนมากซึ่งเป็นมวลชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ หรือไล่เลี่ยกัน
- การสื่อสารที่ประทับใจคือการสื่อสารประเภท การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน 2 คน เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกันเป็นต้น เพราะจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมรณรงค์ หรือผู้ที่สนใจรับความรู้รับความรู้โดยตรง และเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข้ ป้องกันและการนำไปปฎิบัติอย่างถูกวิธี การสื่อสารประเภทนี้จะทำให้โครงการการต่อต้านการทำร้ายเด็กและสตรี บรรลุวัตถุประสงค์เพราะผู้ที่สนใจจะเข้าใจและเข้าถึงได้โดยตรง ทำให้นำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวเปรมฤดี ทักโม้ 561410031-4
ข้อความที่บอกว่า หนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง
เนื่องจาก ปัจจุบันผู้หญิงโดนเป็นฝ่ายถูกกระทำมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ โดนถูกทำร้ายให้อับอายบ้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขด่วน เพื่อความเสมอภาค และยุติความรุนแรง ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก็คือครอบครัว ต้องให้ความรัก ความอบอุ่น ใส่ใจกันมากขึ้น ข้อความนี้ดูมีประสิทธิภาพ เพราะเหมือนกับเป็นการใส่ใจในความเป็นสตรีมากขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...


"ใบงานที่. 3 วิชากการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล"
นางสาว กนวรรณ พงศ์นา 561410079-2
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
การรณรงค์ เป็นการสื่อสารประเภท การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อการ ติดต่อไปยังผู้รับสารจำนวนมากซึ่งเป็นมวลชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ หรือไล่เลี่ยกัน
- การสื่อสารที่ประทับใจคือการสื่อสารประเภท การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน 2 คน เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกันเป็นต้น เพราะจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมรณรงค์ หรือผู้ที่สนใจรับความรู้รับความรู้โดยตรง และเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข้ ป้องกันและการนำไปปฎิบัติอย่างถูกวิธี การสื่อสารประเภทนี้จะทำให้โครงการการต่อต้านการทำร้ายเด็กและสตรี บรรลุวัตถุประสงค์เพราะผู้ที่สนใจจะเข้าใจและเข้าถึงได้โดยตรง ทำให้นำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...


"ใบงานที่. 3 วิชากการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล"
นางสาว กนวรรณ พงศ์นา 561410079-2
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
การรณรงค์ เป็นการสื่อสารประเภท การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อการ ติดต่อไปยังผู้รับสารจำนวนมากซึ่งเป็นมวลชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ หรือไล่เลี่ยกัน
- การสื่อสารที่ประทับใจคือการสื่อสารประเภท การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน 2 คน เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกันเป็นต้น เพราะจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมรณรงค์ หรือผู้ที่สนใจรับความรู้รับความรู้โดยตรง และเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข้ ป้องกันและการนำไปปฎิบัติอย่างถูกวิธี การสื่อสารประเภทนี้จะทำให้โครงการการต่อต้านการทำร้ายเด็กและสตรี บรรลุวัตถุประสงค์เพราะผู้ที่สนใจจะเข้าใจและเข้าถึงได้โดยตรง ทำให้นำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาววิไล สิทธิจันทร์ รหัสนักศึกษา 561410093-8 เลขที่85 ในการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ได้มีการเดินรณรงค์เพื่อให้คนในระแวกนั้นๆและประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาได้รู้ข่าวสารของความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลป้องกัน หรือหยุดความรุนแรงในขบวนก็จะมีเยาว์ชนนักเรียนนักศึกษาและอาสาสมัครมาร่วมกันเดินขบวน มีป้ายรณรงค์ มีประกาศด้วยรถประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันรณรงค์ ในงานยังมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพวันรุ่น รักของวัยรุ่น ความรู้เรื่องเพศ การป้องกันโรคทางเพศ เรื่องครอบครัวการดูแลเด็กการเลี้ยงดู ทำความเข้าใจกับอารมณ์วัยรุ่น การป้องกันและขจัดการใช้ความรุนแรงหรือแรงงานเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว แต่ละซุ้มก็จะมีการให้ความรู้เล่นเกมตอบคำถาม แจกของรางวัล มีใบโบว์ชัวร์ให้นักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมงานเพื่อศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติม จะมีความรู้ป้องกันตนเองจากภัยรอบตัว เมื่อเกิดปัญหามาสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ หรือปรึกษาคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาววิไล สิทธิจันทร์ รหัสนักศึกษา 561410093-8 เลขที่85 ในการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ได้มีการเดินรณรงค์เพื่อให้คนในระแวกนั้นๆและประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาได้รู้ข่าวสารของความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลป้องกัน หรือหยุดความรุนแรงในขบวนก็จะมีเยาว์ชนนักเรียนนักศึกษาและอาสาสมัครมาร่วมกันเดินขบวน มีป้ายรณรงค์ มีประกาศด้วยรถประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันรณรงค์ ในงานยังมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพวันรุ่น รักของวัยรุ่น ความรู้เรื่องเพศ การป้องกันโรคทางเพศ เรื่องครอบครัวการดูแลเด็กการเลี้ยงดู ทำความเข้าใจกับอารมณ์วัยรุ่น การป้องกันและขจัดการใช้ความรุนแรงหรือแรงงานเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว แต่ละซุ้มก็จะมีการให้ความรู้เล่นเกมตอบคำถาม แจกของรางวัล มีใบโบว์ชัวร์ให้นักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมงานเพื่อศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติม จะมีความรู้ป้องกันตนเองจากภัยรอบตัว เมื่อเกิดปัญหามาสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ หรือปรึกษาคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุภิณญา ไขขุนทด รหัส 561410056-5 เลขที่ 50 นศ.พยาบาลปีที่ 1
การสื่อสารแบบวัจนภาษาที่ได้พบือการใช้เครื่องกระจายเสียงติดบนรถโดยมีแตรวงนำหน้า ทำให้ประชาชนในระแวกนั้นสนใจว่ามีงานอะไรผ่านมา จึงออกมาดูและยืนรอคอยด้วยความสนใจ จากนั้นจะมีรถที่ติดเครื่องกระจายเสียงอีกคันประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประชสสัมพันธ์แนะนำการลดความรุนแรงไม่ใช่แค่การใช้กำลัง ยังหมายถึงการกักขัง หน่วงเหนี่ยว ใช้วาจาทำร้ายด้านจิตใจ เป็นต้น ทำให้ประชาชนดังกล่าวสนใจฟังข้อมูลต่างๆ และยังได้รับ อวัจนภาษาอีกอย่างคือการอ่านจากป้ายข้อความ ที่มีเนื้อหาสั้นๆ เข้าใจง่าย มีการร่วมเดินขบวนรณรงค์ของนักศึกษา ประชาชน และจากภาครัฐและเอกชน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อการรณรงค์นี้ ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและตระหนักในผลของการกระทำมากขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวยุรดา น้อยศรี รหัส 561410075-8
การเข้าร่วมการเดินรณรงค์และกิจกรรมการต่อต้านความรุนแรงเด็กและสตรี ประทับใจป้ายที่แสดงข้อความ ข้อคิดในการหยุดความรุนแรงในเด็กและสตรี เป็นข้อความที่อ่านแล้วจับใจและชัดเจนในสิ่งที่ต้องการให้เข้าใจ และประทับใจกิจกรรมที่ในงานที่มีบู๊ทให้ผู้คนเข้าที่มาร่วมงานเข้าร่วมให้ได้ร่วมเล่น แต่ละบู๊ทเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในการป้องกันอย่างถูกวิธีในการมีเพศสัมพันธ์ วิธีแก้้้ปัญหาหากเกิดการตั้งครรภ์ การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของสตรีไม่ให้ถูกโดนเอารัดเอาเปรียบทางสังคมการมองตัวเองให้มีคุณค่า ไม่ให้เพศตรงข้ามมารังแกได้ ทุกบู๊ทไม่เพียงแต่ให้ความรู้แต่ยังให้ของรางวัลอีกด้วย การจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นการสื่อสารอีกลักษณะหนึ่ง ทำให้ผู้รับสารสนใจ และผู้รับสารเข้าใจและได้ความรู้ ถือเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุวินันท์ ผิวผ่อง รหัสนักศึกษา 561410099-4
จากที่ได้ไปร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานทำให้ได้ความรู้ว่าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้นเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง เพราะถ้านิ่งเฉยอีกต่อไปปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม และได้รู้เกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมร่วมทั้งการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธี และการป้องกันที่ดีที่สุดนั้นเราต้องเริ่มที่ตัวเองจะดีที่สุดถ้าเกิดปัญหาก็ควรมีสติ ปรึกษาพ่อแม่ดีที่สุด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวพนิดา ไชยเบ้า รหัสนักศึกษา 561410082-0
เนื่องจากโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการสื่อสารแบบการเดินรณรงค์ และแบบการสื่อสารแบบสองทางนั้นคือการบอกโดยมีผู้สื่อสารและผู้รับสารอยู่ด้วยกันโดยผ่านช่องทางการพูดต่อหน้าเพื่อให้ผู้รับสารมีความเข้าใจอย่าถ่องแท้ หรือหากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลย ซึ่งในงานนี้ทำให้ผู้รับสารอย่างพวกเรามีทั้งความสนุกตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน ร่วมถึงการได้รับฟังข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์มากมายเลยค่ะ ^___^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว วาสนา สังสีแก้ว รหัส 55141003
จากที่ไปเดินรณรงค์ค่ะ ชอบการสื่อสารวัจนภาษาค่ะ คือเป็นการใช้ถ้อยคำที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้เลย และเข้าใจในเวลานั้น ก็คือการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ค่อยปกพร่องเท่าไร และอีกอย่างคือ การเขียนก็จะทำให้เราสื่อสารกับคนอื่นได้โดยชัดเจนคนอื่นสามารถเข้าใจใจประเด็นที่เราต้องการให้รู้อย่างง่าย เพราะใชการใช้วัจนภาษาเป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและชัดเจน และดิฉันเชื่อว่าต้องมีคนที่เข้าใจไม่มากก็น้อย ในการสื่อสาร และจะประสบผลสำเร็จต่อไป ในภายภาคหน้า ถ้าทำกิจกรรมแบบต่อเนื่องค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวรัติกาล เมืองชมภู รหัสนักศึกษา 561410086-4 เลขที่ 79 ค่ะ
จากกิจกรรมการรณรงค์หยุดความรุนแรงในเด็กและสตรีส่วนตัวหนูเองคิดว่า เป็นการสื่อสารประเภทวัจนภาษาค่ะ ซึ่งเป็นภาษาระดับกึ่งทางการใช้เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย รวมถึงีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรในการตอบคำถาม การเล่นเกมส์ เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี โดยเฉพาะ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเด็ก ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ในครั้งนี้ง่ายขึ้นและมีสาระสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การสื่อสารเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ระดับหนึ่ง เพราะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สามารถทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหยุดความรุนแรงในเด็กและสตรี และหยุดการตั้งครรภ์ในวัยเด็กมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

Hyun Seung กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส. อินทุอร ครุธวงษ์ รหัสนักศึกษา 561410067-7

การเดินรณรงค์"วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล" เป็นการสื่อสารที่ให้วัยรุ่นเป็นสื่อกลางเป็นผู้ส่งสาร และประชาชนเป็นผู้รับสาร เพื่อเป็นการยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ และส่งเสริม สนับสนุนพลังสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็งได้อีกด้วย และในงานก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด และการลดการทำแท้งภายในงานด้วยคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว สิเรียม นิรันสวย
รหัส 561410050-9
เป็นการสื่อสารแบบประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงโดยการเดินรณรงค์ คือการที่ผู้สื่อสารและผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและอย่างชัดเจน จากที่ดิฉันได้ไปเดิน"รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี" ทำให้ดิฉันมีความรู้เพิ่มขึ้นและรู้จักการป้องกันตนเอง จากภัยอันตรายที่อยู่รอบตัว เช่น ปัญหาอาชญากรรม การปล้น จี้ ฆ่า ข่มขืน รวมทั้งการทำร้ายทารุณทางร่างกายและทางเพศ และปัญหาการตั้งครรภ์ ด้วยค่ะ ^^

Wassana Thoathavong กล่าวว่า...

ชื่อนางสาววาสนา เถาถาวงษ์ รหัสนักศึกษา 561410043-3 จากที่ได้ไปเดินรณรงค์มาในวันนั้นรู้สึกประทับใจกับกิจกรรมในงานรายอย่างและที่สำคัญคือยังมีบุคคลอีกมากมายที่ให้ความสนใจในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน และเพื่อหยุดความรุนแรงในเด็กและสตรี ทำให้บุคคลอื่นตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้มากขึ้น โดยผ่านช่องทางที่น่าสนใจและชัดเจนจ

Wassana Thoathavong กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวาสนา เถาถาวงษ์ รหัสนักศึกษา 561410043-3 จากที่ได้เข้าไปร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนั้นก็ประทับใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้นหลายอย่าง และเป็นประโยชน์มากที่ได้รับรู้ว่ายังมีบุคคลอีกมากที่ยังให้ความสำคัญในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยเรียนรวมถึงเรื่องยุติความรุนแรงแก่เด็กและสตรี และการสื่อสารในครั้งนี้ก็เข้าใจง่ายทั้งการเดินรณรงค์ ป้ายร่วมรณรงค์และกิกรรมต่างๆที่จัดขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส. ศศิวิมล โนนหนองคู รหัส 561410078-1
จากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการสื่อสารประเภทวัจนภาษา ใช้เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันอย่างรวดเร็ว ผู้ฟังเข้าใจง่าย รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันอย่างถูกต้อง การแจกถุงยางอนามัย ยาคุมกำเนิด สำหรับผู้ที่ต้องการหรือสนใจ การเล่นเกมส์เพื่อรับรางวัล ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ดึงดูดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานมีความสนใจและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ในครั้งนี้ง่ายขึ้น
รู้สึกประทับใจกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก เพราะได้ความรู้จากการสอดแทรกกิจกรรมภายในงานสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น.ส.ศศิวิมล โนนหนองคู รัหส 561410078-1
จากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการสื่อสารประเภทวัจนภาษา ใช้เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันอย่างรวดเร็ว ผู้ฟังเข้าใจง่าย รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันอย่างถูกต้อง การแจกถุงยางอนามัย ยาคุมกำเนิด สำหรับผู้ที่ต้องการหรือสนใจ การเล่นเกมส์เพื่อรับรางวัล ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ดึงดูดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานมีความสนใจและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ในครั้งนี้ง่ายขึ้น
รู้สึกประทับใจกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก เพราะได้ความรู้จากการสอดแทรกกิจกรรมภายในงานสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น.ส.พรพิรุณ จันบัวลา 561410032-5
การร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ได้สะท้อนผลการเรียนในการสื่อสารในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ การส่งสารในรูปแบบข้อความ คำพูด เพื่อให้ผู้รับสารนั้นได้ทราบถึงจุดประสงค์ที่ผู้ส่งสารส่งถึงผู้รับว่าการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง เพื่อที่จะได้รับสารที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่สำคัญนั้นยังแฝงไปด้วยการรณรงค์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่วัยรุ่นที่ไม่รู้จักการป้องกัน ในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่ให้ความรู้ถึงสาเหตุ ปัญหา และวิธีการป้องกันการท้องในวัยเรียน ซึ่งผู้รับสารได้รับประโยชน์ในการไปร่วมเดินขบวนในครั้งนี้มาก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น.ส.จิราภรณ์ แก้วสุด 561410012-7
พบว่าช่องทางในการสื่อสารนั้น จะใช้หลักในการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการเดินรณรงค์เพื่อที่ให้ผู้รับสารนั้นได้ทราบถึงสารที่ส่งไปนั้นคือการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง เพื่อที่จะได้รับสารที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่สำคัญนั้นยังแฝงไปด้วยการรณรงค์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่วัยรุ่นที่ไม่รู้จักการป้องกัน ในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่ให้ความรู้ถึงสาเหตุ ปัญหา และวิธีการป้องกันการท้องในวัยเรียน ซึ้งจะให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี อีกทั้งปัญหาไม่พร้องในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ้งการจัดกิจกรรมต่างๆนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์นั้น ตัวสารสื่อที่ใช้ในการส่งสารและผู้ที่รับสารนั้น รับสารอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม และผู้รับสารมีความเข้าใจถึงสารที่รับไปมากน้อยเพียงใด และข้อจำกัดของการสื่อสารนั้นมีผลต่อการส่งสารคือสารอาจไม่ทั่วถึง หรือไม่ได้รับความสนใจในการรับสาร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวกัญญาพัชร แซงวงษ์ รหัส 561410004-8
จากการเดินรณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในวันนั้นและได้ร่วมกิจกรรมก็ได้ความรู้และแสดงให้เห็นข้อคิดหลายอย่าง คือหลายคนมักเข้าใจว่าเมื่อพูดถึงความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้น คือความรุนแรงที่เกิดจากการ การทำร้ายทางร่างกายและการกระทำทารุณทางเพศ แท้ที่จริงแล้วการทำร้ายจิตใจโดยใช้คำพูดหรือการนิ่งเฉย การไม่ให้ความสำคัญหรือการจำกัดสิทธิทางสังคมที่จะพึงมีก็เป็นความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นกับเด็กจะส่งผลต่อพัฒนาการและบุคลิกภาพจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้หากจะพูดถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงจริงๆ แล้วนั้น หมายถึง “ การกระทำใดๆ ที่เป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว ” ดังนั้นจากการรณรงค์และการร่วมกิจกรรมในวันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นและถือเป็นการป้องกันสิทธิเสรีภาพที่ดีได้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตัวเราค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวเจนจิรา จันทร์ทอง รหัสนักศึกษา 561410106-1
สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในเด็กและสตรีคือการรู้จักวิธีป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้เล่นเกมที่แฝงไปด้วยข้อคิดซึ่งช่วยในการจำมากกว่าการสอนหรือการบอกแบบธรรมดาได้ดูการโต้วาทีที่ดุเดือดและวิธีการโต้วาที และที่สำคัญคือได้เห็นถึงความสามัคคีของเพื่อนๆในการมาเดินขบวนและร่วมกันเล่นเกมชิงของรางวัล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว สรชยา จันทรบุตร รหัสนักศึกษา 561410049-9
การร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนนี้ทำให้ได้ทราบถึงจุดประสงค์ของการจัดงาน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการสื่อสารแบบการเดินรณรงค์ และแบบการสื่อสารแบบสองทางนั้นคือการบอกโดยมีผู้สื่อสารและผู้รับสารอยู่ด้วยกันโดยผ่านช่องทางการพูดต่อหน้าเพื่อให้ผู้รับสารมีความเข้าใจอย่าถ่องแท้ หรือหากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างความหนักแน่นและเพื่อสร้างให้เกิดกระแสการยุติความรุนแรง ความประทับใจคือผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นช้างเท้าหน้าแต่เราสามารถเดินไปพร้อมกันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว วรัมพร แซ่อึ้ง รหัสนักศึกษา 561410096-1
การเดินรณรงค์เป็นการสื่อสารโดยดูจากจำนวนคนเป็นหลักการถ่ายทอดข้อความก้ออาจไม่สมบูรณ์ในบางครั้งแต่กิจกรรมในงานก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้าร่วมได้รับความรู้และสะท้อนปัญหาในสังคมปัจจุบันจากการไปเล่นเกมตอบคำถาม การป้องกันสำหรับคนที่ไม่รู้และแนวทางการแก้ไขสำหรับคนที่ผิดพลาดไป ทำให้คนที่เข้าร่วมสามารถไปให้ความรู้ต่อๆๆไปได้ค่ะ

kay daijai[A] กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวสุจิรา สาระผล รหัสนักศึกษา 561410098-3 จากโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ โดยมีผู้รับสารจำนวนมากอาจทำให้ผู้รับสารรับสารอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ แต่ก็มีข้อดีคือมีการรณรงค์โดยใช้อวัจนภาษาโดยการถือป้ายรณรงค์ มีรูปภาพ และเป็นวัจนภาษาคือมีการกล่าวถือสิทธิเด็ก และสตรี และในงานจะเน้นเรื่อง Teen mom และให้ความรู้เกี่ยวกับการลดแม่ในวัยเด็กให้มีจำนวนลดลง โดยการจัดงานให้ดึงดูดมีการเล่นเกม และมีของรางวัล และยังให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวสุวรรณภา ทองปอ รหัสนักศึกษา 561410057-6
จากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่นการพูดชักจูง โน้มน้าว ให้ประชาชนหันมาใส่ใจรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยและการใช้ยาคุมกำเนิดเป็นการสื่อสารแบบสองทางซึ่งเราสามารถสอบถามได้ทันที และที่ดิฉันประทับใจคือการพูดแซววาทีที่มีการจัดแข่งขันขึ้น ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานน่าสนใจมาก อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้ และแจกของรางวัลมากมายค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวจิญาภา สุวัทฒนะ รหัส 561410010-5 เลขที่ 9
จากการที่ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีได้มีการแสดงออกถึงการสื่อสารแบบวัจนะและอวัจนะคือการพูดด้วยท่าทาง น้ำเสียง โดยใช้ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งเร้า เกิดการส่งสารให้ผู้รับสารมีแรงกระตุ้น เพื่อสร้างจิตใต้สำนึก สร้างความภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ความประทับใจในงานนี้ก็คือ การแข่งขันโต้วาทีระหว่าง 2 โรงเรียน กิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วม สิ่งที่กิจกรรมนี้มุ่งเน้นคือ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวปวีณา ทองแดง รหัส 561410028-6 เลขที่ 25 กิจกรรมการรณรงค์เรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นการสื่อสารแบบกระจายข่าวกลุ่มใหญ่และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งๆ การรณรงค์จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันต่อต้านความรุนแรง ถึงแม้ว่าในปัจจุบัจะมีนกฎหมายผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิ์และเสียงเท่ากันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะไม่ถูกทำร้าย เห็นได้จากข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสะตรีนั้นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หนูคิดว่าการรณรงค์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทำให้ประชาชนได้รับรุ้แค่จุดประสงค์ของการมาเดินรณรงค์ แต่แค่การรับรู้ยังไม่พอ เพราะยังขาด การปฏิบัติ จึงได้ผลไม่ร้อยเปอร์เซ็น แต่การรณรงค์ในครั้งนี้ก็ทำให้หนูได้ประสบการมากมาย เช่น การรู้จักใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่่อ นางสาวเกษศิรินทร์ มาตรวิเศษ รหัส561410007-1
การที่หนูได้ไปเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี หนูคิดว่าเป็นการสื่อสารแบบคนกลุ่มใหญ่ เลยจำเป็นต้องใช้ภาษาที่คนส่วนมากเข้าใจได้ง่ายคือภาษาระดับกึ่งทางการเพราะคนที่มาเดินรณรงค์ในวันนั้นมีทั้งเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ใหญ่วัยทำงาน ต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สำหรับสิ่่งที่หนูได้เรียนรู้คือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชาย สามารถเป็นผู้นำได้เหมือนกันคะ ในวันนั้นมีกิจกรรมมากมาย มีทั้งสอยดาว ถาม-ตอบ ท้ายปัญหา ได้รางวัลกลับบ้านกันทั่วหน้า ทำให้พวกเรามีคามสุขสนุกกับกิจกรรมภายในงาน อีกทั้งได้รับความรู้ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นได้รู้จักการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาว นฤมล เย็นหน้า รหัส 561410018-3
จากกิจกรรมการรณรงค์หยุดความรุนแรงในเด็กและสตรีส่วนตัวหนูเองคิดว่า เป็นการสื่อสารประเภทวัจนภาษาค่ะ ซึ่งเป็นภาษาระดับกึ่งทางการใช้เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย รวมถึงีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรในการตอบคำถาม การเล่นเกมส์ เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี โดยเฉพาะ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเด็ก ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ในครั้งนี้ง่ายขึ้นและมีสาระสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การสื่อสารเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ระดับหนึ่ง เพราะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สามารถทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหยุดความรุนแรงในเด็กและสตรี และหยุดการตั้งครรภ์ในวัยเด็กมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

ดวงใจ สุพรรณท้าว กล่าวว่า...

นางสาวดวงใจ สุพรรณท้าว รหัสนักศึกษา 561410016-1 เลขที่14
จากการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการมีสิทธิในการดำรงชีวิตของผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอ การรณรงค์ครั้งนี้ดิฉันประทับใจมากเพราะมีผู้คนมากมายมาร่วมรณรงค์รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆที่เปิดให้เชาวชนได้กล้าแสดงออก มีการแนะนำการใช้ชีวิตของวัยรุ่น การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถของตน การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ดิฉันมีความสุข และสนุกมากจากการสอยดาว การตอบคำถามชิงรางวัล

สุกัญญา แสงน้อย กล่าวว่า...

นางสาวสุกัญญา แสงน้อย 561410051-0
สิ่งที่ประทับใจจากการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น มีหลากหลายกิจกรรม เช่น การเดินรณรงค์ กิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้และความสนุกสนาน และการสื่อสารที่ประทับใจในงานนี้ คือ การสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะมีการให้คำแนะนำ และให้ความรู้ ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และเรื่องของเพศศึกษา ทำให้ผู้เข้าร่วมงานรวมถึงดิฉัน เข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การที่ได้ไปร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้นเป็นการสื่อสารประเภท การสื่อสารแบบกลุ่มและ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ทั้งความสนุกสนานกับการเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีและทำให้ได้ทั้งความรู้ว่าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้นเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง เพราะถ้านิ่งเฉยอีกต่อไปปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม และได้รู้เกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมร่วมทั้งการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวพัชรินทร์ แซ่เอียว รหัสนักศึกษา 561410033-6 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
การสื่อสารที่ประทับใจคือการสื่อสารแบบให้ข้อมูลความรู้เป็นกลุ่ม เพราะทุกคนที่อยู่ในงารรณรงค์ครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นทีม และเนื้อหาข้อมูลที่ผู้ให้บริการให้ได้ให้นั้นล้วนเป็นประโยชน์ โดยเป็นประโยชน์อย่างมากในวัยรุ่น วัยเรียน มีการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยอยากจะถาม และขณะที่ผู้ให้บริการสื่อสารโดยการพูดแล้วยังใช้ท่าทาง ที่สอดคล้องกับคำพูด ทำให้น่าฟัง น่าดูและเข้าใจในสิ่งที่ผู้บริการต้องการสื่อสาร มากยิ่งขึ้น ในการจัดการรณรงค์ส่วนใหญ่แล้วจะสื่อสารออกมาเป็นข้อความตัวหนังสือ ที่เข้าใจง่าย โดยใช้คำที่คล้องจองและกระชับ ในการเขียนรณรงค์ เช่น วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเพศ โดยให้ความหมายว่า ให้วัยรุ่นสมัยใหม่รู้จักป้องกันและรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ เป็นการรณรงค์ที่ดีมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว ปุณยนุช นาเมืองจันทร์ เลขที่ 27 รหัสนักศึกษา 5614140030-3
จากกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์"หยุดความรุนแรงในเด้กและสตรี"ครั้งนี้มีการสื่อสารที่เป็นประเภทวัจนภาษาซึ่งหมายถึงการสื่อสารในระบบคำและประโยคโดยผ่านการฟังพูดอ่านโดยจะมีคำเป็นตัวสื่อความหมายในประโยคนั้นๆเป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจง่ายรวดเร็ว และการเดินบขวนครั้งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเช่นสอยดาว การตอบคำถามการเล่นเกมส์พร้อมทั้งมีของรางวัล การเข้าฟังการหยุดความรุนแรงและพิธีมอบเกียติบัตรจากการประกวดคำขวัญและเรียงความ ภายในกิจกรรมก็สอดแทรกความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญต่างๆและวัตุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งให้ความรู้แนวทางการป้องกันและถือได้ว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งเพราะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจซึ่งก็ดูได้จากการตอบปัญหารับของรางวัล ทำให้เข้าใจแล้วนำกลับไปใช้ในชวีติประจำวันได้หรือสามารถบอกต่อ ให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้อีกด้วย

Any Roofpa กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวมัลลิกา นันทะวงศ์
รหัส 561410092-7
การสื่อสารแบบประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงโดยการเดินรณรงค์ คือการที่ผู้สื่อสารและผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและอย่างชัดเจน จากที่ดิฉันได้ไปเดิน"รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี" ทำให้ดิฉันตระหนักึงเรื่องการท้องก่อนไวอันควรมากขึ้นไม่ใช่ตัวดิฉันนะแต่เป็นบุคคลที่ดิฉันต้องดูแลกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อ เมื่อเราได้รู้ถึงวิธีดูแลป้องกันก็ทำให้เราป้องกันและรักษาดูแลญาติพี่น้องของเราไเ่คะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาว ภัทรานิษฐ์ แสนบุตร
รหัสนักศึกษา561410036-9 เลขที่32
จากกิจิจกรรรมการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็เด็กและสตรีการสื่อสารที่ประทับใจคือกาสื่อสารแบบวจนภาษและขข้อความเพราะเป็นการสื่อสารที่ใชช้ถ้อยคำในการอธิบายคามหมายและเชิญชวน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจอย่างตรงกันและชัดเจนมากที่สุด
และสามารถที่จะเลือกใช้ข้อความที่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่มี ความหมายสั้นกระชับเหมาะแก่การจดจำ น่าจะทำให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี
จากกิจกรรมที่จัดขึ้นคิดว่าจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากส่วนใหญผู้เข้าร่วมเปนเยาวชนและมีมการให้ความรู้และวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งการมีความพอใจต่อกันหรือการป้องกันไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย มันเป็นเรื่องที่ควรทำเพื่อความปลดภัยของตัวเอง
ถ้าหากนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ให้ลดปัญหาการทำทำแท้งและตั้งครภ์ก่อนวัยอันควรไดมากทีเดียวค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อพีรดา หมู่เที่ยง รหัสนักศึกษา561410077-0 การสื่อสารที่ประทับใจคือข้อความและวจนภาษาเพราะในการรณรงค์ก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสารหันมาสนใจและเมื่อสนใจจะเกิดความใคร่รู้จากการอ่านข้อความและเสียงประชาสัมพันธ์ก็ทำให้ได้รับความรู้ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆในงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวน่าจะเกิดประสิทธิผลที่ดี สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุวินันท์ ผิวผ่อง รหัสนักศึกษา 561410099-4
การที่ได้ไปร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้นเป็นการสื่อสารประเภท การสื่อสารแบบกลุ่มและ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ทั้งความสนุกสนานกับการเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีและทำให้ได้ทั้งความรู้ว่าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้นเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง เพราะถ้านิ่งเฉยอีกต่อไปปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม และได้รู้เกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมร่วมทั้งการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวพัชรินทร์ แซ่เอียว รหัสนักศึกษา 561410033-6 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
การสื่อสารที่ประทับใจคือการสื่อสารแบบให้ข้อมูลความรู้เป็นกลุ่ม เพราะทุกคนที่อยู่ในงารรณรงค์ครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นทีม และเนื้อหาข้อมูลที่ผู้ให้บริการให้ได้ให้นั้นล้วนเป็นประโยชน์ โดยเป็นประโยชน์อย่างมากในวัยรุ่น วัยเรียน มีการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยอยากจะถาม และขณะที่ผู้ให้บริการสื่อสารโดยการพูดแล้วยังใช้ท่าทาง ที่สอดคล้องกับคำพูด ทำให้น่าฟัง น่าดูและเข้าใจในสิ่งที่ผู้บริการต้องการสื่อสาร มากยิ่งขึ้น ในการจัดการรณรงค์ส่วนใหญ่แล้วจะสื่อสารออกมาเป็นข้อความตัวหนังสือ ที่เข้าใจง่าย โดยใช้คำที่คล้องจองและกระชับ ในการเขียนรณรงค์ เช่น วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเพศ โดยให้ความหมายว่า ให้วัยรุ่นสมัยใหม่รู้จักป้องกันและรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ เป็นการรณรงค์ที่ดีมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวปิยปราชญ์ ลุนศร รหัสนักศึกษา561410029-7
...จากที่ข้าพเจ้าได้รับการเข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กเเละสตรีนั้น ทำให้สะท้อนต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในประเภทวัจนภาษา ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจมาก เพราะการจัดทำโครงการหรือการรณรงค์ต่างๆนั้น ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสื่อถึงความเข้าใจระหว่างบุคคลในสังคม อีกทั้งยังมีส่วนในการสร้างสัมพันธ์ของคนในสังคมอีกด้วย ส่วนของงานในวันนั้นประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์ตอบคำถาม การโต้วาที เเละการให้ความรู้เกี่ยบกับปัญหาที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น มีผู้เข้าชมเเละให้ความสนใจมากมาย ทั้งนี้ล้วนเกิดจากการสื่อสารจากวิธีการต่างๆเช่น สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์หรือการเดินรณรงค์ เป็นต้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวบุณยาพร ภูพานใหญ่ รหัสนักศึกษา 561410024-2
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจก็คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะเป็นการพูดสื่อสารกันโดยตรงซึ่งเราจะเข้าใจมากขึ้นในเนื้อหาที่เราไปเดินรณรงค์วันนั้นค่ะ และในการเข้าร่วมกิจกรรมเราก็ได้ความรู้มากมายเลยคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนำวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งเราสามารถนำไปบอกต่อหรือให้ความรู้กับคนที่ยังไม่รู้ได้คะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว อรอนงค์ เพชรมงคลกุล รหัสนักศึกษา 561410060-0
จากที่ได้เข้าร่วมเดิน รณรงค์ ต่อต้านความรุนแรงเด็กและสตรี และหยุด การตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น ได้เห็นถึงความร่วมมือของแต่หละฝ่าย ที่ได้ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เกิดจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับสาร ได้รับข้อมูลถูกต้อง และเห็นการสื่อสารได้อย่างชัดเจน คือ การเดินรณรงค์ การใช้เสียง การนัดหมาย กำหนดการของงาน ทุกขั้นตอนเหล่านี้ต้องผ่านการสื่อสารทั้งนั้น ดั้งนั้นในชีวิตประจำวัน การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวธิพาภรณ์ กรงทอง รหัส561410017-2
จากโครงการ การรณรงค์ความรุ่นแรงในเด็กและสตรี เป็นการสื่อสารแบบวัจนภาษาค่ะ เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายและรวดเร็ว แม่นยำซึ่งการเดินรณรงค์ก็เป็นวัจนภาษา เพื่อบ่งบอกถึงการต่อต้านและการใช้ความรุ่นแรง ซึ่งถ้ามีผู้คนมองเห็นก็รับรู้ได้ทันที่ว่าเรารณรงค์เรื่องอะไรจากป้าย ซึ่งโดยที่เรายังไม่ได้เอ่ย ภายในงานก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายในการใช้วัจนภาษาซึ่งใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ และต่อตอบในการถามตอบคำถามและให้ความรู้ในการใช้ความรุ่นแรงในเด็กและสตรี การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นกิจกกรมที่ดีมาก และเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวรัชนีกรณ์ ไชยสงค์ รหัสนักศึกษา561410039-2
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจในการเดินรณรงค์ คือการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะ การสื่อสารโดยคำพูดเป็นการสื่อสารที่สามารถตอบโต้พูดคุยได้ หากเราสงสัยหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดๆเราก็ถามกลับได้เลย ดังนั้นการพูดอธิบายจึงเป้นสิ่งที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดค่ะ

สุภัสสรา คัมภ์กิจรุ่งเรือง กล่าวว่า...

นางสาวสุภัสสรา คัมภ์กิจรุ่งเรือง รหัสนักศึกษา 561410053-2
ประทับใจการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะเป็นการสื่อสารโดยผ่านการ พูด ฟัง อ่าน เขียน การรณรงค์ครั้งนี้ใช้การสื่อสารแบบวัจนภาษา พูด ฟัง อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกันได้ทั่วถึงและตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ทุกคนสื่อสารกันเข้าใจ มีผู้พูดและผู้ฟัง ทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานมากขึ้น และเข้าใจไปในทางเดียวกัน และภายในงานมีกิจกรรมมากมายซึ่งต้องใช้การสื่อสารถึงกันทำให้ได้ร่วมกิจกรรมถูกต้องตามกิจกรรมนั้นๆ เพราะมีการสื่อสารที่ดีมากๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวชนากานต์ กลางฮวด รหัสนักศึกษา561410014-9 จากการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้สิ่งที่ดิฉันประทับใจคือการหยุดใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี Stop teep Mom ซึ่งความหมายก็ได้ชัดเจนอยู่แล้วคือช่วยกันหยุดคุณแม่วัยรุ่น และเป็นสารสื่อสารระหว่างบุคคลและให้คนในสังคมรู้เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันถึงการกระทำละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และป้องกันการใช้ความรุนแรงเด็กและสตรี การเดินรณรงค์ในครั้งนี้ทำให้ประชาชนสนใจมากว่าเดินรรรงค์อะไร เขาก็ได้อ่านป้าย และได้ยินจากเสียประชาสัมพันธ์ทำให้สังคมสนใจมากยิ่งขึ้นและตระหนักและเห็นความสำคัญของการรงค์ในครั้งนี้

สุภัสสรา คัมภ์กิจรุ่งเรือง กล่าวว่า...

นางสาวสุภัสสรา คัมภ์กิจรุ่งเรือง รหัสนักศึกษา 561410053-2
ประทับใจการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะเป็นการสื่อสารโดยผ่านการ พูด ฟัง อ่าน เขียน การรณรงค์ครั้งนี้ใช้การสื่อสารแบบวัจนภาษา พูด ฟัง อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกันได้ทั่วถึงและตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ทุกคนสื่อสารกันเข้าใจ มีผู้พูดและผู้ฟัง ทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานมากขึ้น และเข้าใจไปในทางเดียวกัน และภายในงานมีกิจกรรมมากมายซึ่งต้องใช้การสื่อสารถึงกันทำให้ได้ร่วมกิจกรรมถูกต้องตามกิจกรรมนั้นๆ เพราะมีการสื่อสารที่ดีมากๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาว รังสินี ถีสูงเนิน รหัสนักศึกษา 561410038-1
จากการที่ได้ไปเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเด็กและสตรีก็ได้รับความรู้มากมาย เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนไว้อันควร มีการตอบคำถามและให้ร่วมเล่นเกมส์ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ให้เราได้มีส่วยร่วมในการทำกิจกรรมนั้น ทำให้ได้ตระหนักถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การสื่อสารแบบวัจนภาษา เป็นการสื่อสารที่สามารถสื่อสารแล้วเข้าใจได้ง่าย และผู้รับสารก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดประสิทธิภาพในผลที่แสดงออกมา49

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวขวัญชนก วงศ์สุวรรณ์ รหัสนักศึกษา 561410008-2

สำหรับการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สิ่งที่ได้เรียนรู้และประทับใจคือการเดินรณรงค์ให้ทุกคนได้ตะหนักเห็นความสำคัญมากขึ้นเป็นการลดการกระตุ้นความรุนแรงในครอบครัวและที่ประทับใจที่สุด มีเกมให้เล่นพร้อมแฝงความรู้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพราะจะทำให้เรารู้จักการป้องกันและเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ทำให้เราน่าเบื่อด้วยค้ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุวิชาดา ชื่นชม รหัสนักศึกษา 561410089-7
ในการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สิ่งที่ได้เรียนรู้และประทับใจคือ เป็นการเดินรณรงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กและสตรีเพื่อเป็นการยุติความรุนแรงภายในสังคม และทำให้เรารู้จักวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในงานมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้และแฝงความสนุกสนานได้เป็นกิจกรรมได้ทำร่วมกับเพื่อนเพื่อนต่างสถาบันเพื่อนเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวกมลวรรณ พูนผล 561410095-0
เนื่องจากโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการสื่อสารแบบการเดินรณรงค์ และแบบการสื่อสารแบบสองทางนั้นคือการบอกโดยมีผู้สื่อสารและผู้รับสารอยู่ด้วยกันโดยผ่านช่องทางการพูดต่อหน้าเพื่อให้ผู้รับสารมีความเข้าใจอย่าถ่องแท้ ภายในงานมีการเล่นเกมส์และกิจกรรมที่สนุกสนานแฝงทั้งมีข้อคิดในการป้องกันกานตั้งท้องอีกด้วยค่ะ

Niphaporn กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวนิภาพร จำปาแก้ว รหัส561410021-9. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1
จากการที่ได้เข้าร่วมโคงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในสตรีและเด็ก ได้เรียนรู้และประทับใจการสื่อสารแบบวัจนภาษา เพราะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและการเดินรณรงค์ส่วนมากจะเป็นการพูดเพื่อให้คนเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามันเป็นปัญหาของประเทศและปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและการที่จัดโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะให้เราตระหนักถึงปัญหาเรื่องของการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเป็ยยังไง เมื่อเกิดขึ้นแล้วผลเสียที่ตามมาจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรต้องคิดก่อนทำเสมอ และการที่โครงการนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องเริ่มจากการกระทำของตัวเราก่อนต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส.วนาลี ภูวงษ์ไกร รหัส 561410091-6 เลขที่ 83
ในการเดินรณรงค์ต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้ ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของผู้เข้าร่วมโครงการโดยการเดินรณรงค์ตามท้องถนนเพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาเล็งเห็นความสำคัญตระหนักถึงคุณค่าของสตรี และยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ของคุณแม่วัยรุ่น การประกวดเรียงความ คำขวัญ และเกมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมวันนั้นสนุกมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอัฐพร แคนหนอง รหัสนักศึกษา 561410063-3
การเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครั้งนี้ในด้านการสื่อสาร สะท้อนให้เห็นได้ทั้งสองทางคือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่น ป้ายที่ผู้เดินขบวนถือหลายๆป้าย จะเป็นข้อความที่กระชับ สั้นๆ เป็นคำขวัญที่สามารถเข้าใจง่ายเป็นการใช้การสื่อสารแบบอวัจนภาษา และมีผู้พูดตามรถ ซึ่งเป็นการใช้การสื่อสารแบบวัจนภาษา ประกาศให้ทราบว่าการเดินรณรงค์ครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ส่วนการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือ มีการบงพร่องในเรื่องการส่งสารที่อาจจะไม่ทั่วถึง และผู้รับสารอาจจะรับข้อความหรือสารไม่หมด หากไม่สังเกตป้าย หรือเสียงนั้นไปไม่ถึงก็จะไม่ทราบว่านี่คือการเดินรณรงค์อะไร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวขวัญฤทัย ไชยรถ รหัสนักศึกษา 651410009-3 หนูคิดว่าในงานรณรงค์เป็นการสื่อสารแบบคนกลุ่มใหญ่ ดังนั้นการใช้ภาษาในการสื่อสารจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแต่ก็เป็นทางการด้วยเพราะจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมตามชนิดของงานนั้น และในงานรณรงค์ที่มีเกมและกิจกรรมนั้นก็เป็นการสื่อสารที่ทำให้ไม่น่าเบื่อและจะทำให้ผู้รับสารได้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย สำหรับความรู้ที่ได้ในการไปร่วมกิจกรรมคือวิธีคุมกำเนิดแบบต่างๆ การรับรู้ถึงความสำคัญของเด็กและสตรีด้วย และสุดท้ายคือสนุกมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวอภิญญา รัญระนา รหัสนักศึกษา 561410058-7
การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจคือ การสื่อสารแบบวัจนภาษา คือ การสื่อสารในระบบคำและประโยค โดยผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะมีคำเป็นตัวสื่อความหมาย ซึ่งผู้ที่ได้รับฟังสามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้พูด หรือผู้ที่สื่อสาร ได้อย่างเข้าใจ ซึ่งที่ได้ไปเดินขบวนงดใช้ความรุนแรงต่อสตรี ก็ทำให้ดิฉันได้ข้อคิดหลายๆอย่าง อาทิเช่น การที่เรามีรัก แบบมีสติ รักให้เป็น การรู้จักป้องกัน และการรู้จักการเอาตัวรอด ซึ่งเป็นผลดีให้วัยรุ่นได้มีความรู้ไว้เพื่อที่จะได้นำเอามาใช้ในชีวิตเมื่อมีโอกาสค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส. วิชิดา วิชัยศึก รหัส 561410044-4
จากการที่ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ไดีมีการแสดงออกถึงการสื่อสารแบบวัจนะและอวัจนะ คือ การแสดงออกทางท่าทางในการพูดแะน้ำเสียงที่ใช้ โดยใช้ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้ดึงดูดความสนใจและสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และสร้างจิตใต้สำนึก สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและคนรอบข้างให้สามารถที่จะรับมืออย่างถูกวิธีกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยไม่พึงประสงค์ได้อย่างครอบคุม ความประทับใจในงานนี้ คือ การที่ได้ชมการแข่งขันโต้วาทีของนักเรียน 2 โรงเรียน และได้ร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธที่ได้จัดแสดงไว้สำหรับร่วมสนุกและได้รับความรู้จากกิจกรรมนั้นๆค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ น.ส. วิภาวี วิชัยศึก รหัส 561410045-5
จากการที่ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ไดีมีการแสดงออกถึงการสื่อสารแบบวัจนะและอวัจนะ คือ การพูดด้วยถ้อยคำที่น่าฟัง มีการใช้น้ำเสียงและท่าทางที่น่าสนใจ ทำให้เราได้รับความรู้และเข้าใจถึงความตั้งใจในจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้เราได้รับความรู้ วิธีป้องกัน แก้ไข รับมือกับทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง ความประทับใจในงานนี้ คือ ได้เห็นการแสดงการโต้วาทีของนักเรียน 2 โรงเรียนว่ามีความคิดที่เหมือนและแตกต่างอย่าไร ได้เห็นกิจกรรมต่างๆของแต่ละบูธ มีความน่าสนใจให้การเข้าร่วมเป็นอย่างมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อนางสาวอาจิภัช สมสายฝน รหัส561410064-4
การรณรงค์การต่อต้าน ความรุงแรงต่อเด็กและสตรีเป็นการสื่อสารกับคนจำนวนมาก จึงเป็นการสื่อสารแบบวัจนกภาษา ซึ่งจะทำให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ทำให้เรารู้จักการใช้และการป้องกันตนเองต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน และยังมีซุ้มกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกและยังได้ความรู้อีกด้วย

Wanwipa Janya กล่าวว่า...

นางสาววรรณวิภา จรรยา รหัสนักศึกษา 561410040-0
ในการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สิ่งที่ประทับใจ คือการสื่อสารทางตัวหนังสือ (อวัจนภาษา)ที่สามารถสื่อสารให้ผู้รับสารได้เข้าใจถึง ความสำคัญของการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นการมุ่งให้ทุกคนยุติความรุณแรงต่อเด็กและสตรี ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของวัยรุ่น การป้องกันก่อนเกิดเหตุ และเป็นการสร้างความตระหนักถึงเรื่องเพศแก่วัยรุ่นด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสื่อที่มีประสิทธิภาพเพราะสามารถทำให้เรารู้ถึงจุดประสงค์ ในการสือสารในครั้งนี้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวสุภาพร มนต์ก้อม รหันักศึกษา561410087-5
ในการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สิ่งที่ได้เรียนรู้และประทับใจคือ มีการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้ร่วมเล่นเกมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่โครงการต้องการสื่อได้อย่างชัดเจน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวจิรภัทร เนตรนี รหัสนักศึกษา 561410074-7 การสื่อสารที่ดิฉันประทับใจเป็ํนการให้ความรู้ในกิจกรรมการรณรงค์ที่สามารถพูดดึงดูดเรื่องเพศให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และควรเอาใจใส่ให้ถูกวิธี โดยเลือกบทความ ที่มีจุดเด่นน่าสนใจแต่ชัดเจนในเรื่องที่จะสื่อให้ผู้อ่านปฏิบัติตามได้ ดิฉันประทับใจมากกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นเหมือนวิธีหนึ่งที่ทำให้ดิฉันได้อ่านเอกสารความรู้เพื่อเตรียมตัวตอบคำถาม ทำให้ดิฉันได้ความรู้ใกล้ตัวใหม่ๆในเรื่องเพศมากขึ้นคะ

กรรณิการ์ ชินวงษ์ กล่าวว่า...

นางสาว กรรณิการ์ ชินวงษ์ รหัสนักศึกษา 561410002-6
จากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่นการพูดชักจูง โน้มน้าว ให้ประชาชนหันมาใส่ใจรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการจัดกิจกรรมมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเเละเปิดโอกาสสามให้สอบถามได้ทันที และที่ดิฉันประทับใจก็คือมีการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการสะท้อนการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนที่สามารถเข้าใจได้โดยไม่อายที่จะถามเเละตอบเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งท้องในวัยเรียน

น.ส กัณญารัตน์ ชินวงษ์ กล่าวว่า...

นางสาวกัณญารัตน์ ชินวงษ์ รหัสนักศึกษา 561410005-9 ลำดับที่ 4
จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นงานที่ดีมาก ทำให้เราได้รับความรู้มากมายในเรื่องที่ใกล้ตัวและยังเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้ตระหนักถึง เรื่อง เด็กและสตรีมากขึ้น และวัยรุ่นในปัญหาท้องไม่พร้อม ทุกฝ่ายได้ร่วมกันเพื่อรณรงค์ ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเด็ก ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่น ปัญหาที่พบมากคือ ท้องไม่พร้อม สาเหตุที่เกิดปัญหาคือ วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง แต่ไม่มีความรู้ในการป้องกัน จึงเกิดปัญหาตามมา ดิฉันคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรที่จะมีผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลและให้คำปรึกษา และที่ใกล้ชิดวัยรุ่นมากที่สุดคือสถาบัน ครอบครัวที่ควรจะมาช่วยดูแลในเรื่องนี้มากที่สุด เพราะลูกทุกคนก็อยากที่จะปรึกษาพ่อแม่ตนเองมากกว่าผู้อื่น และครอบครัวสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กได้ และครอบครัวยังเป็นที่ที่เดียวที่วัยรุ่นอุ่นใจมากที่สุด อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคน คิดก่อนทำ ดีกว่าแก้ปัญหาภายหลัง

น.ส กัณญารัตน์ ชินวงษ์ กล่าวว่า...

นางสาวกัณญารัตน์ ชินวงษ์ รหัสนักศึกษา 561410005-9 ลำดับที่ 4
จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นงานที่ดีมาก ทำให้เราได้รับความรู้มากมายในเรื่องที่ใกล้ตัวและยังเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้ตระหนักถึง เรื่อง เด็กและสตรีมากขึ้น และวัยรุ่นในปัญหาท้องไม่พร้อม ทุกฝ่ายได้ร่วมกันเพื่อรณรงค์ ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเด็ก ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่น ปัญหาที่พบมากคือ ท้องไม่พร้อม สาเหตุที่เกิดปัญหาคือ วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง แต่ไม่มีความรู้ในการป้องกัน จึงเกิดปัญหาตามมา ดิฉันคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรที่จะมีผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลและให้คำปรึกษา และที่ใกล้ชิดวัยรุ่นมากที่สุดคือสถาบัน ครอบครัวที่ควรจะมาช่วยดูแลในเรื่องนี้มากที่สุด เพราะลูกทุกคนก็อยากที่จะปรึกษาพ่อแม่ตนเองมากกว่าผู้อื่น และครอบครัวสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กได้ และครอบครัวยังเป็นที่ที่เดียวที่วัยรุ่นอุ่นใจมากที่สุด อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคน คิดก่อนทำ ดีกว่าแก้ปัญหาภายหลัง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวปลายฝน ลุนศร รหัสนักศึกษา 561410027-5
จากการเข้าร่วมการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้น เกี่ยวกับการสื่อสารในประเภทวัจนภาษา และการสื่อสารประเภทนี้ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เกิดความาข้าใจระหว่างคนในสังคมมากขึ้น และช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนภายในงานและคนในสังคมมากขึ้น ส่วนกิจกรรมภายในงานก็สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น และการป้องกัน ซึ่งจัดทำได้ดีมากเพราะได้ทำให้คนที่มาร่วมงานได้แสดงออกและมีส่วนร่วม และทุกอย่างจะสำเร็จได้เพราะอาศัยการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์ การอธิบายเกี่ยวกับความรู้และหลักการต่างๆ อีกมากมายของผู้จัดทำกิจกรรม และอื่นอีกมากมาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายภัทกร กาญบรรจง รหัสนักศึกษา 561410072-5
การเข้าร่วมในการรณรงค์หยุดความรุนแรงในเด็กและสตรีในครั้งนี้ ผมคิดว่า เป็นการสื่อสารประเภทวัจนภาษา ซึ่งเป็นภาษาระดับกึ่งทางการใช้เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันอย่างรวดเร็วให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย รวมถึงเป็นการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรในการตอบคำถาม การเล่นเกมส์ และการรณรงค์ด้วยวิธีต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี โดยเฉพาะ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเด็ก ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ในครั้งนี้ง่ายขึ้นและมีสาระสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆอยากให้มีการทำกิจกรรมแบบนี้ขึ้นทุกปี และก็สนุกๆๆมากๆในการเข้าร่วมในครั้งนี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นาย ณัฐพงศ์ ทานาลาด รหัสนักศึกษา 561410068-8 จากกิจกรรมการรณรงค์ ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ที่ผ่านมานั้นเป็นการสื่อสารประเภท วัจนภาษา ซึ่งเป็นภาษาระดับกึ่งทางการ ใช้เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันอย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย รวมถึงสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ และสอดแทรกแง่คิด เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี โดยเฉพาะ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเด็ก ซึ่งการทำกิจกรรมต่างๆ สามารถช่วยให้เข้าใจ การเกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้ และยังสามารถป้องกันตนเองได้

รายการบล็อกของฉัน