welcome for shared knowledge and experience

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เฉลยข้อสอบ Pre-test แนวคิด ทฤษฏีการสื่อสาร

ข้อสอบย่อย
คำสั่ง     1.  ข้อสอบมีทั้งหมด   ปรนัย 10 ข้อ 
               ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) บนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือความหมายของการสื่อสาร

ก.      การเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ข.     การหาวิธีที่เราจะติดต่อด้วยให้ได้ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม

ค.     การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยผ่านช่องทางต่างๆ

ง.      การมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวและสิ่งใหม่ที่เราต้องการ 

2. ข้อใดคือองค์ประกอบของการสื่อสาร

ก.      ผู้ส่งสาร สาร  ผู้รับสาร

ข.     ผู้ส่งสาร   ทักษะการสื่อสาร   สาร

ค.     ผู้ส่งสาร ทัศนคติของผู้รับสาร  ผู้รับสาร

ง.      ผู้ส่งสาร สังคมและวัฒนธรรมของผู้รับสาร สาร
 

3.  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

ก. เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล

ข. เพื่อถ่ายทอดสารสนเทศไปยังผู้อื่น

ค. เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ประกอบอาชีพ

ง.  ถูกทุกข้อ
 
4. ข้อใดคือการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)

ก.      สมสายนำเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุมของมหาวิทยาลัย

ข.     สมชายปรึกษาหารือกับสมศรีเรื่องการจัดประชุมประจำเดือนของแผนก

ค.     สมศรีนั่งคิดแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน

ง.      สมศรีให้เลขานุการเวียนเอกสารเรื่องการเรียนเชิญพนักงานประชุมประจำเดือน


5. ข้อใดคือความบกพร่องด้านผู้รับสาร

ก.      สมจิตไม่ค่อยตั้งใจฟังเวลาครูสอน

ข.     สมใจไม่ได้ดูทีวีเพราะมีคลื่นรบกวน

ค.     สมศักดิ์ชอบฟังเพลงสากล

ง.      สมศรีชอบใช้ภาษามือในการสื่อสาร 

6. ข้อใดคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ก.      ขุดด้วยปากถากด้วยตา

ข.     ปลาหมอตายเพราะปาก

ค.     ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

ง.      ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด 

7. แนวคิดหลักของวจีลองของลาสเวลล์ คือ

ก.      เป็นการสื่อสารแบบง่ายๆ เห็นหน้ากันไม่จำเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายแน่นอน

ข.     การเข้ารหัสและการถอดรหัสเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร

ค.     ผู้ส่งสารต้องเป็นผู้มีทักษะความชำนาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถในการเข้ารหัส

ง.      ผู้รับสารต้องเป็นผู้มีทักษะความชำนาญในการสื่อสารโดยการให้ผู้รับข่าวสารข้อมูลมีประสาทสัมผัสที่ 5

 8. แนวคิดหลักของแบบจำลองของเบอร์โล (Berlo)  คือ

ก.      เป็นการสื่อสารแบบเห็นหน้า

ข.     Berlo  เป็นผู้คิดค้นกระบวนการสื่อสารในรูป SMCR Model

ค.     เนื้อหาข่าวสารที่ส่งไปยังจุดหมายปลายทางจะต้องมีจุดมุ่งหมายแต่ไม่เฉพาะเจาะจง

ง.      ให้ความสำคัญในองค์ประกอบพื้นฐานและยังให้ความสำคัญต่อการสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จ

9. แนวคิดหลักของแบบจำลองแชนนันและวีเวอร์คือ

ก.      ไม่เน้นปัจจัยในปฏิกิริยาย้อนกลับ

ข.     องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร คือ สาร ผู้รับสาร และผู้ส่งสาร

ค.     ให้ความสำคัญสิ่งที่มีผลสำเร็จในการสื่อสารคือทัศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคม

ง.      ให้ความสำคัญขององค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร (SMCR) และยังให้ความสำคัญกับสิ่งรบกวน

10. จุดเด่นของแบบจำลองออสกูดและชแรมป์คือข้อใด

ก.      กระบวนการสื่อสารเป็นการเข้ารหัสและการถอดรหัสเพื่อนำมาตีความ

ข.     กระบวนการรับสารไม่เฉพาะเจาะจงไม่ได้หวังผลแน่นอน

ค.     กระบวนการสื่อสาร คือผู้รับสารต้องสามารถถอดรหัสเพื่อตีความได้เป็นอย่างดี

ง.      กระบวนการสื่อสารเป็นกระบวนการเส้นตรงมีกระบวนการสื่อสารที่ผู้รับสารและผู้ส่งสารมีประสบการณ์ร่วมกัน

 

เฉลย
1)        ค                2)         ก               3)            ง                 4)         ข                     5)   ก
 
6)        ค               7)         ก                8)               ง               9)           ง                    10)  ก

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน