welcome for shared knowledge and experience

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ใบงานที่ 1 วิชาบริหารการพยาบาล

ใบงานที่ 1
นักศึกษาจงสะท้อนคิด เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อ การบริหารการพยาบาล ความยาว 3 บรรทัด
โดย ระบุระหัสนักศึกษา ตามด้วยชื่อ - นามสกุล
( 5 คะเเนน)

70 ความคิดเห็น:

การจัดการความรู้KM กล่าวว่า...

การบริหารเป็นกระบวนการที่ตั้งแต่เราลืมตาจนกระทั้่ง
เข้านอน เราเริ่ตั้งเเต่การบริหารตนเอง จนกระทั้งบริหารงาน และองค์กร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410051-8 นางสาวปนิดา จุนันท์
ทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ที่ว่าเรานั้นจะบริหารเวลาอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะมากหรือน้อยอย่างน้อยเราก็ได้ทำเต็มที่กับสิ่งๆนั้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาลจะมีหลายรูปแบบ ผู้บริหารการพยาบาลจะบริหารการพยาบาลแบบขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายของผู้บริหาร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายดังนี้ มุ่งผลงาน มุ่งตัวบุคคล มุ่งคนและงาน มุ่งถึงประสิทธิภาพตามสถานการณ์

541410067-5
นางสาววัชรา หรพร้อม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาลจะมีหลายรูปแบบ ผู้บริหารการพยาบาลจะบริหารการพยาบาลแบบขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายของผู้บริหาร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายดังนี้ มุ่งผลงาน มุ่งตัวบุคคล มุ่งคนและงาน มุ่งถึงประสิทธิภาพตามสถานการณ์

541410067-5
นางสาววัชรา หรพร้อม

tharin butcharee กล่าวว่า...

การบริหาร ช่วยในการจัดการความคิดของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการพยาบาลพร้อมทั้งการใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายธารินทร์ บุตรชารี รหัส 541410026-2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...


การบริหารทางการพยาบาลช่วยให้ลดเวลา ลดอัตราเเรงงาน ด้วยประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ปรับให้งานเข้ากับคน เเละคนก็พร้อมจะทำงานด้วยความเต็มใจเเละมุ่งพัฒนาให้งานเกิดผลกำไรมากที่สุด เพราะหัวหน้าบริหารงานอย่างเหมาะสมเเละเข้าใจความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมงาน ส่งผลให้งานออกมาดีเเละมีประสิทธิภาพ
541410001-3 นางสาวนันทพร จันทริมา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาลคือบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะกับงานและปรับงานให้เหมาะสมกับบุคคลเพื่อให้งานการบริการการพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความสุขและพอใจให้บริการ
รหัสนักศึกษา 541410021-7
นางสาวพิมพิไล พันชะวะนัด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นการบริหาร ที่ผู้บริหารจะต้องมีศาสตร์โดยใช้กระบวนการที่เหมาะสมอย่างมีศิลปะในทุกกระบวนการมาใช้ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักซึ่งกันและกัน มองข้อดี ข้อเสียเพื่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงใช้ทรัพยากรคน สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นางสาวปาริดา ปัดถา รหัส 541410045-3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผู้บริหารจะต้องมีความรุ้ความสามารถในการบริหารบุคคลให้ตรงกับงาน มีความเป็นกันเอง จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และเปิดโอกาสให้บุคคลในหน่วยงานใด้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น
541410050-7 น.ส พรประภา บุญขันธ์

ชฎาพร ถาศักดิ์ กล่าวว่า...

บริหารการพยาบาล เป้นกระบวนการที่ทุกโรงบาลนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารต้องมีความเชี่ยวชาญค่ะ มีการแบ่งงานให้ลูกน้องทุกๆคนเท่าเทียมกันค่ะ ซึ่งดิฉันคิดว่า การบริหารที่ดี ก็จะนำมาสู่ ผลดีกับโรงพยาบาลนั้นๆ ทุกคนสามารถนำเอาการบริหารพยาบาลมาใช้ได้ค่ะ โดยเริ่มต้อนที่บริหารตัวเอง กำหนด และวางแผน ในการใช้ชีวิตและการทำงาน ก็จะทำให้ชีวิตเป็นแบบแผนได้ ค่ะ
นางสาวชฏาพร ถาศักดิ์ 541410062-0 ค่ะ

ชฎาพร ถาศักดิ์ กล่าวว่า...

บริหารการพยาบาล เป้นกระบวนการที่ทุกโรงบาลนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารต้องมีความเชี่ยวชาญค่ะ มีการแบ่งงานให้ลูกน้องทุกๆคนเท่าเทียมกันค่ะ ซึ่งดิฉันคิดว่า การบริหารที่ดี ก็จะนำมาสู่ ผลดีกับโรงพยาบาลนั้นๆ ทุกคนสามารถนำเอาการบริหารพยาบาลมาใช้ได้ค่ะ โดยเริ่มต้อนที่บริหารตัวเอง กำหนด และวางแผน ในการใช้ชีวิตและการทำงาน ก็จะทำให้ชีวิตเป็นแบบแผนได้ ค่ะ
นางสาวชฏาพร ถาศักดิ์ 541410062-0 ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410029-5 นางสาวสุปราณี ชาภิรมย์ การบริหารเป็นกระบวนที่ช่วยให้เรามีการจัดการตัวเองอย่างเป็นระบบทั้งการเรียนจนกระทั่งการปฏิบัติงาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410029-5 นางสาวสุปราณี ชาภิรมย์ การบริหารเป็นกระบวนการที่ทำให้เรามีการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ เช่น การเรียน การทำงาน

aoracha khotpan กล่าวว่า...

ความรู้สึกที่มีต่อการบริหารการพยาบาลคือการใช้ความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารตัวเอง งานในอาชีพ องค์กรณ์ให้เกิดความสามัคคี ให้ชิติตดำเดินต่อไปและดำเนินไปโดยเกิดประโยช์สูงสุดในทุกๆด้านหากบริหารจัดการดีด็จะสามารถประหยัดและทำงานงานเกิดผลสูงสุดและคุ้มค่าาทำให้องค์กรณืได้รับประโยชน์และตัวเราก็จะรู้สึกภูมิใจและรักในงานที่ทำมากขึ้น ลูกน้องเพื่อนร่วมงานก็จะมีความสุข องค์กรณ์ได้กำไร
นางสาว อรชาโคตพันธ์ 541410015-8 คณะพยาบาลศาตร์ชั้นปีที่4

aoracha khotpan กล่าวว่า...

ความรู้สึกที่มีต่อการบริหารการพยาบาลคือการใช้ความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารตัวเอง งานในอาชีพ องค์กรณ์ให้เกิดความสามัคคี ให้ชิติตดำเดินต่อไปและดำเนินไปโดยเกิดประโยช์สูงสุดในทุกๆด้านหากบริหารจัดการดีด็จะสามารถประหยัดและทำงานงานเกิดผลสูงสุดและคุ้มค่าาทำให้องค์กรณืได้รับประโยชน์และตัวเราก็จะรู้สึกภูมิใจและรักในงานที่ทำมากขึ้น ลูกน้องเพื่อนร่วมงานก็จะมีความสุข องค์กรณ์ได้กำไร
นางสาว อรชาโคตพันธ์ 541410015-8 คณะพยาบาลศาตร์ชั้นปีที่4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410037-8 นุสรา ขุนบาล ความรู้สึกต่อวิชาการบริหารการพยาบาล เป็นวิชาที่จำเป็นต่อวิชาชีพ เพราะการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายกับลูกน้อง แต่หมายถึงตัวเราเองด้วย เช่น ไปทำงานต้องบริหารเวลา เพื่อที่จะได้ไม่ไปสาย เป็นต้น เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้า ต้องบริหารงานแก่ผู้ที่อยู่ในความปกครองอย่างเป็นธรรม ไม่เกิดความคัดแย้งเป็นต้น

พิเชษฐา แสนบุตร กล่าวว่า...

541410023-9 นาย พิเชษฐา แสนบุตร การบริหารการพยาบาลสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการตัวเราเอง เช่นการจัดการเวลา การทำงาน การเล่น แต่ทุกอย่างก็ต้องมีความเหมาะสมถูกต้อง

พิเชษฐา แสนบุตร กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาลสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการตัวเราเอง เช่นการจัดการเวลา การทำงาน การเล่น แต่ทุกอย่างก็ต้องมีความเหมาะสมถูกต้อง นาย พิเชษฐา แสนบุตร รหัส 541410023-9

พิเชษฐา แสนบุตร กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาลสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการตัวเราเอง เช่นการจัดการเวลา การทำงาน การเล่น แต่ทุกอย่างก็ต้องมีความเหมาะสมถูกต้อง
นาย พิเชษฐา แสนบุตร รหัส 541410023-9

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารทางการพยบาล เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นระบบการทำงานร่วมกันของคนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ถ้าเราตามตามแผนที่วางไว้เราจะประสบความสำเร็จ
นางสาว พัชรินทร์ ปานพิมพ์ รหัส 541410004-6

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารทางการพยบาล เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นระบบการทำงานร่วมกันของคนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ถ้าเราตามตามแผนที่วางไว้เราจะประสบความสำเร็จ
นางสาว พัชรินทร์ ปานพิมพ์ รหัส 541410004-6

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารเป็นกระบวนการที่ทำให้เรามีการจัดการตนเองอย่าเป็นระบบ เช่น การเรียน การทำงาน การจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวัน
541410029-5 นางสาวสุปราณี ชาภิรมย์

พิเชษฐา แสนบุตร กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารการพยาบาลเพื่อให้บุคลากรสามารถให้การพยาบาลที่มีคุณภาพและตามวัตถุประสงค์ของการพยาบาลได้เป็นอย่างดี
นางสาว ราตรี ศรีประเสริฐ รหัส 541410035-6

พิเชษฐา แสนบุตร กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารการพยาบาลเพื่อให้บุคลากรสามารถให้การพยาบาลที่มีคุณภาพและตามวัตถุประสงค์ของการพยาบาลได้เป็นอย่างดี
นางสาว ราตรี ศรีประเสริฐ รหัส 541410035-6

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ในการเรียนวิชาการบริหารการพยาบาล สามารถนำไปใช้โดยมองในมุมมองของผู้บริหาร ก่อนจะบริหารคนอื่นได้ต้องบริหารตนเองให้ได้เสียก่อน การเรียนช่วยให้จัดการกับระบบความคิดที่ช่วยบริหารคนอื่นและตนเองได้

(ตุลยา พุทธสถิตย์กุล 541410065-3)

oil Mini กล่าวว่า...

ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมให้ลงตัว และประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยจัดสรรเวลาในการบริหารได้อย่างลงตัว ช่วยให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการที่ดีของทีมสุขภาพทางการพยาบาล

ชื่อ น.ส จุฬารัตน์ ภูโคกสูง รหัส 531410020-5

oil Mini กล่าวว่า...

นางสาวลัดดาวัลย์ เสนาไทย 531410015-7เป็นการบริหารจัดการทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีระบบทำให้สามารถทำงานหรือจัดการอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รหัส : 541410027-3 น.ส.อนงค์วดีอุ่นศรี
การบริหารทางการพยาบาลเป็นการวางแผนใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กรนั้นๆทีวางไว้

Hani.. กล่าวว่า...

วิชาบริหารเป็นวิชาที่มีความสำคัญไม่ว่าต่อชีวิตประจำวัน,ด้านธุรกิจหรือภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารทางการพยาบาลนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการ บุคลากรในหน่วยงานให้มีการพยาบาลที่มีคุณภาพให้สามารถจัดการด้านทรัพยากร ตัดสินใจ ชี้นำ ให้เพื่อบรรลุเ้าหมายและมีประสิทธิภาพ

นิภาภรณ์ ครุธตำคำ
541410033-4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำให้เรียนรู้การบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้การบริหารคน การใช้คำพูด การบริหารเวลา และงบประมาณ เพื่อให้บรรลุตรงตามเป้าหมายหรือนโบายขององค์กรให้มากที่สุดค่ะ(541410054-1 ภัทรา พุทธมณี)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410020-6 น.ส. สุพรรณิกา พรมหล้า
อันดับแรกต้องบริหารจัดการกับตัวเองให้ได้ดีก่อนจึงจะสามารถมาบริหารกับคนอื่นให้ได้ดีในการพยาบาลควรมีการบริหารอย่างเป็นระบบมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนเป็นครอบครัวการเท่าเทียมกันในการทำงาน มีความเห็นอกเห็นใจกันการช่วยเหลือการแบ่งหน้าทีอย่างเป็นระบบการสื่อสารที่ดีข้าใจเป็นกันเองในทีม ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410039-0 นางสาวโสรยา สุขเสนา
การบริหารการพยาบาล ทำให้เรารู้ว่าจะทำอะไร เพื่ออะไร เป้าหมาย ในการทำงานของเรา คืออะไร มีการวางแผนเวลา ได้รู้ถึงการบริหารเวลาการบริหารบุคคล ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาล เป็นการบริหารจัดการบุคคล ทั้งผู้มารับบริการและพยาบาล รวมถึงกระบวนการดูแลรักษา ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดํแลรักษาเช่น เครื่องมือ ยาเวชภัณฑ์เป็นต้นเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการและองค์กร
541410017-0. นางสาวรัชฎาพร. งามโคกกลาง

Wichuda Wichuda กล่าวว่า...

หนูใช้ตั้งแต่การบริหารเวลาในการใช้ชีวิตว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่. รวมทั้งการใช้เงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ที่ต้องบริหารเองให้เพียงพอและถึงสิ้นเดือน. รวมทั้งการบริหารบุคคลที่ข้องเกี่ยวให้ชีวิตควรจะลำดับความสำคัญ. ในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในความคิดของหนูคือการจัดการตนเองและบริหารตัวเองให้เป็นและดี. พราะโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะ. นางสาววิชุดา .อภัยโส. 541410010-3 ค่าาา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาล เป็นการกำหนดของเขตอย่างเป็นระบบ และผู้บริการที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นผู้นำที่ดี และยอมรับความคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และการยอมรับนับถือในหมู่คณะ
541410052-9 นางสาววรินญา อาจโยธา

Wichuda Wichuda กล่าวว่า...

หนูใช้ตั้งแต่การบริหารเวลาในการใช้ชีวิตว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่. รวมทั้งการใช้เงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ที่ต้องบริหารเองให้เพียงพอและถึงสิ้นเดือน. รวมทั้งการบริหารบุคคลที่ข้องเกี่ยวให้ชีวิตควรจะลำดับความสำคัญ. ในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในความคิดของหนูคือการจัดการตนเองและบริหารตัวเองให้เป็นและดี. พราะโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะ. นางสาววิชุดา .อภัยโส. 541410010-3 ค่าาา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อ นางสาวอังคณา เทียงดาห์ รหัส 541410055-2
การบริหารการพยาบาลเป็นการวางแผนใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การบริหารบุคลากรที่มีน้อยโดยแบ่งงานเป็นสัดส่วนและถ้าคนไม่พอก็สามารถหาบุคลากรมาช่วยงานตรงนี้ได้ มีการจัดอบรมวิชาการ มีสัมพันธภาพที่เป็นกันเองบ้างและมีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รหัส 541410055-2 ชื่อ นางสาวอังคณา เทียงดาห์
การบริหารการพยาบาลเป็นการวางแผนใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การบริหารบุคลากรที่มีน้อยโดยแบ่งงานเป็นสัดส่วนและถ้าคนไม่พอก็สามารถหาบุคลากรมาช่วยงานตรงนี้ได้ มีการจัดอบรมวิชาการ มีสัมพันธภาพที่เป็นกันเองบ้าง มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาล คือการจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในอนาคตและปัจจุบัน
(นางสาววนาลี เศรษฐสิงห์ รหัส 541410006-8)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วิชาการบริหารการพยาบาลทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เรามีการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบและเป็นรากฐานการทำงานในอนาคต
541410038-9 สิบเอกกิตติกวิน กุลวงศ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาล เป็นการบริหารจัดการบุคคล ทั้งผู้มารับบริการและพยาบาล รวมถึงกระบวนการดูแลรักษา เวลาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาเช่น เครื่องมือ ยาเวชภัณฑ์เป็นต้นเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการและองค์กร
541410017-0. นางสาวรัชฎาพร. งามโคกกลาง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารทางการพยาบาลคือการที่เราสามารถบริหารสิ่งต่างเช่น เวลา สถานที่ บุคคล ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ได้เกิดผลประโยชน์ทั้งตัวเอง ผู้อื่น และองค์กร 541410047-5 นางสาววาสนา ภูติวัติ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410047-5 นางสาววาสนา ภูติวัติ
การบริหารทางการพยาบาลคือการที่เราสามารถบริหารสิ่งต่างเช่น เวลา สถานที่ บุคคล ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ได้เกิดผลประโยชน์ทั้งตัวเอง ผู้อื่น และองค์กร

Tanin Chinnavong กล่าวว่า...

บริหารจัดการทั้งมนุษย์สิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรต่างที่มีอยุ่บนโลกใบนี้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่จะก้าวล่ำสู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 541410009-1 นายธานินทร์ ชินวงษ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพื่อให้เราได้มีการวางแผนในการจัดการกับชีวิต การวางแผนที่ดีต้องมีเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาจึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพของการเรียน สามารถนำมาใช้ได้จริง
จิรัชยา ชุมผาง รหัส 541410056-3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารพยาบาลเป็นศาสตร์ความรู้ที่ช่วยบริหารทุกอย่างรอบตัวโดยเฉพาะการบริหารตัวเองไม่ว่าจะทำกิจอะไรผลที่ออกมาย่อมออกมาดีเนื่องจากมีการบริหารอย่างครอบคลุม(541410049-7หทัยชนก ล่ำสัน)

Nantharudee Mong-khun กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาล สามารถปรับเปลี่ยนบริบทงาน มีการจัดการที่ดี. ทำงานอย่างเป็นระบบ ทุกอย่างมีการวางแผน ลงมือทำ วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเตรียมพร้อมทุกอย่างในการบริหารงานที่ดี
น.ส.นันทฤดี ศรีมงคุณ 541410043-1

พิเชษฐา แสนบุตร กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาลสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการตัวเราเอง เช่นการจัดการเวลา การทำงาน การเล่น แต่ทุกอย่างก็ต้องมีความเหมาะสมถูกต้อง นาย พิเชษฐา แสนบุตร รหัส 541410023-9

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาลนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะต้องมีคุณภาพและทักษะภาวะผู้นำและต้องพัฒนาตามความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าของวิชาชีพ
นางสาวนฤมล ศิริซ้อน 541410008-0

Agkasit Tontan กล่าวว่า...

541410044-2 นางสาวพิมพ์พา อินทรโท การบริหารการพยาบาล คือ การบริหาร เวลา และ งาน บุคคล ขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายของผู้บริหาร ตามวัตถุประสงค์ ของการบริหารการพยาบาล โดยมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ที่เหมาะสมกับงานและบุคคลนั้นๆ และสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์เฉพราะหน้าได้ถูกต้องเหมาะสม.

Agkasit Tontan กล่าวว่า...

541410044-2 นางสาวพิมพ์พา อินทรโท การบริหารการพยาบาล คือ การบริหาร เวลา และ งาน บุคคล ขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายของผู้บริหาร ตามวัตถุประสงค์ ของการบริหารการพยาบาล โดยมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ที่เหมาะสมกับงานและบุคคลนั้นๆ และสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์เฉพราะหน้าได้ถูกต้องเหมาะสม.

Agkasit Tontan กล่าวว่า...

541410044-2 นางสาวพิมพ์พา อินทรโท การบริหารการพยาบาล คือ การบริหาร เวลา และ งาน บุคคล ขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายของผู้บริหาร ตามวัตถุประสงค์ ของการบริหารการพยาบาล โดยมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ที่เหมาะสมกับงานและบุคคลนั้นๆ และสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์เฉพราะหน้าได้ถูกต้องเหมาะสม.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารการพยาบาลสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการตัวเราเอง เช่นการจัดการเวลา การทำงาน การเล่น แต่ทุกอย่างก็ต้องมีความเหมาะสมถูกต้อง นาย พิเชษฐา แสนบุตร รหัส 541410023-9

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410044-2 นางสาวพิมพ์พา อินทรโท การบริหารการพยาบาล คือ การบริหาร เวลา และ งาน บุคคล ขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายของผู้บริหาร ตามวัตถุประสงค์ ของการบริหารการพยาบาล โดยมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ที่เหมาะสมกับงานและบุคคลนั้นๆ และสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์เฉพราะหน้าได้ถูกต้องเหมาะสม.

joy Mallika กล่าวว่า...

การบริหาร เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกับทุกคน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน เพราะในทุกครั้งที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆ เราจะต้องมีการวางแผนงานก่อนทำเสมอ เพื่อให้ผลที่ออกมาตรงกับความต้องการของตัวเราเอง
น.ส. มัลลิกา บัวคำภา 541410016-9

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นางสาวชฎาพร ภูมิเมฆ 541410057-4
การบริหารคือการวางแผน การทำงานของเรา เป็นระยะเวลาที่กำหนดโดยเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์ตัวอักษร โดยจะต้องแน่ใจว่า จะได้สิ่งที่ต้องการเพื่อการทำงานและชีวิตของเราและเพื่นร่วมงาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารเวลา 24 ชั่วโมงให้คุ้มค่าไม่เสียทิ้งไปและเป็นการสร้างวินัยในตนเองกับการบริหารเวลา
ประทีป อินทชัย 541410024-0

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหาร คือ การจัดสรรค์ทุกสิ่งอย่าง ให้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด ในเวลาที่รวดเร็ว ชื่อ นางสาว ธนัญญา วงศ์ผาคุณ รหัส541410002-4

ศรัญญา ล่ามสมบัติ กล่าวว่า...

541410060-8 นางสาวศรัญญา ล่ามสมบัติ
การบริหารจัดการทางพยาบาล เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานในองค์กรทั้งด้านทรัยากร บุคลากร การจัดการคุณภาพ และการบริหารจัดการทางการบริการที่ดี ก็จะนำพาคนในองค์กรปฎิบัติงานได้สำเร็จ เป็นระบบระเบียบ เกิดคุณภาพ มีความสุขกับสิ่งนั้น

ศรัญญา ล่ามสมบัติ กล่าวว่า...

541410060-8 นางสาวศรัญญา ล่ามสมบัติ
การบริหารจัดการทางพยาบาล เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานในองค์กรทั้งด้านทรัยากร บุคลากร การจัดการคุณภาพ และการบริหารจัดการทางการบริการที่ดี ก็จะนำพาคนในองค์กรปฎิบัติงานได้สำเร็จ เป็นระบบระเบียบ เกิดคุณภาพ มีความสุขกับสิ่งนั้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

541410060-8 นางสาวศรัญญา ล่ามสมบัติ
การบริหารจัดการทางพยาบาล เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานในองค์กรทั้งด้านทรัยากร บุคลากร การจัดการคุณภาพ และการบริหารจัดการทางการบริการที่ดี ก็จะนำพาคนในองค์กรปฎิบัติงานได้สำเร็จ เป็นระบบระเบียบ เกิดคุณภาพ มีความสุขกับสิ่งนั้น

ศรัญญา ล่ามสมบัติ กล่าวว่า...

541410060-8 นางสาวศรัญญา ล่ามสมบัติ
การบริหารจัดการทางพยาบาล เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานในองค์กรทั้งด้านทรัยากร บุคลากร การจัดการคุณภาพ และการบริหารจัดการทางการบริการที่ดี ก็จะนำพาคนในองค์กรปฎิบัติงานได้สำเร็จ เป็นระบบระเบียบ เกิดคุณภาพ มีความสุขกับสิ่งนั้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารทางการพยาบาลช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้งานเข้ากับคน เเละคนก็พร้อมจะทำงานด้วยความเต็มใจเเละมุ่งพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหัวหน้าสามารถบริหารงานอย่างเหมาะสมเเละเข้าใจผู้ร่วมงาน ทำให้งานออกมาดีเเละมีประสิทธิภาพ
541410053-0 นางสาวรินทร์รดา จันทร์งาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารทางการพยาบาลช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้งานเข้ากับคน เเละคนก็พร้อมจะทำงานด้วยความเต็มใจเเละมุ่งพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหัวหน้าสามารถบริหารงานอย่างเหมาะสมเเละเข้าใจผู้ร่วมงาน ทำให้งานออกมาดีเเละมีประสิทธิภาพ
541410053-0 นางสาวรินทร์รดา จันทร์งาม

Noonong Jamjam กล่าวว่า...

541410042-0 นางสาวสุชาวดี ทิพย์อำอ่อน
"การบริหารจัดการคือการวางแผนการทำงาน ให้เป็นระบบ แบบแผน เป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อลดปัญหาในการทำงาน ทั้งการบริหารทรัพยากรทางปัญญา คน สิ่งของ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงาน และตนเอง "

Noonong Jamjam กล่าวว่า...

541410064-2 นางสาวพรพิมล คำศรี
วิชาการบริหารการพยาบาล เป็นการนำไปใช้ในมุมมองของผู้บริหาร ก่อนจะบริหารบุคคลอื่นได้นั้นต้องบริหารตนเองให้ได้ก่อน การเรียนช่วยให้จัดการกับระบบความคิดที่ช่วยบริหารคนอื่นและตนเองได้ ช่วยในการบริหารเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Noonong Jamjam กล่าวว่า...

541410022-8 นางสาวสุภิณญา เพ็งผลา
การบริหารจัดการ คือ การจัดแจง หน้าที่ เวลา และกิจกรรมให้เหมาะสม กับเวลา 24 ชั่วโมงที่เรามี โดยเราสามารถใช้เวลาทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การบริหารนั้นเราต้องใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการบริหารตนเอง คือเราต้องบริหารต้นเองให้ได้ว่า วันๆ หนึ่ง เราจะทำอะไรบ้างในแต่ละเวลา เพื่อให้ชิวิตเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ น.ส.ปารวี ภูพันหงษ์ รหัส 541410041-9รายการบล็อกของฉัน