welcome for shared knowledge and experience

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากัน

1.         เป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรงที่ทอดลงจากซ้ายมาขวา ค่าความชันเป็นลบซึ่งแสดงถึง เมื่อผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นจะต้องลดการบริโภคสินค้าอีกอย่างหนึ่งชดเชยเพื่อให้ได้รับความพอใจในระดับเท่าเดิม

  

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน