welcome for shared knowledge and experience

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Thidaratana: การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตอนที่ 1

Thidaratana: การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตอนที่ 1: "การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เป็นวิธีทางจิตวิทยาที่ถูกนำมาใช้ในงานบริหารโดยเชื่อว่าสามารถดึงดูดใจ และเพิ่มพลังในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน..."

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน