welcome for shared knowledge and experience

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบจำลองการสื่อสารขั้นพื้นฐานของลาสเวลล์

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน