welcome for shared knowledge and experience

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสร์สุขภาพ

ขั้นตอนที่1 การเลือกประเด็นปัญหาวิจัย
เป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยผู้วิจัยควรเลือกที่ตนเองมีความสนใจและมีความถนัดหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติมประเด็นไม่ควรกว้างเกินไป
สามารถปฏิบัติได้ในเวลาที่ผู้วิจัยมีอยู่ งบประมาณพอสมควร โดยคำนึงถึงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของการวิจัยหากเป็นเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมสังคมประเทศยิ่งดี
ขั้นตอนที่2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เมื่อผู้วิจัยได้ประเด็นปัญหาแล้วผู้วิจัยต้องทบทวนเอกสารการวิจัยเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
-ช่วยให้เกิดความกระจ่างชัดในปัญหาวิจัย
-ช่วยในการคัดเลือกตัวแปรในการวิจัย
-ลดความซ้ำซ้อนกับผู้วิจัยอื่น
-ช่วยในการเขียนความสำคัญของปัญหาเหตุผลการวิจัยโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย
-ใช้เป็นเอกสารประกอบการอภิปรายผลการศึกษา
-ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเขียนโคร่งร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย
เมื่อทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลมามากพอ นักวิจัยจะสามารถปรับแต่งประเด็นปัญหาวิจัยได้ชัดเจน
คัดเลือกตัวแปร

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน