welcome for shared knowledge and experience

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาวะผู้นำ -บทนำ

         ผู้นำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานในองค์กร องค์กรจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงาน ปัจจัยสำคัญที่สุดคือ  ผู้นำ  ถ้าองค์กรใด      ได้ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ  ก็จะสามารถสั่งการและใช้อิทธิพล ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ให้องค์การสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
         ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรใด  ขาดผู้นำที่มีประสิทธิภาพ  ก็จะไม่สามารถสั่งการและใช้อิทธิพล ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประกอบกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามเป้าหายที่กำหนดไว้ได้
          ดังนั้นการศึกษาแนวคิดต่าง ๆเกี่ยวกับลักษณะผู้นำ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารรงานองค์กรจะได้นำเอาไประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร ในลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อองค์กรให้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน